Marktconsultatie Gladheidbestrijdingsmaterieel RWS en Noord Brabant – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie Gladheidbestrijdingsmaterieel RWS en Noord Brabant

strooiwagens RWS ©Rijkswaterstaat 2019

Rijkswaterstaat (RWS)  is voornemens nieuwe raamovereenkomsten af te sluiten voor de levering van gladheidsbestrijdingsmaterieel en de storing- en onderhoudsdienstverlening hieraan. De dienstverlening vindt plaats op geografisch verspreide steunpunten in Nederland. RWS wil ten behoeve van deze raamovereenkomst een aanbesteding publiceren. De aanleiding voor deze aanbesteding is het aflopen van huidige koop en leveringsraamovereenkomsten. De gladheidsbestrijding is een kerntaak van RWS vanuit haar rol als wegbeheerder. Hieruit komt een lange termijn behoefte voort voor de aanschaf en het onderhoud van materieel om deze kerntaak te kunnen continueren. Het doel van de aanbesteding en de daaruit komende overeenkomsten is de materieellevering voor maximaal vier jaar te garanderen en het hieraan gekoppelde meerjarig onderhoud voor de gehele gebruiksduur. De gebruiksduur verschilt per materieelsoort en kent een normale looptijd van 13 of 20 jaar. Al het huidige materieel is eveneens aangeschaft met langlopende onderhoudscontracten. Onderhoudscontracten expireren alleen indien materieel wordt af gestoten of vervangen. De aanbestedingsscope met betrekking tot het onderhoud betreft dan ook enkel het onderhoud van materieel dat wordt aangeschaft onder de nieuwe overeenkomst. Gezien het belang en de omvang van de scope organiseert het projectteam deze marktconsultatie. Bij deze marktconsultatie worden marktpartijen geïnformeerd en geconsulteerd.

Het doel van deze marktconsultatie is het verzamelen van kennis en inzichten van marktpartijen ter voorbereiding op de aanbesteding. Deze kennis en inzichten worden vervolgens gebruikt bij de vorming van de inkoopstrategie en de uiteindelijke aanbestedingsdocumenten. RWS benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de aanbesteding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Verkregen inzichten uit de
marktconsultatie gebruikt RWS (waar relevant) in de voorbereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken. RWS behoudt zich het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken.

De scope van de aanbesteding ziet toe op de aanschaf van materieel inclusief servicedienstverlening voor de RWS organisatie en die van RWS partners met wie RWS dienstverleningsovereenkomsten heeft gesloten inzake het overnemen en uitvoeren van de gladheidsbestrijding. RWS verzorgt de volledige gladheidsbestrijding voor de partner. RWS is gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst eigenaar van het materieel en koopt dit materieel aan op eigen titel. Bij beëindiging van een samenwerkingsovereenkomst dient de partner het materieel van RWS over te nemen en kan tevens ervoor kiezen de RWS dienstverleningsovereenkomst voor het resterende levensduuronderhoud over te nemen.
Daarnaast is de materieelbehoefte inclusief servicedienstverlening van de Provincie Brabant onderdeel van de scope.
Deze marktconsultatie richt zich alleen tot marktpartijen die ervaring hebben met de levering met dienstverlening van gladheidsbestrijdingsmaterieel en die geïnteresseerd zijn om in te schrijven op de aanbesteding.

In bijlage 2 van dit document is een vragenlijst opgenomen. Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren aan de marktconsultatie wordt verzocht om deze vragen te beantwoorden voor 19 januari 2021. Marktpartijen die voornemens zijn om een bijdrage te leveren aan deze marktconsultatie worden verzocht om zich uiterlijk op 15 januari 2021 hiervoor aan te melden via de berichtenmodule van TenderNed. Op basis van deze aanmeldingen kan RWS alvast toelichtende gesprekken inplannen.  Deze gesprekken zullen bij voorkeur plaatsvinden via MS Teams.

– Zonder schriftelijke indiening van de ingevulde vragenlijst kan er niet deelgenomen worden aan het toelichtende gesprek/presentatie.
– Bij geen (tijdige) aanmelding gaat RWS ervan uit dat de geïnteresseerde marktpartij geen prijs stelt op een toelichtend gesprek/presentatie.
– RWS kan overwegen om geen gesprek aan te gaan indien inhoud van de schriftelijke beantwoording van de vragen hiervoor geen aanleiding vormt. 

Bron: Tenderned 11 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216476

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *