Raamovereenkomst onderhoud asfaltverharding 2021 Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst onderhoud asfaltverharding 2021 Utrecht

Foto: Pexels.com

De gemeente Utrecht wil twee raamovereenkomsten afsluiten voor het onderhoud van asfalt aan het wegennet van de gemeente.
Utrecht wil twee partijen aan zich binden die in staat zijn om, gedurende een periode van vier jaar (twee jaar initieel en twee keer één jaar verlenging), alle opdrachten met betrekking tot het groot onderhoud en het klein onderhoud van de asfaltverhardingen (inclusief reconstructies) voor de gemeente te verzorgen. De gemeente is op zoek naar partijen die zich onderscheiden door accurate levering van kwalitatief goed uitgevoerde werkzaamheden. Partijen die hierbij ook willen investeren in een goede relatie tussen de gemeente en opdrachtnemer. Hierbij zijn een goede communicatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer en een flexibele instelling van de opdrachtnemer cruciale aspecten.

De scope van de werkzaamheden die op basis van deze overeenkomst kunnen worden opgedragen betreft:

  • Klein onderhoud asfalt: het plaatselijk frezen en aanbrengen van asfaltdeklagen (reparaties)
  • Groot onderhoud asfalt: het vervangen van asfaltlagen (één of meer lagen) van asfaltwegen of wegvakken;
  • Talonwerk (reparatie van asfaltconstructies na aanleg kabels en leidingen door nutsbedrijven;
  • Bijkomende werkzaamheden: werkzaamheden die noodzakelijk zijn of die een logische samenhang hebben met uit te voeren asfalt-onderhoudswerkzaamheden.

Dit laatste kan zijn grondwerk, afwateringsvoorzieningen, aansluitleidingen, elementenverhardingen en kantopsluitingen. Ook het verzorgen van verkeersmaatregelen die nodig zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is onderdeel van de op te dragen werkzaamheden.

En in beperkte mate zal ook sprake zijn van:

  • Asfaltrehabilitaties: volledige vervanging van de verhardingsconstructie (eventueel inclusief fundering) op exact dezelfde locatie.
  • Asfaltreconstructies (vervanging van asfaltwegen met beperkte aanpassingen aan de inrichting).

Om te bepalen of asfaltrehabilitaties of -reconstructies op basis van de raamovereenkomst opgedragen kunnen worden zal de gemeente toetsingscriteria vaststellen en hanteren. De opdracht wordt verdeeld in twee percelen. Perceel één: wijk 8, 9 en 10, Perceel twee: wijk 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Utrecht verwacht dat de hoeveelheid asfaltwerkzaamheden van beide percelen in de komende jaren ongeveer gelijk zal zijn in deze percelen.

De geraamde waarde van alle werkzaamheden over de maximale looptijd van vier jaar is circa € 23.000,000,- en daarmee circa € 11.500.000,- per perceel. Hierbij moet rekening gehouden worden met een bandbreedte van +/- 15% (o.a. in verband met nader vast te stellen onderhoudsbudget).

De gemeente gunt de opdracht op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Naast de prijs zal de kwaliteit worden beoordeeld. Deze beoordeling wordt vertaald naar een kwaliteitswaarde (volgens de beoordelingssystematiek “Gunnen op Waarde”). Deze maximaal te behalen kwaliteitswaarde zal hierbij ruim 50% ten opzichte van de besteksraming bedragen. De gemeente streeft er op deze wijze naar dat de
kwaliteit doorslaggevend zal zijn bij de beoordeling van de inschrijvingen.

Bron: Tenderned 30 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/193933

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *