Nieuwbouw Basisschool 2e Balsemien Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Basisschool 2e Balsemien Rotterdam

Impressie: © Stg. Boor

Stichting BOOR heeft het voornemen om basisscholen OBS Bloemhof en OBS Pantarijn samen te voegen op één locatie wegens
het teruglopend aantal leerlingen op beide scholen. De huidige onderwijslocaties hebben ieder niet voldoende functioneel
oppervlak voor deze samenvoeging. Het voormalige onderwijsgebouw van OBS Bloemhof aan de Putsebocht is in 2014
opgenomen in de aandachtpandenlijst van de gemeente Rotterdam. Hiermee is bepaald dat het pand voor nieuwbouw dan
wel renovatie in aanmerking zou moeten komen. Uitbreiding op de locatie bleek echter technisch niet mogelijk, daarom is
ervoor gekozen om het huidige onderwijsgebouw van OBS Bloemhof te slopen om op de vrijgekomen locatie nieuwbouw te
plegen. De scholen worden vervolgens samengevoegd in het nieuwe gebouw. Het nieuwe onderwijsgebouw wordt gevestigd aan de 2e Balsemienstraat te Rotterdam in de buurt Bloemhof. Bloemhof is een vooroorlogse buurt in de wijk Feijenoord. Bloemhof is een multiculturele buurt. Meer dan de helft van de inwoners heeft een niet Westerse migratieachtergrond. De bebouwing in de directe omgeving van de school wordt gekenmerkt als een eenduidige structuur van gesloten bouwblokken. In de afgelopen 15 jaar zijn er gedeeltes vervangen door de rijwoningen en appartementenblokken. Hierdoor is er meer gedifferentieerd woningaanbod gekomen.

Beide scholen betreffen openbare basisscholen voor primair onderwijs met verschillende onderwijsvisies. Inmiddels hebben
de scholen een gezamenlijke onderwijsvisie opgesteld, gebaseerd op ‘Rotterdams Goud’. Deze visie houdt in dat de school
als belangrijkste drijfveer heeft ervoor te zorgen dat alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, kunnen profiteren van het
beste onderwijs, op weg naar een goede toekomst. De school streeft ernaar om kansengelijkheid daadwerkelijk te managen
en realiseren. Stichting BOOR is één van de grootste besturen voor primair onderwijs in Nederland. Stichting BOOR verzorgt openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. In totaal vallen er onder stichting BOOR 58 basisscholen voor regulier basisonderwijs en 4 scholen voor speciaal basisonderwijs.

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:
▪ Inbreng van kennis en kunde tijdens het ontwerpproces en het onder verantwoordelijkheid van het ontwerpteam mede
vormgeven van het Technisch Ontwerp. Eindverantwoordelijk voor het uitwerken van het Uitvoeringsgereed Ontwerp.
▪ Realisatie van alle benodigde bouwkundige, installatietechnische, civieltechnische en terreinwerkzaamheden ten
behoeve van het Project.
Sloopwerkzaamheden van bestaande bebouwing vallen buiten deze opdracht.

Het bouwbudget voor de nieuwbouw aan de 2e Balsemienstraat van 2.480 m² BVO kent een plafondbedrag van €4.500.000,- excl. btw incl. BENG. Hierin zijn de kosten voor deelname van de aannemer aan het bouwteam opgenomen. Dit bedrag staat
vast tot einde van het Project. Opgemerkt wordt dat opdrachtgever zich bewust is van de huidige marktsituatie. De komende
periode wordt aan de hand van de marktontwikkelingen in overleg met Stichting BOOR en de Gemeente Rotterdam bekeken
in hoeverre dit bedrag nog toereikend is voor de opgave. Na aanbesteding worden twee overeenkomsten gesloten:
1. Een bouwteamovereenkomst voor de ontwerpfasen wordt gesloten onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van BOOR
aangevuld met de DNR. Nadere toelichting hierop wordt in de gunningsfase verstrekt.
2. Een uitvoeringsovereenkomst voor realisatiefase wordt gesloten onder UAV 2012.
De intentie is dat de geselecteerde aannemer zowel de ontwerp- als de realisatiefase doorloopt. De aannemer dient een
aanbieding te doen, die past binnen zowel de financiële kaders als de eisen die gesteld zijn in deze aanbesteding.

De toe te passen aanbestedingsprocedure is Europees niet-openbaar. De procedure bestaat uit twee fasen, de selectiefase en de gunningsfase. In de selectiefase worden maximaal vijf gegadigden geselecteerd die worden uitgenodigd voor de gunningsfase. In de gunningsfase doen de geselecteerde gegadigden een inschrijving. Uit die inschrijvingen wordt op basis van de in de gunningsleidraad vastgelegde criteria de opdrachtnemer geselecteerd, aan wie BOOR voornemens is de opdracht te gunnen.

Bron: Tenderned woensdag 30 maart https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/257254

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *