Kamp: Voornemen tot Wijzigingen Gids Proportionaliteit 2017 – Aanbestedingsnieuws

Kamp: Voornemen tot Wijzigingen Gids Proportionaliteit 2017

Laatst geupdate op januari 31, 2017 door redactie

Op 26 januari 2017 heeft de minister van Economische Zaken de Tweede Kamer ingelicht over zijn voornemen om een nieuwe procedure in te stellen voor het wijzigen van de Gids proportionaliteit (hierna: Gids). Om de betrokkenheid van bedrijfsleven en aanbestedende diensten bij de Gids te formaliseren en voor de toekomst te garanderen, is de minister voornemens om een adviescommissie voor de Gids in te stellen.

Als gevolg van het amendement Schouten/Ziengs bij de behandeling van de Aanbestedingswet 2012 (Kamerstukken II, 2011/12, 32 440, nr. 24), is de Gids bij algemene maatregel van bestuur aangewezen als richtsnoer waarvan slechts gemotiveerd kan worden afgeweken. De schrijfgroep heeft ook de meest recente aanpassing van de Gids in 2016 op zich genomen. Deze aanpassing was noodzakelijk als gevolg van de implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen in de Aanbestedingswet 2012.

Het voornemen is om de Gids zo aan te passen dat opdrachten van de centrale overheid onder de 50.000 euro in principe als kleine opdrachten worden beschouwd. Het gevolg hiervan is dat deze opdrachten enkelvoudig onderhands kunnen worden aanbesteed.

Deze grens ligt nu volgens de Gids proportionaliteit op 40.000 à 50.000 euro, de interpretatieruimte die hieruit volgt bemoeilijkt de controle. De voorgenomen wijziging zal conform de nieuwe werkwijze worden voorbereid en voorgelegd worden aan uw Kamer.

Bron: Brief van de Minister van Economische Zaken, 2017Z01209, 26 januari-2017

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=beb07032-6a97-4b17-aae0-54cdcb5c53b7&title=Nieuwe%20werkwijze%20met%20betrekking%20tot%20aanpassingen%20in%20de%20Gids%20proportionaliteit.docx

Update:

Zie eveneens: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32440-95.html

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *