Re-integratie na ontslag én re-integratie van de Stille Reserve – Aanbestedingsnieuws

Re-integratie na ontslag én re-integratie van de Stille Reserve

Het Participatiefonds (Pf) is in 1995 opgericht door de sociale partners in het onderwijs en heeft de status van een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Het Participatiefonds is verantwoordelijk voor het beheren en terugdringen van de werkloosheidsuitgaven in het Primair Onderwijs (PO). Het Pf vergoedt – onder voorwaarden – de uitkeringskosten die kunnen ontstaan als een schoolbestuur het contract van een
werknemer beëindigt of niet verlengt. Om de uitkeringskosten terug te dringen verzorgt het Pf de re-integratie en bemiddeling van
uitkeringsgerechtigden afkomstig uit het PO. Daarmee zet het Pf zich in voor de continuïteit en kwaliteit van het PO.

Het Pf is bezig met het hervormen en verbeteren van de dienstverlening. We noemen dit de ‘Modernisering Pf’. De sociale partners, dat zijn de vakbonden (CNV, AOB, FVOV, AVS) en de PORaad, bepaalden in 2018 samen met het bestuur van het Pf de kaders voor een moderniseringsslag.
De opdracht die gegeven is, kende vier doelen:

  • Actiever inzetten op het voorkomen van werkloosheidskosten;
  • Een financiële prikkel voor de werkgever (schoolbesturen) inbouwen die werkloosheidskosten moet beperken;
  • Meer voorspelbaarheid brengen in te verwachten vergoeding van de werkloosheidskosten;
  • De administratieve last voor de werkgever waar mogelijk verminderen.

Als streefdatum voor de ingangsdatum van de modernisering geldt 1 augustus 2021. Het wetsvoorstel voor deze modernisering moet nog aangenomen worden door de Eerste en Tweede Kamer. Vanwege Corona heeft dit enige vertraging opgelopen. Wij rekenen erop dat dit
geëffectueerd kan worden per 1 augustus 2021 maar dat is dus nog onder voorbehoud.

Het doel van de Aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met 6 dienstverleners op het gebied van re-integratie na ontslag en met drie dienstverleners op het gebied van re-integratie Stille Reserve. Beide raamovereenkomsten voor zowel re-integratie na ontslag als re-integratie Stille Reserve gaan in op 1 april 2021.
Vanwege de modernisering neemt het Pf ook van-werk-naar-werk als optie mee in Perceel 1 (Re-integratie na ontslag) van deze aanbesteding. Partijen die worden geselecteerd als opdrachtnemer binnen dit perceel én aanbieden op de optie van-werk-naar-werk worden door het Pf aan
schoolorganisaties gepresenteerd als voorgeselecteerde partijen voor het uitvoeren van van-werk-naar-werk. 

De opdrachtgever deelt de aanbesteding op in twee percelen, te weten: perceel 1 re-integratie na ontslag (zes aanbieders) en perceel 2 re-integratie Stille Reserve (drie aanbieders). Het is mogelijk dat u enkel inschrijft op perceel 1 (re-integratie na ontslag) of op perceel 2 (re-integratie Stille Reserve), maar het is ook toegestaan om op beide percelen in te schrijven.

Perceel 1 Re-integratie na ontslag:
De totale waarde van de opdracht is geraamd op ca. € 22.000,000,- (excl. Btw) over een periode van vier jaar.
Perceel 2 Re-integratie Stille Reserve:
De totale waarde van de opdracht is geraamd op ca. € 5.000,000,- (excl. Btw) over een periode van vier jaar.

Deze waarden zijn slechts bedoeld als indicatie. De opdrachtnemer kan hier op geen enkele wijze rechten aan ontlenen en is aan fluctuatie onderhevig. De opdrachtgever heeft geen afnameverplichting en geeft geen omzetgarantie.

De raamovereenkomsten per perceel worden aangegaan voor twee jaar met twee opties tot verlenging van ieder één jaar. De verlenging vindt plaats tegen dezelfde voorwaarden, doch is afhankelijk van het behalen van een minimumniveau aan prestaties door de opdrachtnemer.
Voor perceel 1 geldt dat PF het voornemen heeft om de verlenging van gunning te bepalen aan de hand van de prestaties van de opdrachtnemer. Dit meten wij per kwartaal op basis van de door opdrachtnemer geleverde prestaties, welke worden getoetst aan de vastgestelde en geldende
kritische prestatie indicatoren die in de aanbestedingsdocumenten zijn opgenomen. 

Bron: Tenderned 24 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/212445

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *