Realisatie Fontys nieuwbouw Rachelsmolen Eindhoven (3 gebouwen) – Aanbestedingsnieuws

Realisatie Fontys nieuwbouw Rachelsmolen Eindhoven (3 gebouwen)

Kaart: Fontys Eindhoven

Deze aanbesteding betreft de realisatie van de nieuwbouw Rachelsmolen Fase 2 en omvat de grootscheepse herhuisvesting Fontys Paramedische Hogeschool, Fontys Hogeschool Mens & Gezondheid, Fontys Hogeschool Social Studies, Fontys Hogeschool Pedagogie en Fontys Hogeschool Kind & Educatie, alsmede de terreininrichting van het oostelijke deel van de campus.

De nieuwbouwopgave is in het ontwerp verdeeld over 3 gebouwen. Gebouw 1 wordt gerealiseerd aan de zijde Rachelsmolen en bevat de algemene (campusbrede) voorzieningen. Gebouw 2 wordt gerealiseerd aan de zijde Onze Lieve Vrouwestraat en huisvest de specifieke onderwijsruimten (praktijk- en labruimten). In Gebouw 3 zijn de algemene onderwijs- en werkruimten gepland en wordt gerealiseerd aan de zijde Kennedylaan. Totaal betreft dit ca. 15.800 m2. Naast de nieuwbouw van de gebouwen, is de terreininrichting van het oostelijk deel van de campus onderdeel van de aanbesteding.

De opdrachten voor de opdrachtnemers Realisatie nieuwbouw Rachelsmolen Fase 2 worden omschreven in het Definitief Ontwerp en omvatten, in hoofdlijnen:
– Resultaatverplichting om binnen overeengekomen bouwbudget, realisatieplanning, wet- en regelgeving en (technische) prestatieafspraken te komen tot de realisatie van het project;
– periodiek inzicht in de risico’s en hoe deze beheerst worden;
– aandacht en voldoende ruimte en flexibiliteit bij de uitvoering van werkzaamheden, zodat opdrachtgever de eigen werkprocessen goed kan organiseren waaronder interne afstemming en het creëren van draagvlak, communicatie, voortgangsrapportages, besluitvormingsprocessen, afstemming externen (o.a. gemeente Eindhoven, bewoners Rachelsmolen, verzekeraars, bestaande contractanten e.d.);
– afstemming van het bouwproces op de continuïteit van het onderwijs op campus Rachelsmolen en op de inrichtingsprocessen en verhuisprocessen in de jaren tot 2023.

De opdracht wordt onderverdeeld in de volgende percelen:

  • Perceel 1: B = Bouwkundig aannemer (coördinerend aannemer, BIM-coördinatie en terreininrichting)
  • Perceel 2: W = Werktuigbouwkundige installaties
  • Perceel 3: E = Elektrotechnische installaties

Gegadigden kunnen een aanmelding doen voor één of meerdere percelen. Alleen in het geval van perceel 2 (W) en perceel 3 (E) kunnen inschrijvers in de laatste fase van de aanbesteding beide percelen gegund krijgen. Het is dus niet mogelijk dat B én W en/of B én E aan één inschrijver gegund worden. Bij aanmelding op meerdere percelen waarbij B één van de percelen is, dienen gegadigden hun voorkeur aan te geven.

De ingangsdatum van de overeenkomsten staat gepland op 15 juni 2021 met een datum gereed juni 2023. De UAV 2012 is van toepassing op de uitvoering van de opdracht. De aanbestedingsprocedure bestaat uit twee fasen; de selectiefase (eerste fase) en de gunningsfase (tweede fase), waarbij de gunningsfase bestaat uit twee delen. In de selectiefase wordt het aantal geschikte gegadigden teruggebracht tot in principe vijf per perceel. In de gunningsfase wordt eerst aan de vijf geselecteerde gegadigden per perceel gevraagd een inschrijving (kwaliteit) te doen op het
door de aanbestedende dienst verstrekte aanbestedingsdocument. De drie hoogst scorende inschrijvers per perceel worden vervolgens uitgenodigd om op basis van een STABU bestek een inschrijving te doen op basis van laagste prijs.

Bron: Tenderned 19 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/208906

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *