Ook in Alkmaar protest tegen aanbesteden jeugdzorg – Aanbestedingsnieuws

Ook in Alkmaar protest tegen aanbesteden jeugdzorg

Voor veel kinderen, jeugdigen en hun gezinnen in de regio Alkmaar is het onzeker of er vanaf 2018 nog specialistische jeugdhulp geboden kan worden. De tarieven die de Netwerkorganisatie Regio Alkmaar biedt maakt het jeugdhulpaanbieders vrijwel onmogelijk om passende zorg te bieden. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp, en sluiten contracten af met jeugdhulpaanbieders. Zij kopen hiermee zorg in om hun burgers te voorzien van goede hulp. Voor de jeugdhulp vanaf 2018 heeft de Regio Alkmaar eenzijdig nieuwe tarieven vastgesteld.

Regio Alkmaar heeft een forse tariefsverlaging doorgevoerd waardoor de tarieven met tientallen procenten lager uitkomen dan het advies van de eigen koepelvereniging, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat berichten diverse aanbieders van jeugdhulp in de regio Noord-Holland Noord in een gezamenlijk uitgegeven persbericht.

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest verzorgen gezamenlijk de inkoop van Jeugdhulp en Wmo. In juni 2017 is een tender verschenen voor ambulante jeugdhulp. Die aanbesteding is uitgeschreven door de Netwerkorganisatie Regio Alkmaar. Een aanzienlijk deel van de stukken dat is na-gepubliceerd bij de Nota van Inlichtingen is gepubliceerd via een andere aanbesteding, die niet eerder dan 7 september is geplaatst.

Blijkens de documentatie bij de aanbesteding is het een open house aanbesteding.

“Principieel vinden de gemeenten dat ‘de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt’1. Uit deze verantwoordelijkheid volgt de vrijheid tot het kiezen van een jeugdhulpaanbieder als gezond en veilig opgroeien niet zonder hulp lukt.2 Vanuit dat principe kiezen de gemeenten er nu voor om de ambulante jeugdhulp in te kopen op basis van een ‘open house’-model. Dat houdt in dat vooraf geen aanbieders geselecteerd worden, maar dat elke aanbieder die voldoet aan het eisenpakket een contract kan krijgen om jeugdhulp te verlenen.”

Bij de aanbestedingsstukken zit ook een kostprijsonderzoek door consultancy bureau Soda. Daaruit blijkt dat Regio Alkmaar kiest voor uurtarieven per opleidingsniveau. Daarmee heeft de regio een handreiking van het VNG voor de kostprijsmethodiek uit februari 2017 gewijzigd overgenomen.
????????????.???.=

??????????????????.???.+????????????????????????????.???.
__________________________________________________________________________

????????????????????.???.

Waarbij geldt dat Cliëntgebonden uren: Cliëntgebonden uren (een exacte definitie wordt  in dit document gegeven)

Bron: soda-rapport Kostprijsonderzoek en tariefbepaling integrale ambulante jeugdhulp Alkmaar 2018

Uit die definitie blijkt dat partimers worden benadeeld bij de berekening van cliëntgebonden uren. Dat komt volgens het rapport omdat de verhouding declarabele uren versus niet-declarabele uren bij hun anders ligt. De personeelskosten en overhead worden dus gedeeld door het totaal aantal clientgebonden uren en een partimer, die evenveel recht heeft op feestdagen en vakantie etc. heeft aanzienlijk minder declarabele uren.

De in het rapport genoemde uurtarieven zijn volgens het Soda-onderzoek gelijk aan de berekende kostprijzen, de redactie AN heeft het nominaal ten opzichte van elkaar boven-gemiddelde tarief met behulp van excel rood gemaakt:

In de specialistische jeugdzorg is de prijsdaling volgens de gezamenlijke aanbieders gemiddeld –29%. De regio Alkmaar behoort hiermee tot één van drie regio’s in Nederland met de laagste tarieven. Deze tarieven zijn niet toereikend waardoor het bieden van goede jeugdhulp simpelweg onhaalbaar wordt. De regio Alkmaar gaat volgens de aanbieders voorbij aan de kosten die aan de inzet van gekwalificeerd personeel zijn verbonden, maar ook aan de juiste samenstelling van deskundig personeel en de kosten die een efficiënte organisatie van jeugdhulp met zich meebrengt.

“Helaas blijkt uit de tariefstelling in de regio Alkmaar dat hier vanuit de verantwoordelijke gemeenten onvoldoende belang aan gehecht wordt. Dat is zeer alarmerend. De kwaliteit komt nu zozeer onder druk te staan dat het de vraag is of de specialistische jeugdhulp zoals we die kennen in deze regio kan blijven bestaan.”

Het soda-onderzoek wordt dus weersproken door de instellingen, volgens de instellingen liggen de gehanteerde tarieven, in tegenstelling tot wat het onderzoek stelt, onder de kostprijs.

“Een flink aantal jeugdhulpaanbieders heeft geprobeerd om met de regio Alkmaar tot een oplossing te komen. Vooralsnog zonder resultaat, de regio Alkmaar weigert in gesprek te gaan. De eenzijdig bepaalde tarieven worden gehandhaafd, ook al liggen deze ver onder de kostprijs van de aanbieders. Dit zorgt voor een spagaat. De huidige kwaliteit kan met deze tarieven onmogelijk geboden worden, maar de wettelijke kwaliteitsnormen worden gehandhaafd en getoetst door toezichthoudende instituten.”

De besturen van Triversum, GGZ Noord-Holland-Noord, Brijder Jeugd, Lucertis, Lijn 5, Parlan, Kenter Jeugdhulp en het samenwerkingsverband van vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologen en –psychiaters in Noord Holland Noord West (De Koepel), vragen de gemeenten om het gesprek te openen, en een oplossing te zoeken voor alle kinderen, jeugdigen en hun ouders die specialistische jeugdzorg nodig hebben.

“Iedereen heeft immers recht op goede zorg en dat komt met de huidige gang van zaken zwaar onder druk te staan.”, aldus de instellingen.

Bron: TenderNed / GGZ Noord-Holland – Noord, 16 oktober 2017

Red AN:

Hoe moeten de deelnemers nou weten dat er een nieuwe aanbesteding is gepubliceerd waarin de andere helft van de relevante aanbestedingsdocumentatie staat? Nou dat blijkt uit een bijlage bij de eerste aanbesteding waarin in het pdf de link is opgenomen naar de juiste aanbesteding op Tenderned. De link in het pdf is bovendien ook nog eens niet direct aanklikbaar. Je moet het dus helemaal handmatig overnemen om er bij te kunnen komen. Dat hebben we voor de geïnteresseerden maar even gedaan zodat iedereen de link naar hartelust kan delen:

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/8e5372d8b6469ba59c0ec0fe91fa7018/cid/1083784

1 thought on “Ook in Alkmaar protest tegen aanbesteden jeugdzorg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *