Natuurherstel Witte Veen – Aanbestedingsnieuws

Natuurherstel Witte Veen

Witteveenweg Haaksbergen. Foto: Google Streetview

Binnen gemeente Haaksbergen, tegen de grens met Duitsland ligt Natura 2000-gebied Witte Veen, met een oppervlakte van circa 290 hectare. De zeldzame veennatuur in het Natura 2000gebied Witte Veen wordt bedreigd door verdroging en stikstofdepositie. Door een eerder aangelegde damwand vindt tegenwoordig regeneratie van het hoogveen plaats. Echter, moeten verdere (hydrologische) maatregelen uitgevoerd worden om onder andere verdampingsverlies en verdroging te verminderen. Het Witte Veen heeft te kampen met hydrologische knelpunten en knelpunten ten aanzien van atmosferische stikstofdepositie. Het gebied kampt met verdroging door onder andere grote verdampingsverliezen vanwege opslag en grote hoeveelheid detailontwatering. De hydrologische maatregelen verminderen tevens de fosfaat afspoeling die voortkomt uit
het voormalig agrarisch gebruik van de percelen binnen het Witte Veen. De interne maatregelen hebben als doel de kwaliteit van het herstellende (actieve) hoogvenen te verbeteren, en de randzones van herstellende hoogvenen te herstellen met hoogveenbossen, zure vennen en galigaanmoerassen. In hoofdlijnen bestaan de maatregelen uit plaggen, het dempen van de watergangen en het verwijderen van bos.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit onderstaande handelingen verdeeld over de verschillende deelgebieden:
– Voorbereidende werkzaamheden
– Dempen van detailontwatering
– Opslag verwijderen
– Verwijderen bos
– Afgraven fosfaatrijke toplaag
– Plaatsen, aanpassen en herinrichten stuwen
– Herstellen voormalige vennen
– Herstellen damwand
– Kleinschalige plaggen en bekalken
– (her)plaatsen afrasteringen
– Ophogen terrein
– Herinrichting afwateringssloot
– Afwerken en opruimen
– Overige bijkomende werkzaamheden.

Op donderdag 6 oktober 2022 om 8.30 uur zal een aanwijzing plaatsvinden op de plaats waar de opdracht dient te worden gerealiseerd (verzamelen nabij de camping (De Leemkoel, Wargerinksweg)). Inschrijvers die deze aanwijzing willen bijwonen, dienen dit voor 3 oktober 2022 te melden bij de contactpersoon. De aanwijzing is gelimiteerd tot één persoon per inschrijver.

Natuurmonumenten is de aanbestedende dienst in deze aanbesteding. Het werk wordt aanbesteed volgens de nationaal openbare procedure. Gunning van het werk vindt plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) gelet op de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned maandag 10 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/272723

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *