Motie van Dijk voor home buying defensie – Aanbestedingsnieuws

Motie van Dijk voor home buying defensie

Kamerlid Emiel van Dijk van de PVV heeft een motie ingediend voor het mogelijk maken van home buying om opdrachten en investeringen binnen Nederland uit te zetten. Dat doet hij met een beroep op het verdrag van de Europese Unie, (artikel 346 VwEU). Van Dijk wil opdrachten vooral bij nationale bedrijven terechtkomen.

Bron: https://www.defensie.nl/organisatie/landmacht/inhoud/materieel/voertuigen/daf-ybz-3300-takelauto

De motie is ingebracht bij de bespreking van de Defensienota. De Defensienota pleit voor een meer open defensiemarkt met een gelijk speelveld, al is dat onder ambtenaren een praatje voor de vaak..

Defensienota en inkoop

Wat verwerving betreft, gaan we voor de uitgangspunten ‘snel, tenzij’ en ‘van de plank, tenzij’. Dit geldt uiteraard bij bewezen goede opties (‘proven technology’). » Waar mogelijk laten we verwerving van niet-defensiespecifieke spullen en dienstverlening over aan externe partijen.

Die defensienota gaat ook in op hetzelfde verdragsartikel:

» Bij aanbestedingstrajecten interpreteren we artikel 346 VWEU ruimhartig en laten zo het nationaal veiligheidsbelang meewegen.

De motie van Dijk

De tekst van de motie van Dijk luidt als volgt:

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bij aanbestedingen door Defensie beroep kan worden gedaan op artikel 346 van het Verdrag betreffende de werking van de EU, dat voorziet in de mogelijkheid om aanbestedingen ten goede te laten komen van nationale bedrijven;

overwegende dat de nationale veiligheid, de Nederlandse defensie-industrie en de Defensieorganisatie als geheel gebaat zijn bij het behoud van defensie-investeringen binnen Nederland;

verzoekt de regering, voortaan bij de aanschaf van militair materieel in de regel gebruik te maken van de mogelijkheden die artikel 346 biedt en derhalve in het vervolg nationaal aan te besteden om onze nationale defensie-industrie te beschermen en te versterken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk

Bron: Kamerstukken II, 2017/18, 34919 nr. 9; Bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 34919 nr. A

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *