Nieuwbouw IKC Het Kristal Dordrecht – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw IKC Het Kristal Dordrecht

Een van de huidige locaties van “Het Kristal”Foto: © Het Kristal

Voor de nieuwbouw van IKC Het Kristal is de Onderwijsstichting H3O op zoek naar een integraal ontwerpteam, waarin tenminste de disciplines architectuur, installatieadvies, constructieadvies en bouwfysica worden vertegenwoordigd. Eén team dat in staat is om te komen tot een volledig afgestemd, duurzaam en multifunctioneel ontwerp. Het IKC zal, naar de huidige inzichten, in totaal circa 3.000 m2 omvatten en worden gesitueerd op een relatief klein kavel. Aan het ontwerp van het terrein van het IKC zal invulling gegeven moeten worden door het ontwerpteam. Daarnaast dient het ontwerpteam met de gemeente in overleg te treden inzake de afstemming van het ontwerp van het IKC en het
schoolterrein met de verdere (infrastructurele) invulling van het omliggend terrein. Het ontwerp daarvan valt overigens buiten de scope van de aan te besteden ontwerpopdracht. IKC Het Kristal zal onderdak gaan bieden aan een basisschool, een gymzaal, een kinderdagverblijf (hierna: KDV) en buitenschoolse opvang (hierna: BSO). De gymzaal moet geschikt zijn voor multifunctioneel gebruik, waaronder voor het recreatief
beoefenen van sport en verbinding met de school, het KDV en de BSO. Daarnaast is de ruimtelijke indeling in het stedenbouwkundig kavel een belangrijk aandachtspunt in het kader van geluidsbelasting in realisatie tot de aangrenzende tuinen en het toevoegen van een bouwlaag. Om deze uitgangspunten nader uiteen te zetten, wordt door het schoolbestuur, samen met de toekomstige gebruikers en onder begeleiding van de adviesbureau nul25 een functioneel Programma van Eisen en technisch kader opgesteld dat in de gunningfase aan de geselecteerde partijen beschikbaar zal worden gesteld.
De aanbesteding geschiedt volgens een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure van hoofdstuk 3 van het ARW 2016. Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV).
De integrale ontwerpopdracht wordt in één perceel aanbesteed. Er zullen vijf gegadigden worden uitgenodigd om een inschrijving te doen.
Indien gegadigden in aanmerking willen komen voor selectie, dan dienen zij zich tijdig aan te melden en te voldoen aan de in de selectieleidraad gestelde eisen. Wanneer het aantal gegadigden dat aan de eisen voldoet groter is dan vijf, dan zullen de vijf meest geschikte gegadigden geselecteerd worden op basis van de selectiecriteria. 

Het is gegadigden toegestaan zich in een samenwerkingsverband (combinatie) aan te melden. Gegadigden dienen dit kenbaar te maken bij aanmelding. De deelnemers uit het samenwerkingsverband dienen ieder afzonderlijk het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in te dienen. De overige gegevens dienen door het samenwerkingsverband als geheel ingediend te worden.
Het contracteren van één integraal ontwerpteam, in plaats van het separaat contracteren van de diverse disciplines (het opdelen van deze opdracht in meerdere opdrachten en/of percelen), wordt voor dit project het meest passend geacht omdat, naar het oordeel van de aanbesteder, één integraal ontwerpteam het beste in staat is om tot een integraal afgestemd ontwerp te komen, waarin de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet en sprake is van een maximale kwaliteit binnen het beperkte financiële kader.

Bron: Tenderned 12 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/208206

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *