Onderhoud sport- en gymzalen – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud sport- en gymzalen

De opdrachtgever van de opdracht is de Stichting Quadraam. Stichting Quadraam is het bevoegd gezag van veertien scholen voor voortgezet onderwijs, verdeeld over twintig  locaties, in de regio Arnhem, de Liemers en Overbetuwe. Quadraam wenst door middel van deze aanbesteding haar organisatie te voorzien in de volgende diensten en leveringen:
1) Uniforme inspectie, registratie en rapportage gymzalen/sportzalen op schoollocaties conform vigerende wet- en regelgeving;
2) Markeren en registreren geïnspecteerde Sportmaterialen;
3) Het uitvoeren van (klein) onderhoud noodzakelijk om niet veilig verklaarde sportmaterialen alsnog veilig te verklaren en/of zo nodig opvolging van reparatie door derden inclusief her inspectie;
4) Het afvoeren van onveilig verklaard sportmateriaal, waarvan het bijv. economisch niet verantwoord is om te repareren en/of reparatie überhaupt niet meer mogelijk is;
5) Borging frequentie en tijdigheid inspecties op een professionele manier;
6) Opzetten en onderhouden (volledigheid en tijdigheid) digitaal rapportagesysteem;
7) Leveringen van betrouwbare, marktconform geprijsd sportmateriaal;
8) Advies over inrichting en vervanging in combinatie met vernieuwing.

De opdracht bestaat uit het periodiek inspecteren van Sportmaterialen in de gymzalen en sportzalen
van Quadraam, het uitvoeren van correctief onderhoud en leveringen van sportmaterialen. De opdrachtnemer voert de volgende werkzaamheden uit:
a. Eenmalig identificeren van te inspecteren arbeidsmiddelen en aanbrengen van een unieke markering per arbeidsmiddel. Deze exercitie mag uitgevoerd worden tijdens de eerste inspectie, er hoeft niet een los bezoek voor plaats te vinden.
b. Uitvoeren van jaarlijkse inspectie van sportmaterialen.
c. Uitvoeren van preventief onderhoud van sportmaterialen.
d. Het uitvoeren van correctief onderhoud, waarbij rekening gehouden wordt met (fabrieks)garanties.
e. Het registreren van alle middelen en hun status in een rapportagesysteem.
f. Het signaleren en adviseren op gebied van veiligheid.
g. Een jaarlijks inspectierapport per locatie opstellen.
h. Leveren van gevraagd sportmateriaal.
Buiten scope van deze opdracht valt de levering van klein materiaal zoals pionnen, ballen, netten, springtouwen, gewichten etc.

Opdrachtgever kiest voor een het volgen van een Europese openbare procedure. De geschatte geraamde opdrachtwaarde van deze opdracht bedraagt €600.000,- exclusief BTW. De totale waarde is verdeeld onder de inspecties, preventief onderhoud, correctief onderhoud en aanschaf van nieuwe sportmaterialen voor alle scholen/schoollocaties die onder de Stichting Quadraam vallen. In de komende vier jaar staan er een aantal nieuwbouw/uitbouwprojecten gepland. De inrichting van deze
nieuw in te richten zalen valt binnen de scope van deze aanbesteding. Aanbestedende dienst wenst een overeenkomst aan te gaan met één inschrijver. De af te sluiten raamovereenkomst gaat in op 1 januari 2024 en loopt tot en met 31 december 2025. Er is een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van eenmaal twee jaar. De inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned woensdag 12 juli 2023

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 13 juli 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *