Oliesporen en drugsafval Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Oliesporen en drugsafval Den Haag

Foto: Pixabay.com

Deze  aanbesteding van de gemeente Den Haag betreft in hoofdzaak het beredderen van kleinschalige milieu-incidenten op de
openbare weg in de gehele gemeente, zoals het schoonmaken of opruimen van:
– vrijkomende motorolie, hydraulische olie, koelvloeistof, brandstof, veelal naar aanleiding van verkeersongevallen;
– restanten van een voertuigbrand (auto, scooter e.d.), en dan niet het voertuigwrak, maar wel op locatie achtergebleven verontreinigingen, olie, bluswater e.d.;
– restanten van gemorst (frituur)vet;
– restanten van gemorst verf (zowel droge als natte verf);
– restanten van bloed en dergelijke;
– illegaal gedumpte vaten/jerrycans met onbekende chemische inhoud;
– emballages met onbekende chemische inhoud, naar verwachting (drugs)afval afkomstig van het produceren van synthetische drugs.

Het werk omvat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:
– het 24/7 beschikbaar hebben van personeel en materieel;
– het op basis van afroep uitrukken naar incidenten;
– het veilig stellen van de situatie, eventueel afzetten van de verontreinigde locatie (inclusief zo nodig treffen van eventuele verkeersmaatregelen) totdat het opruimen is voltooid;
– het ter plaatse inventariseren en vastleggen van relevante gegevens;
– het opruimen van verontreiniging/schoonmaken van wegdek;
– zo nodig treffen van voorzieningen om verdere (bodem)verontreiniging te voorkomen;
– verrichten van stroefheidsmetingen van het wegdek na de schoonmaakwerkzaamheden;
– opruimen en verwijderen van illegaal gedumpt chemisch (drugs)afval in emballage;
– het in overleg met het LFO (i.v.m. het mogelijk nemen van monsters) op milieuverantwoorde wijze afvoeren van het chemisch drugsafval en vrijkomend materiaal;
– uitvoeren van onderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging als gevolg van het dumpen van chemisch drugsafval;
– in overleg treden met de opdrachtgever en ODH over de urgentie van en wijze van uitvoeren van bodemsanering van de ontstane bodemverontreiniging als gevolg van voertuigbranden en het dumpen van chemisch drugsafval (uitvoering mag pas plaatsvinden na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de opdrachtgever);
– het fotografisch vastleggen van de situatie vóór en na het schoonmaken;
– het schriftelijk en per e-mail rapporteren aan de opdrachtgever.
– het op milieuverantwoorde wijze afvoeren van vrijgekomen materiaal;

De geraamde waarde voor deze aanbesteding:
De geraamde waarde van de opdracht bedraagt ca. €3.000.000,- excl. BTW over de (maximale) looptijd van de raamovereenkomst. De raamovereenkomst kan door opdrachtgever worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand indien de maximale hoeveelheid tussentijds is bereikt of deze door een eerstvolgende opdrachtverstrekking op basis van de raamovereenkomst kan worden overschreden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat. De opdrachtgever wenst een overeenkomst aan te gaan met een opdrachtnemer voor een initiële termijn van twee jaar, met aan opdrachtgever eenzijdig toekomende opties tot verlenging van tweemaal één jaar. De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese openbare Aanbestedingsprocedure, conform (hoofdstuk 2 van) het ARW 2016, voor zover daar in de aanbestedingsdocumenten niet van het ARW is afgeweken. Ter vaststelling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt gehanteerd het
gunningscriterium: “beste prijs-kwaliteitsverhouding”.

Bron: Tenderned woensdag 4 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260512

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *