NCIA realisatie terreininrichting Den Haag Rijksvastgoedbedrijf – Aanbestedingsnieuws

NCIA realisatie terreininrichting Den Haag Rijksvastgoedbedrijf

NCIA Den Haag Foto: Rijksvastgoedbedrijf

In de Internationale Zone van Den Haag bevindt zich één van de hoofdvestigingen van NCIA. NCIA is de ICT-organisatie van de NATO. Met het oog op een doelmatigere bedrijfsvoering van NCIA is besloten om meer activiteiten te concentreren op de NCIA-hoofdvestiging in Den Haag. Dit heeft een uitbreiding van 500 medewerkers naar circa 750 medewerkers als gevolg. Om de verhoging van het aantal werkplekken mogelijk te maken wordt op dit moment het hoofdgebouw uitgebreid, opgetopt en gerenoveerd. Om in voldoende parkeerplaatsen te voorzien wordt er tevens een meerlaagse parkeervoorziening voor auto’s, motoren en fietsen met een capaciteit van 556 parkeerplaatsen gebouwd. Deze opdracht betreft de realisatie van de terreininrichting inclusief boven- en ondergrondse infrastructuur.

De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:

 • verwijderen stobben en niet herbruikbare beplanting;
 • verwijderen fietsen- en motorenstalling (inclusief fundering);
 • verwijderen en aanleg wegen, paden en parkeerplaatsen;
 • sloop voormalige restaurantgebouw;
 • aansluiten paden op entree en toegangen gebouwen;
 • vernieuwen terreinverlichting;
 • (her)plaatsen terreinmeubilair;
 • aanleg groeninrichting;
 • aanbrengen voorzieningen en loze leidingen ten behoeve van terreinbeveiliging;
 • aanpassen bestaande en te realiseren ondergrondse infrastructuur;
 • herplant n.a.v. in het verleden gekapte bomen;
 • plaatsen wildrooster inclusief voorzieningen;
 • aanleg schelpenpad;
 • aanleg groenvoorziening bomen op middendeel rotonde;
 • inzet tijdelijke voorzieningen voor veilig en schone toegang hoofdgebouw en parkeergebouw moet worden gewaarborgd;
 • voorzien in tijdelijke verlichting bij aanpassen bestaande verlichting;
 • voorzieningen op te nemen voor bereikbaar blijven bevoorrading hoofdgebouw;
 • verkeersstromen moeten worden afgezet.
 • 24/7 uur beveiliging van het bouwterrein;
 • afstemming met brandweer omtrent fasering en toegankelijkheid terrein;
 • treffen van voorlopige dan wel tijdelijke (parkeer)voorzieningen
 • coördinatie en afstemming met aannemer hoofdgebouw;
 • coördinatie en afstemming met aannemer parkeergebouw;
 • coördinatie en afstemming met de aannemer van de beveiligingsinstallatie (camera´s en hekwerken/barrières);
 • inhoudelijke voorbereiding ten behoeve van vergunningen en ontheffingen.

Doelstelling van de opdracht is de terreininrichting te realiseren binnen een zo kort mogelijke bouwtijd waarbij optimale coördinatie met overige op het perceel actieve partijen wordt bewerkstelligd. Het NCIA-complex dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 24/7 in bedrijf te blijven. De aannemer dient ervoor te zorgen dat  de bedrijfsvoering van NCIA en de uitvoering van overige op het perceel actieve partijen zo ongestoord mogelijk kan (blijven) plaatsvinden. De kritische succesfactoren van de opdracht zijn:

 • realisatie terreininrichting ondersteunt door een doelmatige beheersing van proces en (bouw)kwaliteit;
 • uitvoering in fasen aansluitend op de instandhouding van de bedrijfsvoering van NCIA rekening houdend met het geldende veiligheidsregime;
 • compacte realisatietijd van maximaal twaalf maanden;
 • voorkomen of verminderen hinder voor de omgeving, NCIA en overige op het perceel actieve partijen tijdens de realisatiefase.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden. De genoemde data en/of looptijd zoals vermeld in de (concept)contractdocumenten zijn leidend.

Overzicht algemene kenmerken
Oppervlakte: circa 33.400 m
2 (terreinoppervlakte)
Disciplines: Groenvoorzieningen bomen en beplanting (landschappelijke inrichting) en terreintechniek (infrastructuur).

De aanbesteding verloopt volgens de Europese niet-openbare procedure uit hoofdstuk 3 van het ARW 2016. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal vijf gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens
uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase).

Bron: Tenderned 2 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/210297;

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *