Ombouw drie rotondes naar kruispunten met iVRI’s Noord-Brabant – Aanbestedingsnieuws

Ombouw drie rotondes naar kruispunten met iVRI’s Noord-Brabant

Een der te verwijderen rotondes in Uden. Foto: Google Streetview

Het werk in deze aanbesteding betreft het ontwerp en de realisatie van de N264 Ombouw 3 rotondes naar kruispunten met iVRI’s rond Uden. Dat betreft het verwijderen van de drie meerstrooksrotondes (Wilhelminastraat, Karrevracht en Velmolenweg) en het reconstrueren naar kruispunten met iVRI’s. De aansluitende en tussenliggende wegvakken van voornoemde kruispunten op de N264 zijn opnieuw ingericht (groot onderhoud heeft plaatsgevonden). Dat is inclusief
ondergrondse infra, waterhuishouding, kunstwerken, bushaltes, erfaansluitingen, iVRI’s, openbare verlichting en groenvoorziening.
Projectdoelstellingen :
De ‘N264.33 Ombouw 3 rotondes naar kruispunten met iVRI’s’ dient:
– de verkeersafwikkeling op de volgende kruispunten door gebruik van iVRI’s te verbeteren, zodat het verkeer in alle richtingen, het onderliggende wegennet daarbij inbegrepen, tot ruim na 2040 kan worden afgewikkeld:
o kruising N264 – Wilhelminastraat/Eikenheuvelweg, met aansluitende wegvakken;
o kruising N264 – Karrevracht, met aansluitende wegvakken;
o kruising N264 – Velmolenweg/Verlengde Velmolen, met aansluitende wegvakken;
o kruising Velmolenweg – Vijverlaan, met aansluitende wegvakken;
– de verkeersafwikkeling op de aansluitende en tussenliggende wegvakken van voornoemde kruispunten op de N264 te verbeteren (groot onderhoudsopgaven vanuit PNB, het betreft geen Meerjarig Onderhoud in deze overeenkomst);
– de verkeersafwikkeling in de tunnel Nieuwstraat te verbeteren en de lekkages in de tunnel te dichten;
– de leefbaarheid langs het tracé te verbeteren, zodat ten opzichte van de bestaande situatie het wegverkeerslawaai zoveel mogelijk wordt gereduceerd en de luchtkwaliteit zoveel mogelijk wordt verbeterd;
– de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren, zodat de leefbaarheids- en duurzaamheidsdoelen worden gemaximaliseerd.
Daarbij is het van belang dat:
– Smart-Mobility toepassingen zijn geïmplementeerd die bijdragen aan bovengenoemde doelen;
– de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie zijn geïmplementeerd.

Scope uitbreiding tijdens eerste nota van inlichtingen
Vlak voor de publicatie van de aankondiging heeft het projectteam van de opdrachtgever intern de vraag ontvangen om de scope van het werk uit te breiden. In de scope van het werk N264.33 zoals nu beschreven in de vraagspecificatie, zijn de rotondes in de N264 aan de Industrielaan en de Zeelandsedijk en het tussenliggende weggedeelte uitgesloten vanwege
de studie naar de mogelijke omklap van de N605 bij Volkel (project N264.35). Het wegvak tussen de rotonde Zeelandsedijk en de rotonde Oudedijk maakt eveneens geen onderdeel uit van de scope. De betreffende wegvakken tussen de drie rotondes (rotonde Industrielaan, rotonde Zeelandsedijk en rotonde Oude dijk) dienen echter binnen nu en 3 jaar aangepakt te worden voor levensverlengend onderhoud (LVO). Vanuit dat oogpunt heeft de opdrachtgever besloten om de scope van het werk uit te breiden met groot onderhoud werkzaamheden van het wegvak hm 27,7 – hm 31,4 (zonder de betonverharding bij de rotondes) in het project N264.33.

In het kader van deze aanbestedingsprocedure wordt op 14 april 2022 om 11:00 uur  een algemene inlichtingenbijeenkomst georganiseerd over de scope van deze opdracht. Deze wordt gehouden in het Provinciehuis, Brabantlaan 1 te ‘s-Hertogenbosch. Exacte locatie van de vergaderruimte zal worden aangegeven op het publicatiebord naast de receptie van het Provinciehuis. Indien een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is vanwege de dan geldende COVID maatregelen, dan vindt de algemene inlichtingenbijeenkomst digitaal plaats. De gegadigden worden daarover tijdig geïnformeerd via Tenderned. De presentatie van de algemene toelichtingsbijeenkomst wordt gepubliceerd op Tenderned. De in de bijeenkomst gestelde vragen krijgen betekenis door deze in te dienen  in het kader van de schriftelijke inlichtingenronde. Beantwoording vindt plaats via de Nota van inlichtingen.

De aanbesteder respectievelijk opdrachtgever verklaart bij deze openbare Europese aanbestedingsprocedure het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van toepassing en in de basisovereenkomst zijn de UAV-GC 2005 van toepassing verklaard. Dientengevolge zijn de termen en definities welke in het ARW 2016 en de UAV-GC 2005 zijn
vastgelegd ook van toepassing op alle documenten die in het kader van (de aanbesteding van) dit werk zijn opgesteld. De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke gunning zal plaatsvinden op grond van het gunningscriterium “economisch meest voordelige inschrijving” (EMVI) op basis van de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV).

De inschrijver aan wie de opdracht wordt verleend ontvangt geen inschrijvingsvergoeding. De vier inschrijvers die, gelet op de gunningscriteria genoemd opeenvolgend na hem voor de opdracht in aanmerking zouden komen, ontvangen elk een inschrijvingsvergoeding van €10.000,- (exclusief omzetbelasting), onder voorwaarde dat een geldige inschrijving is ingediend.

Bron: Tenderned zondag 10 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/258517

NDR: Nou maar hopen dat die dubbele kleredingen overal verdwijnen. En opletten 14 april 2022 voorlichtingsbijeenkomst is al snel nabij.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *