Nieuwbouw OBS De Twee Wieken Zwijndrecht – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw OBS De Twee Wieken Zwijndrecht

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (OZHW) staat aan de vooravond van de nieuwbouw van OBS De Twee Wieken te Zwijndrecht. Voor de realisatie van dit project gaat OZHW over tot het houden van een Nationale procedure met voorselectie (niet-openbare procedure) overeenkomstig de ARW 2016, hoofdstuk 3. Het doel van de aanbestedingsprocedure is het selecteren van een aannemer voor de realisatie van OBS De Twee Wieken. OZHW heeft het voornemen om de uitvoerende partij vanaf een realisatieopdracht te verlenen op basis van een uitgewerkt bestek.

Het voor deze aanbesteding relevante werk is verdeeld in 2 percelen te weten:
1. Bouwkundige werkzaamheden en coördinatie;
2. Installatietechnische werkzaamheden.
Voor perceel 2 mogen geen combinaties gevormd worden van een E en een W installateur. Het is wel toegestaan één van de disciplines middels onderaanneming aan te bieden. De gegadigde dient zowel de elektrotechnische als de werktuigbouwkundige installaties aan te bieden.
Het doel is om maximaal 4 Gegadigden te selecteren en uit te nodigen voor inschrijving. Aan de gegadigden die worden uitgenodigd voor het doen van een inschrijving zal te zijner tijd de Inschrijvingsleidraad worden verstrekt.

Het werk betreft de nieuwbouw van OBS De Twee Wieken aan de Duivenvoorde 2 te Zwijndrecht. De nieuwbouw bestaat uit ca. 2000 m2 BVO aan onderwijshuisvesting. OBS De Twee Wieken heeft op dit moment twee locaties in Zwijndrecht, een locatie aan de Duivenvoorde en een locatie aan de Roerdompstraat. De twee locaties kampen beiden met een eigen problematiek. De locatie aan de Duivenvoorde is verouderd en aan vernieuwing toe. De locatie aan de Roerdompstraat heeft te veel ruimte voor de bezetting. Beide locaties zullen ondergebracht worden in de nieuwe huisvesting aan de Duivenvoorde.
De locatie voor de nieuwbouw is gelegen aan de Duivenvoorde 2 en grenst in de bestaande situatie aan de gymzaal en huidige ruimte voor buitenschoolse opvang (BSO) en is door middel van een gang verbonden met de kinderdagopvang (KDV).
In de nieuwbouw van OBS De Twee wieken bevinden zich tevens een Peuterspeelgroep (PSG) en ruimte voor Buitenschoolse Opvang (BSO). De projectopdracht omvat het realiseren van ca. 2000 m
2 BVO onderwijshuisvesting incl. PSG
en BSO ten behoeve van vervangende nieuwbouw van OBS De Twee Wieken. De nieuwbouw zal gaan voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). De nieuwbouw zal op een traditionele werkwijze worden ontwikkeld. Het ontwerpteam, bestaande uit verschillende adviseurs werkt het ontwerp t/m TO/Bestek uit. Het bestek wordt ter uitvoering aanbesteed.

De nationale niet-openbare procedure is vanaf aanmelding tot en met gunning onderverdeeld in drie fasen:
1. Aanmelden, beoordelen en selecteren
2. Informeren, inschrijven en de aanbesteding
3. Beoordelen en gunnen
Fase 2 en 3 worden uitgewerkt in de inschrijvingsleidraad vóór start van de inschrijvingsfase die met geselecteerde gegadigden, na afronding van fase 1 wordt doorlopen. Een partij die meent te voldoen aan de gestelde eisen wordt in de
gelegenheid gesteld zich als gegadigde aan te melden.
 In fase 3 zullen de financiële en kwalitatieve documenten worden beoordeeld op basis van het gunningscriterium Beste prijs-kwaliteitsverhouding (PKV). Het relatieve gewicht is nog niet
definitief vastgesteld, deze zal in een later stadium worden vastgesteld. Het relatieve gewicht tussen prijs en kwaliteit zal maximaal 40% verschillen.

Bron: Tenderned 17 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/222494

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *