Ontwerpteam onderwijscentrum binnenstad – Universiteit Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpteam onderwijscentrum binnenstad – Universiteit Utrecht

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Gegeven de ambitie om onderwijs ook in de toekomst in de binnenstad te kunnen organiseren, is in 2017 een gebouwscan voor de onderwijsportefeuille in de binnenstad uitgevoerd. De totale onderwijsvoorraad is in kaart gebracht met als doel inzicht te krijgen in de opgaven die er liggen. Daaruit is naar voren gekomen dat een deel (ca 1/3) van de huidige onderwijsportefeuille van (zeer) slechte kwaliteit is. Op basis daarvan is geconstateerd dat er in de binnenstad een aanzienlijke vervangingsvraag van
onderwijsruimten aan de orde is. Voor de universitaire huisvesting in de binnenstad is een Integraal Huisvestingsplan (IHP
Binnenstad) vastgesteld. Met een scenariostudie is onderzocht op welke wijze het vervangingsvraagstuk van onderwijs in de binnenstad structureel opgelost zou kunnen worden. Er is besloten de variant waarbij wordt ingezet op verdere verdichting in o.a. het Transcluster verder uit te werken. In deze voorkeursvariant is een oplossing geschetst die o.a. bestaat uit de
ontwikkeling van een onderwijscentrum in de bestaande panden Achter de Dom 20 (ADD20), Achter de Dom 22-24 (ADD22-24), Achter St.-Pieter 27 (ASP27) en de vervanging van Achter St.-Pieter 25 (ASP25). Op basis van dit besluit is een
haalbaarheidsstudie (in de vorm van een structuurontwerp) uitgevoerd.

Het project draagt bij aan het programmadoel ‘Realiseren van efficiënte en duurzame huisvesting’ die de onderwijs- en onderzoek ambities van de universiteit toekomstbestendig ondersteunt binnen de kaders van het SHP en IHP.
Gestreefd wordt naar een functioneel gebouw met een verlengde levensduur van minimaal vijftien jaar. De benodigde functionaliteit is leidend voor de gebouwaanpassingen. Aangezien de levensduur met minimaal vijftien jaar wordt verlengd zal de technische installatie en een deel van de gebouwschil volledig dienen te worden vernieuwd. Tevens zal gebouw ASP25
boven kelderniveau worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. In het kader van duurzaamheid dient rekening te worden gehouden met het realiseren van diverse credits uit de BREEAM-NL In-Use en BREEAM-NL nieuwbouw methodiek.
Doelstelling is dat één jaar na oplevering het BREEAM-NL In-Use label “Excellent” behaald moet kunnen worden. Het daadwerkelijke certificeringstraject (door een BREEAM-assessor) valt buiten de kaders van deze opdracht. Het projectresultaat is een ‘toekomstbestendig’ onderwijscentrum dat bestaat uit duurzame huisvesting.

De opdracht betreft het integraal ontwerpen van de (ver)nieuwbouw vanaf de fase voorlopig ontwerp tot en met het uitvoeringsgereed ontwerp en, in beperkte mate de fasen directievoering en gebruik-exploitatie, zoals bedoeld in de STB 2014.
Met integraal ontwerpen wordt bedoeld dat de opdrachtgever voor de tot de opdracht behorende ontwerpwerkzaamheden een overeenkomst afsluit met één multidisciplinair ontwerpteam. De tot de opdracht behorende disciplines worden dus niet los van elkaar aanbesteed, maar tezamen in één opdracht. Wanneer een gegadigde niet zelfstandig over de tot de opdracht behorende disciplines beschikt, kan de gegadigde een combinatie vormen met één of meerdere andere partijen en/of één of meerdere onderaannemers inzetten.

De opdracht omvat de volgende disciplines, samengevoegd in één overeenkomst
– Architectuur / bouwkunde
– Interieur (vaste inrichting en indelingstekeningen losse inrichting)
– Landschap: hoofdlijnen buitenruimte
– Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
– Duurzaamheid (implementatie Breeam credits)
– Constructie
– Installaties
– Ontwerpintegratie
– Bouwkosten
– Directievoering: de voor bovengenoemde disciplines in de
– standaardtaakbeschrijving 2014 omschreven ondersteuning van de directie
– Validatie en verificatie (V&V) in BriefBuilder(conform V&V strategie UU) tijdens de ontwerp- en realisatiefase (het ontwerpteam neemt actief deel aan dit proces);

De verschillende onderdelen van de opdracht zijn binnen deze aanbesteding samengevoegd in één integrale ontwerpopdracht. De verschillende disciplines zullen nauw met elkaar moeten samenwerken. De opdrachtgever is van mening dat wanneer de
gegadigden dan zelf hun ontwerpteam kunnen samenstellen, dit de onderlinge samenwerking tussen de bij de opdracht betrokken disciplines sterk bevordert en de juiste voorwaarden creëert om tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen.
Er is om dezelfde redenen binnen deze aanbesteding geen verdeling in percelen gehanteerd.
De omvang van de Opdracht bedraagt in totaal circa 3850 m2 BVO en is als volgt verdeeld:
– circa 2200 m2 BVO renovatie
– circa 1300 m2 BVO nieuwbouw ASP 25
– circa 350 m2 BVO uitbreiding atrium/entree
Aan deze opgave kunnen door geïnteresseerden/(geselecteerde) gegadigden/inschrijvers geen rechten worden ontleend.

De aanbestedende dienst volgt, gelet op de aard en de omvang van de opdracht, een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure. In de selectiefase krijgen de geïnteresseerden de gelegenheid om een verzoek tot deelneming in te dienen. In de gunningsfase verstrekt de aanbestedende dienst de geselecteerde gegadigden aanvullende informatie die nodig is om een inschrijving in te dienen, waaronder de offerteaanvraag. De aanbestedende dienst gunt de opdracht aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving doet, behoudens beëindiging van deze aanbesteding vóór gunning. De economisch meest voordelige inschrijving wordt door de aanbestedende dienst vastgesteld op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 2 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287349

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *