Levering minicontainers en bijbehorende dienstverlening Teylingen – Aanbestedingsnieuws

Levering minicontainers en bijbehorende dienstverlening Teylingen

foto: Pixabay.com

De werkzaamheden in de buitenruimte van Teylingen en de afvalinzameling worden uitgevoerd door de medewerkers van de werkorganisatie, al dan niet gezamenlijk met opdrachtnemers. Het inzamelen en transporteren van het huishoudelijk afval (Rest en GFT) met minicontainers, zakken PBD (plastic verpakkingsafval, blik en drinkpakken, voorheen PMD). en ondergrondse inzamelsystemen in de gemeente wordt uitgevoerd door een private onderneming. De gemeente Teylingen kiest ervoor, op basis van het raadsprogramma, een gedragsverandering te bewerkstelligen zodat  inwoners 75% afvalscheiding realiseren en te komen tot 30 kilogram restafval in 2025. Daartoe is een afval- en grondstoffenbeleid opgesteld; ‘De betere afvalscheider wordt beloond’. Meer afvalscheiding wordt voor de inwoners vertaald in een mogelijkheid om de afvalstoffenheffing te verlagen door middel van een beloningskorting. De gemeente tracht dit doel te bereiken door een andere manier van afvalinzameling. Concreet; het ter beschikking stellen van een (kleinere) container voor de fractie restafval (voorzien van een microchip en kantelslot) , het verhogen van de inzamelfrequentie GFT en uitrol van een container voor de inzameling van PBD. Dit  laatste in combinatie met de mogelijkheid om PBD ook te kunnen blijven aanbieden in zakken. Hiervoor is uiteengezet wat de aanleiding is voor het starten van de aanbesteding op basis van de besluitvorming door de gemeente. De uitvoering van het beleid betekent
dat de gemeente stappen/aanpassingen doet in hun areaal van middelen.

Doelstelling van deze aanbesteding betreft het uitvoering geven aan de eisen en wensen die voortvloeien uit de vaststelling van het afvalbeleidsplan.
De maatschappelijke waarde betreft het terugdringen van de hoeveelheid restafval, dat niet meer kan worden (na)gescheiden en gerecycled en het direct besparen op het gebruik van nieuwe grondstoffen en uitstoot vermindering CO
2 om deze nieuwe grondstoffen te maken. Door het gescheiden aanbieden van het huishoudelijk afval nemen de handlings- en verwerkingskosten van de afvalinzameling af, hetgeen wordt doorberekend in de afvalstoffenheffing. De te leveren producten en diensten dienen te voldoen aan de gestelde, technische eisen. Waarbij eisen worden gesteld in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (lees: recyclebaar en circulair). De mini-containers worden voorzien van een micro-chip en in het bestaande CMS gekoppeld aan adresgegevens. Er worden gegevens opgeslagen die zijn te herleiden. Dit betekent dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op basis van de EEG Verordening 2016/67 van toepassing is. De gemeenten dienen zich te houden aan deze wet. Voor de invoering van de beloningskorting is de registratie van de minicontainers Rest(afval) noodzakelijk en bevat de registratie van welk huishouden afval aanbiedt om te bepalen van de te betalen heffing(verwerking). Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij bekend is met de eisen die de AVG stelt en zijn producten en dienstverlening hierop heeft afgestemd. Een en ander wordt nader geregeld in de zogenaamde ‘Verwerkersovereenkomst. De opdracht(en) in het kader van deze aanbesteding is gesplitst in drie onderdelen. Het betreffen:

  • Onderdeel 1: Diensten met betrekking tot het innemen en uitzetten van minicontainers
  • Onderdeel 2: Levering van circa 6.000 140 liter minicontainers Rest(afval)
  • Onderdeel 3: Levering van circa 6.000 180 liter minicontainers PBD

Voor de dienstverlening met betrekking tot het innemen en uitzetten van minicontainers en de levering van de minicontainers, wordt een opdrachtnemer of combinatie van opdrachtnemers geselecteerd die optreedt als opdrachtnemer ten aanzien van de dienstverlening en de levering van de genoemde materialen. De levering van een Container Management Systeem en de micro chips maken geen onderdeel uit van deze aanbesteding. Wel het aanbrengen en koppelen van de microchips Restafvalcontainers aan het in gebruik zijnde systeem RSoffice.
De opdrachtnemer garandeert voor een periode van 10 jaar na de voltooiing van de opdracht met betrekking tot het innemen en uitzetten van de minicontainers nalevering van onderdelen.

De gemeente behoudt zich het recht voor om de genoemde aantallen in het programma van eisen te wijzigen, plus en min. Alsmede om bij toetreding van een of meerdere andere gemeente(n) in het kader van het verzorgen van de afvalinzameling onder dezelfde voorwaarden gebruik te maken van de, na de aanbesteding, gesloten overeenkomst(en) met opdrachtnemer(s). Zonder dat hieraan door opdrachtnemer(s) rechten aan kunnen worden ontleend. De jaarlijkse nalevering wordt geschat, op basis van de huidige aantallen en gegevens op 200 minicontainers Rest en 200 stuks PBD. De duur van de overeenkomst tot nalevering van mini-containers en vervanging van onderdelen bedraagt na 1 januari
2021, of het definitieve moment van invoering van de betalingskorting regeling, drie jaren met zeven maal de mogelijkheid van eenzijdige verlenging met telkens een jaar. De maximale duur van de overeenkomst bedraagt tien jaren en eindigt van rechtswege. 

Bron: Tenderned 30 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/193920

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *