Leuren met kind 2: Rechter wijst jongere naar Triversium/Transferium – Aanbestedingsnieuws

Leuren met kind 2: Rechter wijst jongere naar Triversium/Transferium

Uit een recent gepubliceerde uitspraak valt op te maken, dat ook een tweede minderjarige die gesloten jeugdzorg heeft toegewezen gekregen, alsnog door de rechter naar Transferium te Heerhugowaard wordt verwezen. Dat is de aanbieder die de aanbesteding jeugdzorg van de samen inkopende gemeenten in Noord-Holland verloren had. De minderjarige en in elk geval zijn moeder wil dat ook zelf, suggereert het vonnis.

©OyeHaHa
https://pixabay.com/nl/photos/peek-permanent-zonsondergang-2814185/

Ter herinnering: Transferium is de instelling die door de Noord-Hollandse gemeenten na een aanbesteding is verlaten voor de nieuwe aanbieder, Horizon. Horizon wil de jongen blijkens de uitspraak opnieuw behandelen. Daartegen komen de Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdpsychiaters van Triversum uit Alkmaar in verweer. Er ligt al een heel dossier.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft een machtiging gegeven voor 12 maanden verblijf in een gesloten accomodatie. De jongen is geschorst van school, mag niet op zijn stageplek komen en wordt verdacht van diefstal en bedreiging met geweld. De Raad vindt het noodzakelijk dat de behandeling van de jongen zo snel mogelijk gecontinueerd wordt en dat niet eerst opnieuw wordt onderzocht wat hij nodig heeft. De Raad van de Kinderbescherming vindt, blijkens het vonnis, de gemeentelijk ingekochte jeugdzorginstelling Horizon voor deze jongen niet adequaat. Aanbestedingsproblematiek moet niet leiden tot het stagneren van de behandeling

De visie van Horizon, de door de gemeente ingekochte JeugdzorgPlus-instelling, die erop is gericht om na een moment van stabilisatie te overleggen met de jeugdige en de samenwerking en motivatie bij de jeugdige te zoeken, sluit niet aan bij de specifieke problematiek en behoefte van [roepnaam minderjarige] . Tevens acht de Raad het belangrijk dat [roepnaam minderjarige] wordt geplaatst in een instelling waar hij ook naar school kan gaan. Gebleken is dat het scholingsaanbod op Horizon nog niet voldoet aan de eisen die daaraan volgens de Raad moeten worden gesteld. Voorts stelt de Raad dat er op dit moment politieke en financiële motieven spelen rondom de aanbesteding van de gesloten jeugdhulp. De Raad is van mening dat deze aanbestedingsproblematiek er niet toe mag leiden dat de behandeling van [roepnaam minderjarige] stagneert of dat de geïndiceerde hulpverlening ter discussie wordt gesteld. [roepnaam minderjarige] mag niet het slachtoffer worden van deze problemen en hij wacht nu al langer dan nodig is op voortzetting van zijn behandeling in een gesloten setting. De Raad handhaaft daarom zijn verzoek tot plaatsing van [roepnaam minderjarige] binnen Transferium voor de duur van twaalf maanden.

De behandelend arts, afdeling jeugdpsychiatrie Triversum in Alkmaar heeft geen contract met Horizon, in tegenstelling tot de voormalige leverancier van de gemeente, Transferium. Triversum heeft geadviseerd hem over te plaatsen naar een gesloten JeugdzorgPlus instelling, met de bedoeling dat termijn weer zal terugkeren naar de afdeling Langdurige Begeleiding Jongeren van Triversum. Triversum is eveneens niet te spreken over wat Horizon voorstaat. Er is al voldoende zicht op wat de jongen nodig heeft:

Horizon heeft aangegeven [roepnaam minderjarige] eerst te willen stabiliseren en daarna met [roepnaam minderjarige] en de moeder in gesprek te willen gaan over de vraag welke hulpverlening passend is. [psycholoog] heeft haar zorg hierover uitgesproken. Volgens Triversum is er voldoende zicht op wat [roepnaam minderjarige] nodig heeft, aangezien hij al geruime tijd in een specialistisch kinderpsychiatrisch centrum behandeld wordt en er intensief is geïnvesteerd in het tot stand brengen van samenwerking met [roepnaam minderjarige] . Het afgelopen jaar is geen specialistische therapie ingezet omdat [roepnaam minderjarige] hier niet voor openstond en hij wegliep uit de gesprekken. De inschatting van Triversum is dat er, juist vanwege dit door [roepnaam minderjarige] vertoonde vermijdingsgedrag, meer dwang nodig zal zijn. Het opnieuw vaststellen van een behandelplan zal onnodig veel tijd in beslag nemen en in die periode ligt de behandeling van [roepnaam minderjarige] stil.

Voor de rechtbank heeft ook de mening van [roepnaam minderjarige] meegewogen. Uit de woorden van de moeder volgt volgens de rechter ook dat voor deze jongen de wereld begint en eindigt in Heerhugowaard, wat samenhangt met het feit dat hij aan autisme lijdt. Bij een screening louter op basis van het dossier (de gebruikelijke gang van zaken, niet alleen bij Horizon) blijken dit soort zaken niet, maar dit is wel van belang voor het leveren van het door de gemeente beoogde – en in artikel 2.5 van de Jeugdwet voorgeschreven – maatwerk.

Zie ook:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2019:4448

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *