Raamovereenkomst meldingen openbare ruimte en klein onderhoud Huizen – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst meldingen openbare ruimte en klein onderhoud Huizen

Foto: Wienerberger

In de gemeente Huizen worden de kleine onderhoudswerkzaamheden en de afhandeling van de meldingen openbare ruimte (MOR) onderhands uitgevoerd. In het kader van wetgeving, efficiency en transparantie wil de gemeente Huizen de werkzaamheden vanaf 1 april 2021 op basis van een raamovereenkomst uitvoeren. De duur van de overeenkomst is twee jaar met een optie voor een verlenging van tweemaal één jaar. Bij de eventuele eerste verlenging dient de aannemer over een
certificaat C02 prestatieladder niveau 3 te beschikken. 
Het project wordt volgens de bouworganisatievorm RAW op basis van de uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV 2012)
gerealiseerd. De RAW-Raamovereenkomst wordt aanbesteed op laagste prijs (LP). De motivatie voor afwijken van het criterium Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) zijn:

  • De werkzaamheden zijn in detail in het RAW-bestek beschreven en geven geen ruimte tot een onderscheidende inschrijving;
  • De met het gunnen op BPKV-criteria samenhangende transactiekosten worden bij onderhavig project niet proportioneel geacht. 

Het betreft in deze opdracht het op basis van deelopdrachten uitvoeren van onderhoud aan elementen verhardingen
c.a. in de gemeente Huizen voortkomend uit Meldingen openbare Ruimte (MOR) en het algemeen onderhoudsprogramma.
Binnen de projectdefinitie dienen in hoofdlijnen de onderstaande werkzaamheden te worden uitgevoerd:

a) Opbreken, aanbrengen en herstraten van elementenverhardingen;
b) Verwijderen, aanbrengen en herplaatsen straatmeubilair;
c) Verwijderen, aanbrengen en herstellen van kolken, kolkleidingen en huisaansluitingen;
d) Verwijderen, aanbrengen en herstellen van markering en belijning;
e) Verwijderen, aanbrengen en herstellen van klein onderhoud aan kunstwerken;
f) Verrichten van bijkomend grondwerk;
g) Verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW
2016) van toepassing. Op de opdracht is een verplichting Social Return on Investment van toepassing. Deze verplichting bedraagt 5% van de jaaromzet. Voor het eerste jaar dient uitgegaan te worden van een jaaromzet van €200.000,- exclusief btw. Afwijkingen op dit bedrag worden in het tweede jaar van het contract hersteld.

CO2 -reductie is één van de grootste uitdagingen van de maatschappij nu en de komende jaren. De overheid heeft een belangrijke taak als ‘launching custumer” om dit te stimuleren. Voor de onderhavige aanbesteding behelst dit het contracteren van een organisatie die actief deel neemt in het opzetten van een sectorbreed CO₂-emissie reductieprogramma in samenwerking met overheid. Vanwege dit is gekozen om de CO2-prestatieladder als minimumeis te hanteren. De gemeente
Huizen stelt het zeer op prijs een aannemer te contracteren die in het bezit is van het certificaat ‘C02 prestatieladder niveau 3’ echter stelt dit voor gunning niet als een verplichting. Om in aanmerking te komen voor de optionele verlenging dient de aannemer echter drie maanden voor de verlenging over het certificaat te beschikken.

Bron: Tenderned 22 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/215144

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *