Marktverkenning online monitor tool social media en webcare Dordrecht – Aanbestedingsnieuws

Marktverkenning online monitor tool social media en webcare Dordrecht

illustratie: pixabay.com

Drechtsteden nodigt u graag uit deel te nemen aan een marktconsultatie ter voorbereiding op een potentiële Europese aanbesteding online social media tooling en webcare. Om er voor te zorgen dat opdrachtgever een juiste strategie kiest die aansluit bij de zich snel ontwikkelende markt kiest opdrachtgever er voor een consultatie te organiseren. Daarnaast is deze
marktverkenning een voorbereiding op de eventuele aanbesteding van een webmonitoring tool, met mogelijk een chatfunctie.
Doelstellingen consultatie:
➢ Het vergaren van kennis en inzichten uit de markt ten behoeve van het
aanscherpen van visie en doelstellingen voor de voorbereiding op een (potentiële)
aanbesteding;
➢ Toetsen of er voldoende leveranciers in de markt zijn die de specifieke werkwijze
van de opdrachtgever kunnen ondersteunen;
➢ Te weten komen welke informatie marktpartijen minimaal nodig hebben om een
goed voorstel te kunnen doen;
➢ Te weten komen hoe de samenwerking het beste kan worden vormgegeven;
➢ Onze huidige oplossing te toetsen vs. huidige in de markt verkrijgbare oplossingen.

Tot 1 januari 2022 werkten de zeven Drechtstedelijke gemeentes samen in de Gemeenschappelijk Regeling Drechtsteden (GRD). Ondersteunende taken werden regionaal georganiseerd. Dit vanuit de gedachte dat de dienstverlening aan de burgers
de primaire taak is van de gemeenten. Sinds 1 januari jl. is de GRD gesplitst in de GR-Sociaal (sociale dienst Drechtsteden) en
zijn de overige onderdelen onder gebracht bij de gemeente Dordrecht als service gemeente. Servicegemeente Dordrecht ondersteunt met zes clusters alle Drechtsteden organisaties, waaronder ook de gemeente Dordrecht zelf, zodat zij hun kerntaken beter kunnen uitvoeren.
➢ GBD/OCD: Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden en Onderzoekcentrum Drechtsteden;
➢ Ingenieursbureau Drechtsteden;
➢ IRVD: Informatievoorziening, -beheer en regie Drechtsteden
➢ JCVID: Juridische zaken, Communicatie, Vastgoed/Facilitair & Inkoop Drechtsteden;
➢ HR en Financiën Drechtsteden;
➢ Interne Bedrijfsvoering en ondersteuning servicegemeente.

De potentieel aan te besteden opdracht betreft de vervanging van een eerder afgesloten overeenkomst, die van rechtswege eindigt. Omdat de markt volop in beweging is acht opdrachtgever het noodzakelijk een markverkenning te houden om voeling te krijgen met de actuele markttrends en ontwikkelingen. Insteek van opdrachtgever is om per 1 januari 2023 een nieuwe oplossing geïmplementeerd te hebben.

Webmonitoring geeft bestuurders en ambtenaren de kans in te spelen op actuele trends en signalen die real time, ‘buiten’ worden opgehaald. Social media, nieuwssites en blogs zijn een rijke, actuele bron van informatie over hoe inwoners, ondernemers, instellingen en pers aankijken tegen de gemeentelijke organisaties, het bestuur en uiteenlopende
beleidsonderwerpen. Het geeft directe feedback op het acteren van bestuur en ambtelijke organisatie. Bij communicatie ten tijde van incidenten en crises zijn webcare en social media monitoring inmiddels volstrekt onmisbaar. Webmonitoring wordt daarnaast ook ingezet als kanaal om vragen en klachten van inwoners, ondernemers en instellingen tijdig te ontdekken. Deze klachten worden in het kader van goede dienstverlening in de organisaties uitgezet.

Het doel van de marktconsultatie is om met potentiële aanbieders in contact te treden en een aantal belangrijke thema’s en of heroverwegingen ten aanzien van de huidige oplossing door te spreken. Uiteraard verneemt de opdrachtgever hoe de markt tegen deze onderwerpen aankijkt en hoe zij hier zelf invulling aan kunnen geven. Het resultaat hiervan wordt samengevat in een geanonimiseerd verslag. Dit verslag wordt gebruikt voor verdere besluitvorming en openbaar gemaakt aan de deelnemers.

In de documenten treft u een in te vullen vragenlijst aan.  Deelname is vrijwillig en vrijblijvend en u kunt ook deelnemen zonder alle vragen te beantwoorden. De deadline voor de beantwoording is 1 augustus 2022. De kans is aanwezig dat er een aanbesteding wordt doorlopen voor deze opdracht. De
opdrachtgevers hebben gekozen om de marktconsultatie nationaal openbaar te organiseren, zodat er een goed beeld gevormd kan worden van de opdracht, de interesse van de markt en relevante aspecten voor uit te nodigen partijen. De vragen en de daarop gegeven antwoorden laten onverlet dat de opdrachtgevers ervoor kunnen kiezen om in een eventuele aanbestedingsprocedure e.e.a. op andere wijze in te richten. De opdrachtgevers zijn niet gebonden aan de uitkomsten van de marktverkenning.

Eventueel nodigen de opdrachtgevers een aantal deelnemende partijen uit voor een een-op-een sessie om de vragen en antwoorden te bespreken en nader toe te lichten. De opdrachtgevers behouden zich daarbij het recht voor om niet alle deelnemers voor dit gesprek uit te nodigen. Deze gesprekken zullen gehouden worden in week 32 2022.

Voor 8 juli 2022 dient u zich aan te melden als geïnteresseerde.

Bron: Tenderned 23 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265210

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *