Mechanisch onderhoud 2023-2027 – Waterschap Brabantse Delta – Aanbestedingsnieuws

Mechanisch onderhoud 2023-2027 – Waterschap Brabantse Delta

Doel van de aanbesteding is een raamovereenkomst af te sluiten met één leverancier voor het verrichten van preventief en correctief mechanisch onderhoud aan objecten gelegen in het gehele werkgebied van waterschap Brabantse Delta en het verzorgen van de 24 uurs storingsdienst. Dit betekent dat de opdrachtnemer buiten de in het Programma van Eisen genoemde werktijden beschikbaar moet zijn bij storingen en calamiteiten. Opdrachtgever verstaat onder mechanisch onderhoud: Alle technische gerelateerde activiteiten om storingen te herstellen of het verwachtte disfunctioneren van de mechanische
installatie te voorkomen. Tevens kan het voorkomen dat er gebruik wordt gemaakt van de raamovereenkomst voor
de uitvoering van mechanische werkzaamheden in (nieuwbouw)projecten.
• Hiertoe behoort het preventief onderhoud en preventief inspecteren; voor het uitvoeren van dit onderhoud is technische kennis en kunde nodig evenals objectkennis. Het uit te voeren preventieve onderhoud en de inspecties zijn vastgelegd in onderhoudsconcepten. Deze onderhoud-/inspectie-concepten zijn zodanig algemeen beschreven dat technische knowhow nodig is om ze te kunnen uitvoeren. De bevindingen van het uitgevoerde preventieve onderhoud en inspecties worden per locatie vastgelegd in een rapportage met foto’s. De aangegeven PO-frequentie, bijv. 1x/j wil zeggen; 1maal per jaar wordt het aangegeven preventieve onderhoud gedaan op deze locatie, opdat er het gehele jaar zonder extra onderhoud inspanning de installatie kan draaien.
• Hiertoe behoort het correctieve onderhoud. Het technische onderhoud dat nodig is om een storing op te lossen, dit kan middels één sessie geheel worden opgelost. Het kan ook voorkomen dat er eerst een noodoplossing wordt gemaakt, die daarna met een volgwerkorder definitief wordt opgelost. Het oplossen van een storing is vaak een 1 op 1 aanpassing. Als er een modificatie nodig is wordt dit vooraf gecommuniceerd.

Vaak dient de installatie voor mechanische onderhoudswerkzaamheden tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten werking te worden gesteld door proces Bedienen, voordat de onderhoudswerkzaamheden kunnen plaatsvinden. Alle mechanische onderhoudsacties zijn en worden in het onderhoudsbeheersysteem (OBS) opgenomen en middels de OBS-werkstroom uitgezet en geborgd. (Het mechanische onderhoudscontract omvat niet; het smeren van installaties en ook niet het olie verversen
van installaties).

Het waterschap heeft de intentie om voor de mechanische installaties een raamovereenkomst af te sluiten met één  partij voor het gehele werkgebied, waarbij het waterschap op basis van de raamovereenkomst werkzaamheden (zowel preventief als
correctief) door deze partij kan laten uitvoeren. Daarnaast zal de opdrachtnemer in aanmerking komen voor het verzorgen van de mechanische storingsdienst. Het waterschap wil hiervan gebruik kunnen maken binnen en buiten werktijden (24-7).
Er zal aan maximaal één dienstverlener worden gegund middels gunningscriterium EMVI op basis van BPKV (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding). De looptijd van de raamovereenkomst is vierentwintig maanden. Zij vangt naar verwachting aan op 1
januari 2023 en eindigt van rechtswege op 31 december 2024. Het waterschap heeft de mogelijkheid de overeenkomst tweemaal met één jaar te verlengen.

Bron: Tenderned dinsdag 18 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276201

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *