Meevaller defensie bij aanschaf voertuigen: Iveco wint tender – Aanbestedingsnieuws

Meevaller defensie bij aanschaf voertuigen: Iveco wint tender

Het project ‘Voertuig 12kN overig en RCWS’ behelst de levering van en het onderhoud aan 918 voertuigen.Met het deelproject ‘Voertuig 12kN overig & RCWS’ is een investering gemoeid tussen de € 250 miljoen en € 1000 miljoen. De aanbesteding is financiëel voordelig uitgevallen. Dat blijkt uit een brief van de staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser (VVD), die deze week naar de kamer is gestuurd. Winnaar is het Italiaanse Iveco, waar het Belgische leger ook mee rondrijdt (zie foto).

Naast prijs zijn de 2 inschrijvers beoordeeld op kwalitatieve criteria: laadvermogen, aanwezigheid van een CBRN-overdruk installatie en netwerkdekking van de onderhoudsvestigingen. De financiële meevaller is het gevolg van een positief aanbestedingsresultaat. De investering komt in de jaren 2020 tot en met 2027 ten laste van het investeringsbudget van Defensie. Het bedrag wordt gefinancierd uit het programmabudget DVOW.

De levering en het onderhoud van de voertuigen zijn als één geheel aanbesteed voor minimaal tien jaar. Dat is overeenkomstig de Aanbestedingswet op Defensie & Veiligheidsgebied (ADV). Over de verwervingsstrategie van dit deelproject is de Kamer geïnformeerd met de C-brief van 3 juli 2015 (Kamerstuk 26 396, nr. 105). In de selectiefase hebben tien partijen zich aangemeld. Tijdens het vervolg van de aanbesteding zijn meerdere partijen om verschillende redenen afgevallen. Uiteindelijk hebben twee partijen een offerte ingediend

Tevens bevat het contract van de voertuigen opties voor additionele voertuigen en RCWSen. Een deel van deze opties, namelijk 357 voertuigen en 10 RCWS-en, wordt al direct met de ondertekening van het contract besteld. Het voornemen om extra voertuigen af te roepen op basis van dit contract is reeds gemeld in de brief “Herijking Programma DVOW” (Kamerstuk 26396, nr. 113 van 12 oktober 2018). Het totaal aantal direct bestelde voertuigen komt daarmee op 1275 en het aantal RCWS-en op 130. Bestelling van het resterend deel en de overige opties kan tot 5 jaar na acceptatie van het laatste voertuig uit de initiële levering.

Alle voertuigen zijn als tactisch transportmiddel benodigd voor het  operationeel optreden. De voertuigen worden in vijf hoofdvarianten aangeschaft, te weten twee gevechtsvarianten (hardtop en softtop), een logistieke variant (pick-up), een gewondentransportvariant en een militaire politie variant. Naast voertuigen behelst dit project de levering van 120 RCWS-en die op de 12 kN hardtop voertuigen geplaatst kunnen worden en op de vrachtauto’s uit het project voertuigen 50kN, 100kN en 150kN.

©WikiCommons 2019

De leverancier draagt, behalve tijdens missies, het financiële risico voor de beschikbaarheid van de voertuigen in Nederland als in oefengebieden en geselecteerde landen (meeste Europese landen). In missiegebieden waar de krijgsmacht operationeel moet optreden en de leverancier om veiligheidsredenen niet aanwezig kan zijn, zorgt Defensie met ondersteuning door de leverancier zelf voor het onderhoud.

De staatssecretaris wil het contract met de leverancier die als beste scoorde op de eerder genoemde aspecten, Iveco Defence Vehicles SpA, voor het einde van 2019 ondertekenen. Daarmee komt ook het laatste van de vier niet-gemandateerde deelprojecten van DVOW in uitvoering, na vertraging door juridische procedures en een aanbesteding die langer duurde dan gedacht. Vervolgens kunnen de eerste voertuigen in 2022 worden geleverd. Defensie ontvangt de laatste voertuigen in 2027. De levering van de RCWS-en is afgestemd op de instroom van de eerste hardtop varianten.

Bron: Kamerstukken II 2018/19 26 396, 115

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *