Onderwijs ‘aan te raden’ in jeugdzorg aanbestedingen – Aanbestedingsnieuws

Onderwijs ‘aan te raden’ in jeugdzorg aanbestedingen

Het is “wel aan te raden”. Dat antwoordt de Minister op de vraag of het voor gemeenten verplicht is om bij de aanbesteding jeugdzorg het onderwijs voor de kinderen mee te nemen of niet. De woordkeus geeft het wel een beetje weg. Het is dus niet verplicht dat gemeenten dat te doen. Er hoeft in de aanbestedingsstukken niets te staan over onderwijs. Nieuwe jeugdzorgaanbieder Horizon in Noord-Holland is dat na het winnen van de aanbesteding op stel en sprong gaan regelen. Want de Leerplichtwet stelt niet alleen dat de kinderen les moeten hebben, de Jeugdwet zegt ook nog dat de jeugdzorgleverancier daar verantwoordelijk voor is.

De Minister is vrij stellig in het terugleggen van verantwoordelijkheden.”Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inkoop van de gesloten jeugdhulp. Het is vervolgens aan de aanbieder van de jeugdzorgplus dat er (speciaal) onderwijs is voor de jeugdigen die bij de aanbieder verblijven en dat zij kunnen voldoen aan de leerplicht. De verantwoordelijkheid wordt teruggelegd bij de gemeente maar doordat is ingekocht, zijn er 2 partijen verantwoordelijk gemaakt, die niet adequaat jeugdzorg leveren (gemeente en nieuwe aanbieder) terwijl de oude aanbieder niet meer mee mag doen.

Bij wie ligt dat nu als onderwijs niet is meegenomen in de stukken. Is dat dan de vraag of het aanbod? Daarvoor verwijst het Ministerie naar de Jeugdwet en de Leerplichtwet. Uit de aanbestedingsstukken (red: waarin onderwijs niet voorkwam) had de jeugdzorgverlener moeten opmaken dat hij ook jeugdzorg met

De instelling voor gesloten jeugdhulp dient er voor zorg te dragen dat de bij de instelling geplaatste jongeren onderwijs volgen. In artikel 6.2.3 van de
Jeugdwet is bepaald dat een jeugdhulpaanbieder die aan een leerplichtige jeugdige verblijf biedt in een gesloten accommodatie gedurende de looptijd 
van de machtiging een persoon is die zich met de feitelijke verzorging van de jeugdige heeft belast als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Leerplichtwet
1969. Dat betekent dat de jeugdzorgaanbieder gedurende de looptijd van de machtiging er voor moet zorgen, dat de jongere als leerling van een school
staat ingeschreven en deze school na inschrijving geregeld bezoekt. Het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg bevat ook criteria waaraan het onderwijs
moet voldoen.

Nieuwe toetreder op de markt Horizon had voor dat onderwijs zorg moeten dragen, zo stelt Minister de Jonge. Horizon had bij het inrichten van de nieuwe locatie en het aanbod tijdig ook onderwijs moeten organiseren. Had het dat maar moeten raden?

Gelet op de verantwoordelijkheid van de leerplichtambtenaar voor het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door de jeugdzorgaanbieder, is
het raadzaam dat gemeenten bij een aanbesteding expliciet aangeven dat een nieuwe aanbieder aangeeft hoe deze het onderwijs gaat regelen en er op
toeziet dat leerlingen daadwerkelijk worden ingeschreven op een school en onderwijs volgen.

Het tweede zorgelijke is dus het stukje onderaanneming. Als een leverancier een derde erbij betrekt voor de uitvoering van bepaalde taken; in hoeverre kan de opdrachtgever daar dan nog toezicht op houden? Hoe dan nu? De Inspectie van het Onderwijs gedoogt in de periode van 1 april tot 1 augustus dat Ronduit het onderwijs in Bakkum verzorgt. In totaal zou het gaan om 30 kinderen, volgens de Uitkijkpost in Castricum.

Dat was blijkbaar heel moeilijk vinden, een schoolgebouw in Noord-Holland. Voor het betrekken van het gebouw is 17 januari een omgevingsvergunning aangevraagd en heeft het college in minder dan een half jaar een volledige bestemmingsplanprocedure moeten doorlopen, waaronder brandveilig gebruik. De gemeente Castricum en het samenwerkingsverband MiddenKennemerland hebben ermee ingestemd dat er per 1 augustus 2019 een onderwijsvestiging wordt ingericht bij de nieuwe accommodatie voor gesloten jeugdhulp. Vanaf 1 augustus is het allemaal formeel geregeld, zegt de Minister in antwoord op de kamervragen.

Defence for Children is niet te spreken over het Onderwijs van Ronduit en de hele situatie rondom Horizon, waar nu ook kinderen verblijven en vindt het in strijd met het VN Kinderrechtenverdrag. Eerder kregen de kinderen illegaal les bij Ronduit, door onbevoegd personeel. Onder meer omdat het regionale samenwerkingsverband voor passend onderwijs weigerde door de onduidelijkheid over de verdeling van de kosten de verklaring van geen bezwaar af te geven. Volgens Horizon is Ronduit “een ervaren onderwijspartner in de regio en bekend met de specifieke doelgroep. Met 6 Spinakerlocaties verzorgen zij, naast openbaar basisonderwijs in Alkmaar, het voortgezet speciaal onderwijs voor 4 tot 18 jarigen van Alkmaar tot in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland.”

Nou is het onderwijs nogal verscheurd in Nederland. Dus vroeg Aanbestedingsnieuws zich af. Wat is dat Ronduit. Voor qua overtuiging en/of levensbeschouwing. Is het een katholieke school? Een protestantse school? Een islamitische school? Ronduit zegt zelf ronduit: “De missie van Ronduit vatten we in drie woorden samen: ondernemend, verantwoordelijk en resultaatgericht. Ieks. Als je de begeleidende tekst leest, klinkt het zo obscuur dat het ook een partijprogramma van de VVD of een boek van Ayn Rand had kunnen zijn. Of de output van je laatste beoordelingsgesprek.

” Het bevorderen van een ondernemende houding draagt bij tot actieve en kritische leefstijl, tot plezier in eigen kunnen en het ontwikkelen van talenten en kwaliteiten. Ondernemend gedrag bij kinderen willen we bevorderen door hen in heel concrete situaties te plaatsen, spannend en levensecht. Het zijn niet alleen lesjes uit het boekje of computerprogramma’s. Ze sluiten aan bij de behoefte van jonge mensen om de wereld te verkennen en om er deel van uit te maken. En… er kan veel van worden geleerd.  “

Dat wil ik dan wel lezen als ik een MBA zou gaan volgen. Maar als het gaat om secundair onderwijs vond ik het bedroevend weinig ambitieus. Ja maar normen en waarden dan? En fatsoen, moet je dat nou doen? En leren ze wel Frans daar? En anders lassen of houtbewerking? Wat nou als ze uit eigen beweging pro-actief zich aanmelden om ZZP-sexwerker te worden. Hartstikke ondernemend gedrag natuurlijk. Spannend en Levensecht. Wij werden er een beetje cynisch van. Ronduit stelt verder als toelichting op de ondernemende houding:

Elk volwassen mens is in hoge mate verantwoordelijk voor zijn eigen leven (zijn eigen ontwikkeling, zijn gezondheid, zijn plaats op de arbeidsmarkt), maar ook medeverantwoordelijk voor het leven van andere

©Imgflip.com

n. Niemand leeft voor zichzelf alleen. Onderwijs en opvoeding kunnen nooit alleen het eigenbelang dienen; opvoeding tot sociaal gedrag kan niet worden

Aha, Dus dan is ineens wel iemand ergens voor verantwoordelijk. Als er een lesprogramma geformuleerd moet worden. Zijn de gemeenten niet verantwoordelijk daar iets mee te doen in de aanbesteding, nou dat was wel aan te raden geweest daar iets over te zeggen in de aanbesteding. Dat is natuurlijk allemaal kennis achteraf. Hoe moest Horizon nou weten dat de kinderen onderwijs nodig hebben?

Als het gaat om de kinderen bevoegde onderwijzers voor te zetten en een brandveilig gebouw met rookmelders, brandblussers, vluchtrouteaanduidingen en zelfsluitende deuren, kunnen we gerust adem halen. Brand is volgens de afgelopen drie Rutte-kabinetten nog steeds de eigen verantwoordelijkheid van de gebouwgebruikers; al die ondernemende kinderen dus. Teken dus maar gauw een mooi vluchtplan voor Mark Rutte. Graag volgens de NEN 1414. De brandweer heeft wel een instructiefilmpje.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-880495.pdf

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *