Nieuwbouw IKC De Giraf te Hillegom, architectuuropdracht – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw IKC De Giraf te Hillegom, architectuuropdracht

Illustratie: pixabay.com

Met achtentwintig basisscholen in de duin en bollenstreek is Sophia Scholen de grootste aanbieder van primair onderwijs van deze regio. Op deze scholen wordt zowel Katholiek, Protestants-Christelijk en Algemeen Bijzonder onderwijs gegeven, of een
samenwerking daarvan. De Giraf is een basisschool in Hillegom, met ruimte voor talentontwikkeling. Er wordt binnen een veilig klimaat ingespeeld op de individuele mogelijkheden en leerbehoeften van alle leerlingen. Leerlingen werken in jaargroepen in een voornamelijk klassikaal systeem, maar ook groepsdoorbroken. Dit gebeurt in de vorm van ateliers of projecten. De methode kanjertraining, de weeksluitingen en vieringen in de aula dragen bij aan de creatieve en sociaal-emotionele vorming, wat belangrijk is bij De Giraf. Kinderopvang De Theepot is een speelleerschool en biedt voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO) aan. Het is een kleinschalige opvang waar huiselijkheid, gezelligheid en ontspanning belangrijk zijn.  Sophia Scholen en de gemeente Hillegom gezamenlijk willen komen tot vervangende huisvesting voor de basisschool De Giraf te Hillegom. Na realisatie van een nieuw schoolgebouw, dat zowel groei van onderwijs als kinderopvang faciliteert, zal Sophia Scholen een deel van het kavel overdragen aan de gemeente.

De beoogde omvang van het te realiseren gebouw en het terrein zijn: De Giraf 2664 m2, de Theepot 271m2 en een MFA ruimte met sportzaal 540m2 . Bij het ontwerp zal rekening moeten worden gehouden met een mogelijke uitbreiding met 2 lokalen, gezien de verwachte verhoging van het leerlingenaantal. Ter vervanging van de bestaande gymzaal, gelegen naast De Giraf, worden in het kader van het nieuwbouwproject IKC De Giraf twee nieuwe gymzalen gerealiseerd die tevens beschikbaar zijn voor derden. De buitenruimte behorende bij de nieuwbouw, met uitzondering van de buitenruimte van de eventuele KDV-organisatie, wordt ingericht als openbaar schoolplein. Het programma van eisen wordt door een ontwerpteam uitgewerkt, waarna de uitvoerende partijen bij de verdere uitwerking van het ontwerp worden betrokken.

Zowel de gemeente Hillegom als Sophia Scholen hebben ambities op het gebied van gezondheid en duurzaamheid, zoals
onder andere vastgelegd in het koersplan van Sophia Scholen en de methode ‘duurzame gebiedsontwikkeling’. Het schoolgebouw dient ten minste te voldoen aan het criterium bijna-energieneutraal gebouw (BENG). De school heeft de ambitie om als voorbeeld te fungeren, en om de ambities op het gebied van gezondheid en duurzaamheid door te geven aan de leerlingen. Het thema circulariteit kan hier onderdeel vanuit maken.

Het object van aanbesteding betreft de architectonische en bouwkundige ontwerpopdracht ten behoeve van de nieuwbouw
van basisschool De Giraf te Hillegom, inclusief de twee gymzalen en interieurontwerp. Informatie met betrekking tot het object van aanbesteding kan gedurende de aanbestedingsprocedure worden geactualiseerd. Eventuele wijzigingen zullen tijdig
worden gemeld. De aanbesteding is opgedeeld in vijf percelen:
– perceel 1: Architectuuropdracht (incl. coördinatie ontwerpteam en interieurontwerp);
– perceel 2: Adviesopdracht constructie;
– perceel 3: Adviesopdracht installatietechniek;
– perceel 4: Adviesopdracht bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid;
– perceel 5: Adviesopdracht landschapsarchitect.
Deze aanbesteding heeft slechts betrekking op perceel 1. De overige disciplines worden separaat meervoudig onderhands aanbesteed.

Indien gegadigden in aanmerking willen komen voor selectie, dienen zij zich tijdig aan te melden en te voldoen aan de gestelde eisen.  Wanneer het aantal gegadigden dat aan de eisen voldoet groter is dan drie, zullen de drie meest geschikte gegadigden geselecteerd worden op basis van de selectiecriteria.

Bron: Tenderned vrijdag 7 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/275374

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *