Noodvoorraad desinfecterende doekjes IFV – Aanbestedingsnieuws

Noodvoorraad desinfecterende doekjes IFV

Foto: www.pexels.com/Matilda Wormwood

Het inkopen en onderhouden van de landelijke noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) wordt in opdracht van de Staat der Nederlanden, voor deze het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), als opvolger van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor deze de directeur-generaal Covid-19, uitgevoerd door het Instituut Fysieke Veiligheid. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is een bij wet opgericht zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).
Het Ministerie van JenV heeft een volledige volmacht aan het IFV verleend voor het uitvoeren van de aanbestedingsprocedure, het sluiten van raamovereenkomsten met marktpartijen en het uitvoeren van die raamovereenkomsten.

Deze aanbestedingsprocedure betreft de opdracht voor de levering van desinfecterende doekjes voor oppervlaktereiniging ten behoeve van de aanleg en in stand houding van een landelijke noodvoorraad beschermingsmiddelen voor de essentiële processen, niet-zijnde de zorg. Deze noodvoorraad is bedoeld voor de periode waarin de markt geen beschermingsmiddelen meer kan leveren op een korte termijn (moment X). Van organisaties die werkzaam zijn binnen de essentiële processen wordt verwacht dat zij vanaf moment X voor de eerste 30 dagen zelf een voorraad hebben aangelegd. Er kan pas een beroep worden
gedaan op de noodvoorraad vanaf dag 31. De initiële noodvoorraad moet kunnen voorzien in een periode van 45 dagen (dag 31 tot dag 75 vanaf moment X). De aanbestedende dienst is op zoek naar (een) opdrachtnemer(s) die desinfecterende doekjes voor oppervlaktereiniging kan leveren conform de specificaties zoals opgenomen in het programma van eisen. De opdrachtnemer is daarbij verantwoordelijk voor het tijdig vervangen van de door hem geleverde producten waarbij een houdbaarheidsdatum
van toepassing is. De opdrachtnemer bepaalt zelf het moment van vervanging zodat hij de mogelijkheid heeft om de producten nuttig aan te wenden. Bij het bepalen van het moment van vervanging draagt de opdrachtnemer er zorg voor dat de producten in de noodvoorraad altijd voldoen aan de houdbaarheidsdatum en in ieder geval nog vier maanden houdbaar zijn. Hij dient er zorg voor te dragen dat de aanwezige voorraad van de betreffende producten die hij vervangt, niet wijzigt. De kosten van de vervanging, inclusief de prijs voor het product, heeft de opdrachtnemer verwerkt in zijn geoffreerde tarief voor het betreffende product.
De omvang van de opdracht is voor de initiële order voor desinfecterende doekjes geraamd op €740.000,-.
De omvang van de vervolgorders hangt samen met het beroep dat gedaan zal worden op de noodvoorraad en is daardoor volstrekt onzeker. Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de levering van desinfecterende doekjes voor oppervlaktereiniging,

De aanbestedende dienst zal een raamovereenkomst sluiten met alle inschrijvers die voldoen aan de minimale eisen. Deze overeenkomsten worden aangegaan voor de initiële duur tot en met 31 december 2024. De aanbestedende dienst heeft de eenzijdige mogelijkheid om de raamovereenkomst maximaal drie keer onder dezelfde voorwaarden te verlengen met een periode van maximaal twaalf maanden per keer. Voor de aanbesteding van de opdracht, hanteert de aanbestedende dienst de Europese
openbare aanbestedingsprocedure. Op deze aanbestedingsprocedure is de Aanbestedingswet van toepassing. 

Redenen voor de Europese openbare aanbesteding zijn dat het aantal potentiële inschrijvers dat geïnteresseerd kan zijn om deel te nemen aan deze aanbestedingsprocedure groot is en in het kader van beschikbaarheid en levertijden de aanbestedende dienst door het volgen van onderhavige procedure de meeste concurrentie voor de opdracht genereert.

NDR: Wellicht is e.e.a. opgevangen in de andere documenten, maar als we de leidraad aanhouden verwacht de aanbestedende dienst dat het aantal aanbieders groot zal zijn en er wordt met alle inschrijvers die voldoen aan de minimale eisen een raamovereenkomst afgesloten. Dat kunnen er dan wel heel veel worden.

Bron: Tenderned 15 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233071

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *