Ontwikkeling ouderenwoningen Westvest 9 (Delft) – Aanbestedingsnieuws

Ontwikkeling ouderenwoningen Westvest 9 (Delft)

Foto: ©Gemeente Delft

De gemeente Delft heeft het voornemen het voormalige schoolgebouw en Centrum voor de Kunsten aan de Westvest 9 te verkopen aan een marktpartij. De verkoop zal moeten leiden tot een transformatie van het pand tot woningen voor ouderen. Het gebouw aan Westvest 9 ligt op een prominente plek aan de rand van de Delfste binnenstad, in de nabijheid van het centraal
station.
In dit monumentale pand wordt een gemengd woningprogramma gepland met senioren als doelgroep. De ouderenwoningen behoren tot het middeldure- en dure huursegment; respectievelijk woningen met een huurprijs tussen de huurliberalisatiegrens (€753) en € 950,- (prijspeil 1-1-2019) en woningen met een huurprijs boven de € 950 per maand (prijspeil 1-1- 2019). Het Actieplan Middenhuur Delft geldt als uitgangspunt voor de ontwikkelingen van de woningen in het middenhuur segment aan Westvest 9. Onderdeel van de uitvraag is tevens het realiseren van een levendige (semi-)openbare functie in het pand, die de vorming van een wooncommunity ondersteunt.

In het monument aan de Westvest 9 is de realisatie van een appartementencomplex met huurwoningen voorzien gericht op het passend huisvesten van ouderen ( het realiseren van levensloopbestendige woningen). Binnen het complex
moet ruimte zijn voor voorzieningen die bijdragen aan een actief, sociaal leven van de doelgroep (oudere) senioren (‘zonder zorg/verblijfsindicatie’). Het volgende programma zal minstens moeten worden gerealiseerd:
• Woningen, waarvan:
o Ten minste 50% in het middenhuur segment (woningen met een huurprijs tussen de €720 en € 950 per maand;
o Waarbij de middeldure huurwoningen een oppervlakte hebben van tenminste 50 m2 voor een tweekamerappartement en 75 m2 voor een driekamerappartement;
o De aanvangshuur van deze middeldure woningen moeten in de inschrijving aantoonbaar voor ten minste 15 jaar binnen de bandbreedte van het middenhuursegment liggen. Na deze termijn van 15 jaar treden partijen in overleg om vervolgafspraken te maken.
o Maximaal 50% dure huurwoningen (woningen met een huurprijs boven de € 950 per maand;
o Het programma bestaat uit een gezonde mix van twee- en driekamerappartementen en een divers aanbod van woonoppervlakten;
o De woningen dienen allen toegedeeld worden aan de (oudere) seniore doelgroep zonder verblijfsindicatie;
• Een commerciële en/of maatschappelijke (semi) openbare voorziening die bijdraagt aan (het ontstaan van) de woon community;
• Een veilige voorziening voor het stallen van o.a. (elektrische) fietsen, scootmobielen etc.
o Voor het parkeren van auto’s wordt gebruik gemaakt van abonnementen in omliggende parkeergarages, hiervoor hoeven in de ontwikkeling geen aanvullende voorzieningen voor te worden getroffen.

De aanbesteding geschiedt volgens een niet-openbare procedure met voorafgaande selectie zoals omschreven in de Aanbestedingswet 2012, hierna ook ‘Aw’ (Stb. 2012, 542, gewijzigd bij Wet van 22 juni 2016 Stb 2016, 241). In deze eerste selectieronde beoogt de aanbesteder te komen tot drie partijen die worden uitgenodigd voor fase 2. In deze eerste fase worden de juridische situatie, de financiële/economische situatie en de technische bekwaamheid van de gegadigden beoordeeld.

Het beoogde aantal deelnemers dat tot inschrijving verzocht wordt bedraagt: drie. Wanneer het aantal gegadigden dat voldoet aan de eisen lager is dan het minimaal aantal kan de procedure worden voortgezet door de gegadigden uit te nodigen die aan de minimumeisen voldoen.
De inschrijving omvat het indienen van:
• Schetsontwerp van de beoogde ontwikkeling met daarin:
• De verwerking van de historische waardenstelling en culturele waarden van het pand;
• Een inpassing van de geplande appartementen en aanvullende functionaliteiten.
• Projectorganisatie en communicatie.
• Visie op planning.
• Een (onvoorwaardelijk) bod op het pand aan Westvest 9.
Bovendien zal er met de drie gegadigden een of meerdere dialoogrondes worden gehouden waarin het schetsontwerp en plan kunnen worden toegelicht en eventueel gezamenlijk met de gemeente Delft verdere meerwaarde kan worden gezocht. Gunning vindt plaats op basis van het EMVI-criterium beste prijs-kwaliteitsverhouding. De verhouding waarop de prijs en kwaliteit van de inschrijving beoordeeld zal worden wordt in de gunningsleidraad toegelicht. Mogelijk bepaalt de aanbesteder in de gunningsfase een minimale vraagprijs voor het pand aan Westvest 9; deze zal -indien van toepassing- bij de uitnodiging tot inschrijving beschikbaar worden gesteld.

Bron: Tenderned woensdag 22 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238815

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *