Logistiek manager afvalstromen gezocht door Ministeries – Aanbestedingsnieuws

Logistiek manager afvalstromen gezocht door Ministeries

Het Ministerie van Justitie (volgens TenderNed en volgens de leidraad het Ministerie van Landbouw) zoekt een logistiek dienstverlener voor DJI en Defensie. Die leverancier wordt gevraagd perscontainers te leveren en afvalstromen te beheren. Het IUC-EZK treedt tijdens deze aanbesteding op als procesbegeleider. Aanbestedingsnieuws heef wel wat medelijden met de sales in de containeroverslag want de aanbestedingsleidraad leestt als een compleet wetboek.

De maximale looptijd van de Overeenkomst is 7 jaar, of zoals de ambtenaren het zelf samenvatten: “Aanbestedende dienst wil, mede namens de Deelnemende diensten, een Overeenkomst sluiten met 1 marktpartij die gedurende de looptijd van 5 jaar, met een optie tot de verlenging van de opdracht van 2 keer 12 maanden.”

 

Opdrachtnemer heeft binnen de kaders van deze opdracht de vrijheid, maar altijd in overleg met de Deelnemende diensten, om naar eigen inzicht invulling te geven aan de wijze en de frequentie van inzamelen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat Opdrachtnemer zelf het ophaalschema bepaald, welke emballage er wordt gebruikt en of er gescheiden of gelijktijdig met afval van derden wordt ingezameld. Uitzondering hierop zijn de stromen E-waste, metaal en inbeslaggenomen goederen welke te allen tijde gescheiden worden ingezameld van derden. Tijdens de implementatieperiode,
welke onderdeel is van deze Overeenkomst, worden de voorstellen van Opdrachtnemer met betrekking tot de uitvoering van de opdracht in samenspraak met de locaties van Deelnemende diensten verder uitgewerkt en vastgelegd. Opdrachtgever, en Deelnemende diensten, wenst
nadrukkelijk met Opdrachtnemer samen en in overleg op zoek te gaan naar mogelijkheden om de invulling van de dienstverlening continu te optimaliseren.

De Aanbestedende dienst gaat uit van een geraamde totale opdrachtomvang (inclusief optiejaren) van 122.087.427 kg. Dit aantal is gebaseerd op het aantal kg dat in 2022 is vervoerd en de verwachting voor de komende jaren. De geraamde waardes zijn indicaties waaraan geen rechten kunnen worden
ontleend.

Deze opdracht heeft betrekking op een totaal van ongeveer 262 locaties.
Deelnemende dienst Aantal locaties
Defensie 184
DJI 78

De dienstverlening kan op hoofdlijnen worden samengevat middels de onderstaande onderwerpen:

– Het beschikbaar (huur) stellen van de benodigde emballage/(pers)containers bij de locaties van de Deelnemende diensten.

– Het leveren van benodigde emballage voor de Afvalstroom Specifiek ziekenhuisafval. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de levering van deze emballage o.b.v. koop omdat deze emballage wordt vernietigd in het verwerkingsproces van deze Afvalstroom;

– Het ophalen, wegen, registeren en transporteren van de Afvalstromen, genoemd in paragraaf 2.4 van het Aanbestedingsdocument, naar gecontracteerde Verwerkers.

– Op- en overslag van Afvalstromen (eventueel door het gebruik maken van een hub).

Foto: Gemeente Bergen

– Optimaliseren van de logistieke keten, de milieuprestatie en innovatie.

Zie verder:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/298678/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *