Isoleren van gebouwen Rijkswaterstaat Corporate Dienst – Aanbestedingsnieuws

Isoleren van gebouwen Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: pixabay.com

In 2019 en 2020 zijn door de afdeling Vastgoed van de Corporate Dienst zo’n honderd energieprestatie adviesrapporten opgesteld (EPA-U Maatwerkadviezen). Deze rapporten geven inzicht in welke energiebesparende maatregelen er genomen moeten worden op grond van de Wet Milieubeheer, de zogenaamde Erkende Maatregelen. Bovendien geeft het inzicht in de huidige energie labels van de gebouwen en wat er nodig is om aan het minimaal verplichte energielabel C te voldoen. Om ervoor te zorgen dat alle gebouwen van de afdeling Vastgoedmanagement van de Corporate Dienst wat energieprestatie betreft aan de wettelijke verplichtingen voldoen, is het noodzakelijk dat een groot aantal van deze gebouwen in de daken, wanden en vloeren wordt geïsoleerd. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden aan de 26 gebouwen welke thans geen label C hebben, voor 1 juli 2024 gereed en opgeleverd zijn. 1 juli 2014 geldt eveneens als deadline voor het opleveren van de revisiestukken en bewijsmiddelen. In dit kader wordt de opdracht aanbesteed met een bouwteamovereenkomst. Hierdoor kan opdrachtgever samen met een aannemer de werkomschrijving uitwerken om zodoende een snelle realisatie van de opdracht te bewerkstelligen. De bouwteamovereenkomst dient binnen een week na definitieve gunning te worden aangegaan, aangezien er sprake is van ongeveer drie maanden voorbereidingstijd voordat met de feitelijke werkzaamheden kan worden begonnen.
Opdrachtgever heeft als doel een goed georganiseerde bouwteamsamenwerking en hanteert in dat verband drie opeenvolgende fasen:
1. Initiatief fase: dit is de aanbestedingsfase waarin opdrachtgever op basis van gunningscriteria een opdrachtnemer selecteert om vervolgens in bouwteamverband de uitvoeringswerkzaamheden nauwkeurig te definiëren;
2. Concretiseringsfase: deze fase is de werkelijke bouwteamfase waarbij binnen de driehoek van opdrachtgever, adviseur en opdrachtnemer de scope van de werkzaamheden worden uitgewerkt en vastgesteld. Opdrachtnemer brengt op basis van de definitieve scope van de werkzaamheden een offerte uit. Indien de offerte wordt goedgekeurd krijgt de opdrachtnemer de opdracht gegund;
3. Uitvoeringsfase: Opdrachtnemer voert conform de vastgestelde scope de isolatiewerkzaamheden binnen de daarvoor genoemde termijn uit.

Het bouwteam zal naast de te selecteren opdrachtnemer en medewerkers van Afdeling huisvesting en Vastgoed van opdrachtgever, bestaan uit adviseurs van DVTadvies B.V. De adviseurs van DVTadvies B.V. hebben voornamelijk een begeleidende taak maar ondersteunen ook met engineering op specialistische disciplines. Opdrachtgever heeft op dit moment twee opdrachtnemers met een raamovereenkomst gecontracteerd voor het beheer en onderhoud van haar panden. Vertegenwoordigers van betreffende opdrachtnemers zullen eveneens deelnemen aan de bouwteamoverleggen.

De opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten:
Het aanbrengen van isolatiematerialen in de vloeren, daken en wanden van 26 gebouwen, waarvan 7 locaties optioneel, van opdrachtgever door heel Nederland. Voor de concretiseringsfase en de uitvoeringsfase is er een taakstellend budget gereserveerd van maximaal €3.500.000,- (excl. BTW). Dit is het bedrag dat opdrachtgever maximaal beschikbaar stelt. Dit betekent dat het inschrijvingsbedrag voor de advisering en het te offreren bedrag ten behoeve van de uitvoering het maximale bedrag van €3.500.000,- (excl. BTW) niet mag overschrijden.

Door opdrachtgever Corporate Dienst (RWS CD) te Utrecht wordt een nationale aanbesteding volgens de niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure met nadere selectie bestaat uit de selectie- en de gunningsfase. Het doel van deze aanbesteding is om een bouwteamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor de duur van de concretiseringsfase (verwachte duur drie maanden). Indien de concretiseringsfase succesvol wordt afgesloten zal aan de gegunde opdrachtnemer een aannemingsovereenkomst worden afgesloten voor de duur van de werkzaamheden. Opdrachtgever heeft de ambitie dat de uitvoeringsfase begin juli 2024 gereed is. De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke gunning zal plaatsvinden
op grond van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned dinsdag 21 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/289482

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 22 februari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *