Ontwerp kindcentrum de Kring Lelystad – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp kindcentrum de Kring Lelystad

Als de toekomst niet meer vooraf uitgeschreven is, heb je jongeren nodig die kunnen navigeren door digitalisering, mondialisering en andere omwentelingen. Die niet overrompeld worden, maar weten waar hun talenten en tekorten liggen. En die durven ingrijpen in hun leven, maar ook in maatschappelijke en ethische dilemma’s. Deze toekomstgerichte ambities willen we met de vervangende nieuwbouw vorm en inhoud geven. Het is de wens van Opdrachtgever en overige stakeholders (zoals het schoolbestuur) dat het gebouw van het Kindcentrum De Kring uitnodigend voor kinderen, licht, groen en een duurzaam gebouw is. Ruimtes moeten flexibel ingezet kunnen worden, ook voor gezamenlijk gebruik. Het is de uitdaging voor de opdrachtnemer om vanaf de fase Projectdefinitie tot en met het TO de elementen kwalificatie, socialisatie en subjectificatie, ofwel het ‘in de wereld komen van kinderen’ fysiek te vertalen in een duurzaam hoogwaardig gebouw. Voor het ontwerp is verder van belang dat met name de gymzaal, maar ook de overige te verhuren ruimtes, afzonderlijk bereikbaar zijn. De door de gemeente gewenste situatie is een duurzaam en toekomstbestendig basisschoolgebouw en een gymzaal te realiseren, die ruimte bieden aan alle functies van het Kindcentrum en optimaal faciliterend zijn voor het onderwijsconcept van Kindcentrum de Kring. Het Kindcentrum is erop gericht dat ieder kind:
a. zich op haar/zijn niveau kan kwalificeren en het curriculum doorloopt waarmee kansen op vervolgopleiding en arbeidsmarkt worden vergroot;
b. wordt opgevoed tot een democratische burger die participeert in de open samenleving;
c. ontdekt wie zij/hij wil zijn en wat zij/hij wil bijdragen, haar/zijn identiteit vormt.

Doel van de aanbesteding is om een opdrachtnemer te selecteren die uitvoering zal geven aan de opdracht, het Programma van Eisen (PvE) uitwerken op alle ontwerpdisciplines naar een SO, VO, DO en een TO, inclusief de voorbereiding van de aanvraag van de voor de realisatiefase benodigde omgevingsvergunning. Vanaf de fase DO zal de opdracht worden uitgevoerd in een bouwteam. De opdracht heeft als doel om een goed en deugdelijk TO, alsmede een onherroepelijke omgevingsvergunning, te verkrijgen voor de realisatie van een multifunctioneel schoolgebouw voor basisonderwijs, kinderopvang en een 1.3 gymzaal. De opdracht is verder uitgewerkt in de selectieleidraad en de uitgangspuntennotitie nieuwbouw de Kring, dat voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de adviseursovereenkomst. Opdrachtgever hanteert een taakstellend budget met een maximum aan adviseurskosten. Het taakstellend budget voor de opdracht betreft 8% van het investeringsbudget van €9.760.554,- inclusief
BTW.

Gemeente Lelystad heeft gekozen voor de aanbesteding volgens de Europese niet-openbare procedure. Deze procedure valt uiteen in twee delen, te weten:
– Selectiefase: fase om te komen tot een selectie van gegadigden;
– Gunningsfase: fase om te komen tot de – eventuele – gunning van de opdracht.

De gemeente Lelystad zal maximaal vijf gegadigden uitnodigen voor het vervolg van de aanbestedingsprocedure, de gunningsfase. Voor deze aanbesteding geldt het gunningcriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding. In de biedingsleidraad voor de gunningsfase zullen de aspecten volledig zijn uitgewerkt en voor de gegadigde partijen gepubliceerd in het aanbestedingsplatform.

Bron: Tenderned zaterdag 23 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268194

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *