Marktconsultatie Alternatieve SOS-detectiemethoden SOS-systemen Rijkstunnels. – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie Alternatieve SOS-detectiemethoden SOS-systemen Rijkstunnels.

©Michiel1972 op cit Wikicommons, https://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Heintunnel#/media/Bestand:Piet_Heintunnel_Amsterdam.jpg

Het project Alternatieve SOS-detectiemethoden SOS-systemen Rijkstunnels is onderdeel van het programma PTZ (Plan Tunnelrenovaties Zuid-Holland). Het programma wil aan opdrachtnemers de mogelijkheid geven om alternatieve SOS-detectiemethoden toe te passen. Tijdens dit project dienen deze alternatieve SOS-detectiemethoden te worden gevalideerd. Enkele huidige SOS-systemen voldoen aan de LTS ( landelijke tunnelstandaard), echter het aantal meldingen dat het SOS-systeem genereert is niet altijd passend bij het verkeersbeeld. Wij onderzoeken met dit project de alternatieve SOS-detectiemethoden en verwachten dat er een beter SOS-systeem gerealiseerd kan worden. Dit systeem ondergaat toetsing waarbij de huidige eisen die aan dit systeem worden gesteld als uitgangspunt worden genomen. Doelstelling van het project is
1. Ruimte bieden in de LTS waarmee ook andere dan de lusgebonden systemen toegepast kunnen worden bij de komende renovaties.
2. Betere SOS-detectie realiseren door misschien andere/betere SOS-detectie methoden en/of door het toevoegen van foutcorrectie protocollen.
3. Samen met de markt ervaren welke LTS-eisen een verbetering in de weg staan en die verbeteringen proactief laten toetsen en vervolgens vaststellen in de LTS.

De marktconsultatie wordt gehouden om een voor de opdrachtgever en voor de marktpartijen passende set eisen voor een alternatieve SOS-detectiemethode voor de SOS-systemen te verkrijgen. De partijen die een alternatieve SOS-detectiemethode kunnen leveren kunnen vervolgens deelnemen aan het verificatie- en validatietraject van de set eisen.
Tijdens de markconsultatie zoeken wij naar belemmerende eisen in de LTS die ervoor zorgen dat de SOS-systemen die de leveranciers leveren niet aan deze eisen kunnen voldoen. Ook zoeken wij naar alternatieven voor deze belemmerende eisen
met als uitgangspunt dat de belangen van de gebruikers van de SOS-systemen geborgd blijven. De mogelijkheden, randvoorwaarden en uitgangspunten voor verificatie en validatie komen aan de orde. Exploitatiekosten en beheerinspanningen
van de opdrachtgever is een belangrijk onderwerp tijdens de consultatie. Verder vragen wij naar de grootste zorgpunten die de marktpartijen hebben ten aanzien van dit project en het vervolg en welke borgingsmogelijkheden er zijn ten aanzien
van deze zorgpunten. Het primaire doel van SOS-systemen staat beschreven in de LTS in document Basisspecificatie TTI RWS Tunnelsysteem van Datum 29 januari 2021 Release 1.2 SP2 B3 bij 5.7.1 Doel Detecteren van te lage snelheid, stilstand of spookrijden van een enkel voertuig of meerdere voertuigen gelijktijdig.

Rijkswaterstaat wil een effectieve wijze van samenwerken opzetten voor het uitvoeren van de opgave om het mogelijkheden voor PTZ SOS-systemen te verbeteren. Daarom zijn de vragen zowel op techniek als op tenderinformatie gericht. Het doel van de marktconsultatie is om een beeld te krijgen van suggesties en attitude van marktpartijen ten aanzien van verschillende onderwerpen die in de vragenlijst zijn verwerkt. Daarnaast kan door het houden van een marktconsultatie de samenwerking tussen het projectteam en de marktpartijen gestart worden en begint het projectteam in een vroeg stadium met het overdragen van kennis over het project aan de markt. Dit is in lijn met het transitietraject “Op weg naar een vitale infrasector” waarin (vroegtijdige) samenwerking tussen Rijkswaterstaat en opdrachtnemers wordt benoemd. De ambitie van RWS is om in 2030 klimaat- en energieneutraal te zijn, het verbruik van primaire grondstoffen te halveren en circulair te werken: duurzame
gebiedsontwikkeling krijgt een steeds belangrijkere plek. RWS wil daarom tijdens deze marktconsultatie met u in gesprek over:
– Duurzaamheid en emissieloos werken;
– Circulariteit van SOS-systemen.
Ten slotte wil Rijkswaterstaat samen met de marktpartijen bepalen of de voorgestelde planning realistisch en haalbaar is.

De marktconsultatie bestaat uit meerdere onderdelen:
– We vragen u mee te doen met een schriftelijke vragenronde. Wanneer u geïnteresseerd bent vragen we u om de twee opgenomen vragen te beantwoorden en op te sturen (in een Word-bestand).
– Vervolgens kan als onderdeel van de marktconsultatie, op uw verzoek en op verzoek van Rijkswaterstaat een verdiepend gesprek geïnitieerd worden. De gespreksonderwerpen worden o.b.v. de beantwoorde vragenlijst vastgesteld;
– Ten slotte zal Rijkswaterstaat een verslag van de marktconsulatie publiceren. Hierin zal de beantwoording van gestelde vragen (en eventueel van de verdiepende gesprekken) van marktpartijen als samenvatting zoveel mogelijk generiek en niet herleidbaar naar individuele partijen worden opgenomen.

Rijkswaterstaat gaat tijdens de marktconsultatie graag in gesprek met bedrijven of een combinatie van bedrijven die interesse hebben om SOS-systemen met alternatieve SOS-detectiemethoden in Rijkswegentunnels te realiseren. Ook is Rijkswaterstaat erg geïnteresseerd in de mate waarin deze partijen een bijdrage
kunnen leveren aan de duurzaamheidsambitie. Rijkswaterstaat wil in 2030
klimaatneutraal zijn en circulair werken. Rijkswaterstaat hecht er waarde aan dat
zowel kleine, middel, als grote organisaties aansluiten bij de marktconsultatie.

Partijen die de vragenlijst hebben beantwoord kunnen worden uitgenodigd voor een verdiepend gesprek. Concreet zal Rijkswaterstaat u vragen of u bereid bent – indien uw antwoorden nog vragen of interesse oproepen – deze mondeling aan ons toe te lichten in een verdiepend gesprek. Het projectteam reserveert hiertoe de periode tussen 1 september en 22 september 2022. Tijdens het verdiepende gesprek worden de ontvangen antwoorden en de vragen die het projectteam daarbij heeft
besproken. De resultaten van deze gesprekken worden samengevat en geanonimiseerd gepubliceerd. Hierbij wordt uiteraard bedrijfsgevoelige informatie niet gedeeld en blijft vertrouwelijke informatie binnen het projectteam.

Bron: Tenderned dinsdag 26 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268459

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *