Nieuwbouw cultuurcentrum Baarle – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw cultuurcentrum Baarle

Projectlocatie. CC Baarle

Cultuurcentrum Baarle wil het kloppend hart van cultureel en sociaal Baarle zijn en voor verbinding tussen mensen zorgen. Cultuurcentrum Baarle ondersteunt mensen en zorgt er mede voor dat iedereen de nodige plek, ondersteuning en inspiratie hiervoor krijgt. De aparte geografische situatie van het enclave-dorp (België-Nederland) is een unieke meerwaarde. De te voorziene infrastructuur bevat:
• Cultuurcentrum: Het bouwprogramma komt naar schatting overeen met een totale bruto oppervlakte van +/- 3.300 m².
• Buitenaanleg: De projectzone heeft een totale oppervlakte van 4.675m². Het deel dat niet wordt ingenomen door het gebouw wordt eveneens aangelegd.
Het Cultuurcentrum huisvest de activiteiten van verschillende gebruikers. Deze kunnen opgedeeld worden in drie categorieën:
• De hoofdgebruiker is de Stichting Cultuurcentrum Baarle (SCCB).
• Enkele diensten en verenigingen zijn aangeduid als vaste gebruiker:

o (Bibliotheek) Theek5 (TH5)
o Toerisme Baarle (TB)
o Lokale Omroep Baarle (LOB)
o Academie voor Woord en Muziek de Noorderkempen (AMWN)
o Muziekvereniging St-Remi (MSR)
o Stichting Jeugdwerk Baarle (SJB)
o EHBO Sint Damiaan
o Seniorenvereniging Baarle-Nassau
o W-groep
o Stichting Plus

• Uiteenlopende externe lokale verenigingen kunnen gebruik maken van de diverse multifunctionele lokalen in het gebouw.

De aanbesteding verloopt volgens de mededingingsprocedure met onderhandeling (met voorselectie) uit hoofdstuk 5 van het ARW 2016. Dit betekent dat de aanbesteding in fasen als volgt plaats vindt:
– Selectiefase;
– Gunningsfase:

o Eerste inschrijving;
o Onderhandelingsfase, deze kan uit meerdere rondes bestaan;
o Definitieve inschrijving.

In de eerste fase (de selectiefase) worden alle geïnteresseerde partijen in de gelegenheid gesteld om zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om drie gegadigden te selecteren, mits er voldoende aanmeldingen zijn. Deze inschrijvers worden uitgenodigd tot het doen van een eerste inschrijving (onderdeel van de gunningsfase). Vervolgens worden er onderhandelingen (onderdeel van de gunningsfase) gevoerd met de inschrijvers over de ingediende inschrijving(en) waarna de inschrijvers uitgenodigd worden voor het indienen van een definitieve inschrijving (onderdeel van de gunningsfase). De aanbestedende dienst kan besluiten te gunnen op basis van de eerste inschrijving, conform artikel 5.36.1 van het ARW 2016. Indien de aanbestedende dienst dit besluit neemt zullen er geen onderhandelingen volgen. Aan de drie geselecteerde gegadigden die door de aanbestedende dienst worden uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving, worden nadere stukken verstrekt zoals de gunningsleidraad, vraagspecificatie en bijlage en de overeenkomst in de vorm van een geïntegreerd contract met de voorwaarden van de UAVGC 2005.

Er wordt geen kostenvergoeding beschikbaar gesteld aan de gegadigden van deze selectiefase voor de kosten die zij maken, ook niet in geval van tussentijds geheel of gedeeltelijk beëindigen van de procedure en ongeacht de beëindigingsgrond. Voor de inschrijvers van de gunningsfase waarbij de inschrijving een minimale score haalt m.b.t. gunningscriteria, geldt dat deze een kostenvergoeding ontvangen van €7.500,- met uitzondering van de winnende partij. De minimale score m.b.t. de gunningscriteria wordt toelicht in de gunningsfase. Het taakstellend budget voor de nieuwbouw van het cultuurcentrum Baarle bedraagt €5.940.000,- exclusief btw.

De scope van de opdracht bevat:
– Design: het conceptualiseren van de gevraagde oplossing, inclusief technische studies en aanvraag van de vergunningen
– Build: het in uitvoering brengen, het projectmanagement van de constructie over alle fasen heen, de afronding in een oplevering van het project
– Maintain: de totale waarborg om het nieuw cultuurcentrum in optimale (gebruiks-) conditie te houden gedurende een termijn van vijfentwintig 25 jaar vanaf de beschikbaarheidsdatum en de daaraan gekoppelde onderhoudsactiviteiten (preventief, curatief en vervanging) die nodig zijn.
Het deel ‘Maintain’ bevat:
o Onderhoud van de technische installaties
o Wettelijke keuringen

Om dit project te realiseren is op zoek gegaan naar een geschikte bouwlocatie. Naast een goede bereikbaarheid was het ook cruciaal dat de enclavegrens over dit projectgebied loopt. Het is namelijk de intentie om het nieuwe cultuurcentrum pal op de grens te bouwen. Dat sterkt het imago van de stichting CCB als verbindend element tussen de beide gemeenschappen. En het biedt de toeristische dienst een gedroomde locatie om bezoekers meteen in te leiden in de unieke enclavestructuur van Baarle.
De keuze viel op een locatie aan de Loswal. De locatie ligt op een boogscheut van het centrum. Voor bezoekers van buitenaf is ze vlot bereikbaar en beschikt over ruime parkeergelegenheid.

Bron: Tenderned woensdag 11 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/261072

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *