Partnerkeuze warmtebedrijf Groenpoort Veenendaal – Aanbestedingsnieuws

Partnerkeuze warmtebedrijf Groenpoort Veenendaal

Aan de oostzijde van Veenendaal wordt in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost (OVO) de woonwijk Veenendaal-oost ontwikkeld. Deze woonwijk voorziet via drie verschillende deelplannen uiteindelijk in de bouw van zo’n 3.100 woningen met bijbehorende commerciële en niet-commerciële voorzieningen. Inmiddels is het centraal gelegen deelplan Buurtstede met 1.100 woningen bewoond. Ook in het zuidelijk gelegen deelplan Veenderij is de woningbouwontwikkeling vergevorderd, 750 woningen zijn bewoond en de komende periode tot 2024 worden de resterende 275 woningen gebouwd en opgeleverd. Als laatste deelplan is nu Groenpoort aan de beurt. Dit deelplan voorziet in de bouw van 970 woningen. De woningbouw in dit gebied staat gepland voor de periode 2023-2028, uitgaande van een uitgiftetempo van 200 woningen per jaar. Uiteraard is dit tempo afhankelijk van de (landelijke) economische groei en de wijze waarop de woningmarkt hierop reageert, en betreft daarmee op dit moment een inschatting. De gemeente Veenendaal heeft de ambitie om een
energie neutrale wijk te realiseren. In dit kader is het doel voor Groenpoort om een collectief systeem voor de levering van warmte en koeling te realiseren. Uitgangspunt hierbij is een duurzame opwekking zonder gebruik van fossiele brandstoffen.

Door OVO is een voorlopig ontwerp gemaaktwaarbij is uitgegaan van een hoge temperatuur-warmtenet van circa 70° C.
De gemeente Veenendaal zoekt een samenwerkingspartner die samen met de Gemeente een publiek-private samenwerking (PPS) wil aangaan en die de strategische keuze voor een langjarige positie in de warmtesector heeft gemaakt. Alsmede een partner, die de realisatie van de warmte en koudevoorziening kan begeleiden en de warmte- en koudevoorziening met de
gemeente in PPS-verband kan beheren, onderhouden en exploiteren. Het uitgangspunt is dat de deelneming in het op te richten warmtebedrijf voor beide partners in aanvang 50% bedraagt. De beoogde exploitatieperiode is 30 jaar. 


Buiten de scope van de opdracht
Buiten de scope van de opdracht valt het ontwerpen en het realiseren van de warmte- en koudevoorziening. De gemeente heeft er voor gekozen om daarvoor een losse opdracht te verstrekken, aangezien de planning om medio 2023 met de woningbouw te starten anders niet gehaald zal worden. Onder regie en verantwoordelijkheid van OVO vindt de ontwikkeling en realisatie van de woningen in Groenpoort plaats. De planning van OVO is er op gericht om medio 2023 de eerste bouwrijpe kavels in Groenpoort uit te geven. Gelet hierop is het van belang dat de technische voorbereidingen ten behoeve van het bouwrijp maken van het gebied geen vertragingen oploopt. Om die reden is OVO reeds in 2020 gestart met een eerste technisch ontwerp van de warmte- en koudevoorziening voor Groenpoort. Het voorlopig ontwerp zal omstreeks augustus 2021 gereed zijn. De beoogde
startdatum van de aanbesteding de realisatie van het energiehuis en het distributienet voor
Groenpoort is februari 2022. In
beginsel zal de gemeente de aanbestedingsdocumenten opstellen en als aanbestedende dienst voor de realisatie van de warmte- en koudevoorziening optreden. Streven is om het warmtebedrijf na oprichting te betrekken bij de aanbesteding en zo mogelijk ook een rol te geven bij de gunning van het werk. Er wordt in onderhavige aanbesteding niet gezocht naar een partij die het systeem zelf kan realiseren, echter is het begeleiden van de realisatie wel onderdeel van de opdracht. Dit aangezien de gemeente er meerwaarde aan hecht dat een partij gedegen kennis heeft van dit proces en de realisatie daardoor in goede banen kan begeleiden. Het gaat dan vooral om het gehele projectmanagement rondom de realisatie, waarbij gestuurd wordt op het halen van de planning en het voldoen aan geldende wettelijke kaders.

Hieronder volgt op hoofdlijnen een indicatieve omschrijving van de te verrichten werkzaamheden
om een beeld te geven van de opdracht.
De opdracht, waarvoor de Gemeente een partner zoekt, bestaat uit het begeleiden van de realisatie
en gedurende 30 jaar beheren, (laten) onderhouden en exploiteren van een warmte- en
koudevoorziening. De te realiseren (begeleiding), beheren, onderhouden en exploiteren warmte- en
koudevoorziening bestaat in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

Een 4-pijps distributiesysteem met hydraulische scheiding in de afleversets in de woningen;
Bronnen voor warmte en koude;
Hoge temperatuur warmte pompen( zowel water-water als ook lucht-water);
Een elektrisch-boiler als back-up (nood en piek);
Opslagvaten.

Naast bovenstaande werkzaamheden dient tevens de dienstverlening richting bewoners en overige gebruikers (zoals onder andere projectontwikkelaars en woningcorporaties) door de partner en de gemeente te worden verzorgd. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan:

Verzorgen van bemetering, facturering en jaareindafrekeningen;
Backoffice (afhandelen van afnemersmeldingen);
Technische afstemming en advisering bouwers en ontwikkelaars inzake technische woningontwerp;
Aangaan van aansluit- en leveringsovereenkomsten met de gebruikers die een aansluiting wensen;
Instandhouding van afleversets in de woningen.

De ca. 970 woningen worden in samenwerking met meerdere ontwikkelaars door OVO ontwikkeld. De kosten voor de realisatie van de warmte- en koudevoorziening (het distributienet, de huisaansluitingen en de energiecentrale) worden geraamd op €14.000.000,- (ex BTW, prijspeil 2020). De kosten van deze investering komen ten laste van het op te richten warmtebedrijf.
De bijdrage aansluit kosten (BAK) worden vooralsnog geraamd op €.7.000.000,- (ex BTW, prijspeil 2020).
Aan deze ramingen en in de selectieleidraad genoemde woningaantallen en planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Op deze Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure is hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van toepassing. De aanbesteding bestaat uit twee fasen, de selectiefase en de inschrijvingsfase. Het doel van deze selectieleidraad is om te komen tot de selectie van maximaal 5 geschikte gegadigden, die door de aanbesteder uitgenodigd worden tot inschrijving. Gelijktijdig met de uitnodiging tot inschrijving zal de inschrijvingsleidraad met bijbehorende stukken aan de geselecteerde gegadigden worden verzonden.

Bron: Tenderned 2 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224146

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *