Landelijke kwaliteitsmonitor kinderopvang gegund aan Universiteit Utrecht en Sardes – Aanbestedingsnieuws

Landelijke kwaliteitsmonitor kinderopvang gegund aan Universiteit Utrecht en Sardes

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt in 2017 de kwaliteit van de kinderopvang weer in beeld gebracht. Onder de naam Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) voeren het consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes deze kwaliteitsmeting uit. Daarmee is het Ministerie van leverancier gewisseld. Voorheen werd de monitor uitgevoerd door het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO).

In 2013 gaf de Algemene Rekenkamer aan dat het instrument (de landelijke kwaliteitsmetingen) vanwege de lage frequentie van de metingen (ongeveer eens in de vier jaar) ongeschikt is om de resultaten van beleidswijzigingen in beeld te brengen. In hetzelfde rapport adviseert de Algemene Rekenkamer de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de pedagogische kwaliteit frequenter te monitoren en de Tweede Kamer daarover te informeren.

Bron: LKK Website

Op basis van een steekproeftrekking worden voor de monitor dit jaar 176 kinderopvanglocaties bezocht.

“Om goed zicht te krijgen op de kwaliteit van deze locaties, maken we gebruik van wetenschappelijk gevalideerde observatie-instrumenten, vragenlijsten, interviewleidraden en videomateriaal. Er wordt gekeken naar professionalisering, groepsprocessen, diversiteit en naar het welbevinden en de betrokkenheid van de (individuele) kinderen. We rapporteren de bevindingen aan het ministerie van SZW en aan het werkveld.”

  • Voortaan wordt de kwaliteit van de kinderopvang jaarlijks onderzocht.
  • De meting richt zich niet alleen op kinderdagverblijven (inclusief de babyopvang), peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, maar (voor het eerst) ook op de gastouderopvang.
  • Naast het bekende instrumentarium, worden er nieuwe instrumenten gebruikt om de kwaliteit te meten.
  • Alle deelnemende locaties krijgen een rapportage van het onderzoek op de eigen locatie, met tips en tops.

De geschatte omvang van onderhavige opdracht bedraagt ongeveer € 1.550.000,- exclusief BTW berekend over de initiële contractperiode van de eerste vier jaren. De verwachte jaarlijkse omvang van de opdracht is voor het eerste jaar ongeveer € 500.000,- exclusief BTW en voor de jaren daarna € 350.000,- exclusief BTW. Het eerste jaar zijn de kosten hoger in verband met het uitvoeren van een volledige nulmeting in de gastouderopvang.

Na vier jaren volgt een go/no go moment en kan worden besloten de opdracht te verlengen tot 2026. In dat geval is de geschatte totaalwaarde van de opdracht € 1.550.000,- + € 1.750.000,- = € 3.300.000,- exclusief BTW.

https://tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/3d77948491758736918ad2462577dfa5/cid/984703

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *