Ontwerpteam renovatie en nieuwbouw sportcentrum Glanerbrook Geleen – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpteam renovatie en nieuwbouw sportcentrum Glanerbrook Geleen

Kaart: Gemeente Sittard-Geleen

In 2017 heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de toekomst van de schaats- en zwemvoorziening Glanerbrook in de gemeente Sittard-Geleen. In de eindrapportage van dit onderzoek zijn verschillende scenario’s met betrekking tot de mogelijke configuratie en locatiekeuze(n) opgenomen. De gemeenteraad heeft eind 2017 een richtinggevend besluit genomen om te komen tot een stedelijke schaats- en zwemvoorziening op de huidige locatie van Sport- en Recreatiecentrum Glanerbrook in Geleen. De schaats- en zwemvoorziening Glanerbrook is zichtbaar verouderd. Daarbij hebben enkele installaties hun levensduur bereikt, met het risico dat naast acute gebreken, niet meer voldaan kan worden aan milieu- en
veiligheidseisen. Het in standhouden van de huidige voorziening zal leiden tot hogere kosten in onderhoud en beheer. Naast deze hogere kosten en het risico dat er investeringen voor tijdelijke maatregelen moeten worden genomen, zal ook het risico toenemen dat de voorziening voor zwemmen en ijshockey in de toekomst (tijdelijk) niet beschikbaar is.
In 2020 is nader onderzoek uitgevoerd naar een nieuwbouw- en renovatievariant voor vernieuwing van het sportcentrum. Eind 2020 heeft de Raad ingestemd met de renovatievariant. Binnen het exploitatiegebied wordt de nieuwe configuratie van Glanerbrook gerealiseerd. De nieuwe configuratie bestaat uit:

 • Sloop bestaande ijshockeyhal;
 • Nieuwbouw overdekt 50-meter wedstrijdbassin;
 • Nieuwbouw overdekte ijshockeyhal inclusief tribunefaciliteiten;
 • Verplaatsen entreezone en inpassing van de entree van de nieuwbouw van Glanerbrook aan de zijde van de
  Kummenaedestraat, direct uitkijkende op de parkeerplaats;
 • Overkappen bestaande wieler- en ijsbaan en integreren in het gehele complex;
 • Renovatie bestaande recreatieve zwembassin en renovatie en wijzigen van bestaand wedstrijdbassin naar
  doelgroepenbassin;
 • Renovatie bestaande buitenzwembad;
 • Renoveren overige ruimten zoals onder andere twee sporthallen, horeca en kleedvoorzieningen;

Het integraal ontwerpteam krijgt de opdracht om het ontwerp en renovatieplan uit te werken op basis van het ruimtelijk-functioneel en technisch programma van eisen. De ontwerpopgave richt zich in hoofdzaak op de architectonisch-landschappelijke inpassing van het nieuwe Glanerbrook en meer in bijzonder de inpassing van de overkapping van de bestaande wieler- en ijsbaan in samenhang met het Burgemeester Damenpark en met draagvlak. Er dient nog invulling gegeven te worden aan de sportfunctie binnenterrein 400 meterbaan met toegangsmogelijkheid zonder de wielerbaan en ijsbaan te betreden. Het project maakt verder onderscheid tussen een exploitatiegebied en een groter projectgebied.
Het exploitatiegebied omvat de footprint van de nieuwe configuratie inclusief het bestaande buitenzwembadgebied. Het projectgebied omvat het gemeentelijk eigendom binnen de straten die Glanerbrook/het Burgemeester Damenpark omvatten.

Met nadruk wordt gesteld dat de onderhavige uitvraag betrekking heeft op een integraal ontwerpteam, hetgeen
wil zeggen dat de aanbestedende dienst aan één partij opdracht zal verstrekken voor het opstellen en uitwerken
van het ontwerp. Deze partij is verantwoordelijk voor een integraal ontwerp van het sportcentrum Glanerbrook
en de buitenruimte binnen het exploitatiegebied bestaande uit:

 • Stedenbouwkundig, architectonisch en bouwkundig advies en ontwerp (architect);
 • Landschapsontwerp (landschapsarchitect);
 • Constructief advies en ontwerp (constructeur);
 • Installatietechnisch advies en ontwerp (installatie-adviseur);
 • Duurzaamheidsadvies (duurzaamheidsadviseur);
 • Advies bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek;
 • Begeleiding planologische procedures inclusief het (laten) uitvoeren van de benodigde onderzoeken en
  (laten) het opstellen van de benodigde ruimtelijke onderbouwing.

Het integrale ontwerpteam krijgt per fase opdracht voor de werkzaamheden behorende bij de betreffende fase. De volgende fasen maken onderdeel uit van onderhavige aanbesteding:

 • Structuurontwerp (SO);
 • Voorontwerp (VO);
 • Definitief ontwerp (DO);
 • Technisch ontwerp (TO);
 • Prijs- en contractvorming (P&C).

Er is nog geen keuze gemaakt in de wijze waarop invulling zal worden gegeven aan het esthetisch toezicht tijdens de uitvoering. Esthetisch toezicht maakt vooralsnog geen onderdeel uit van de opdracht aan het integraal ontwerpteam. Het integraal ontwerpteam krijgt opdracht om op basis van het programma van eisen (wordt verstrekt als onderdeel van de gunningsleidraad) het SO en het VO op te stellen. Het plan dat ten tijde van de start van aanbesteding van de bouwteamaannemer voorhanden is, zal worden verstrekt als onderdeel van de bouwteamselectie. Dit ruimtelijk plan/voorontwerp dat de basis is voor de start van de aanbesteding van de bouwteamaannemer dient voldoende kwalitatieve kaders te stellen zodat de totale ruimtelijke kwaliteit in het vervolgproces gewaarborgd is. Vanwege de aard, complexiteit en raakvlakken van de werkzaamheden, het taakstellende budget en tijdpad, de wens de markt uit te dagen om te komen met innovatieve oplossingen, de wens om maximale afstemming tussen het ontwerp en de uitvoering (bouwkundig, elektrotechnisch, werktuigbouwkundig e.d.) te realiseren, heeft de opdrachtgever ervoor gekozen het ontwerp in bouwteamverband nader uit te werken en te optimaliseren tot een DO en TO. De bouwteamaannemer zal middels een separate Europese aanbestedingsprocedure worden geselecteerd en gecontracteerd.

De onderhavige aanbestedingsprocedure betreft een Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure, zoals beschreven in de ARW 2016, hoofdstuk 3 (aanbesteding met voorafgaande selectie). Door het inzenden van een aanvraag tot deelneming stemt de gegadigde in met de proceduregang zoals in de selectieleidraad is bepaald. De gunning geschiedt op grond van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV).
Na voltooiing van de aanbestedingsprocedure zal met de gegunde inschrijver een overeenkomst worden gesloten op basis van de DNR2011, waarbij aanvullende voorwaarden door de aanbestedende dienst SittardGeleen worden gesteld.

De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om het project in de vorm van een bouwteam uit te werken. Alvorens de aannemer die zal participeren in het bouwteam geselecteerd en gecontracteerd wordt, krijgt het integrale ontwerpteam de opdracht het programma van eisen uit te werken tot en met een Voorontwerp. Op basis van het Voorontwerp zal het bouwteam het ontwerp verder uitwerken en realiseren. Het vroegtijdig committeren van een aannemer maakt dat deze actief kan meedenken over de maakbaarheid van het project.

Bron: Tenderned 5 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218805

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *