Inzameling, afvoer en verwerking van bedrijfsafval Venlo – Aanbestedingsnieuws

Inzameling, afvoer en verwerking van bedrijfsafval Venlo

De huidige overeenkomst tussen de gemeente Venlo en de huidige opdrachtnemer loopt af en eventuele verlengingen zijn niet meer mogelijk. Dit is de aanleiding om een nieuwe aanbestedingsprocedure te organiseren. Deze aanbestedingsprocedure heeft tot doel het sluiten van één raamovereenkomst met één opdrachtnemer die de gemeente kan voorzien in de behoefte met het plaatsen van containers en een correcte, milieuverantwoorde en efficiënte inzameling, afvoer en verwerking van het bedrijfsafval, met uitzondering van de inzameling, afvoer en verwerking van papier. 

De gemeente beschikt niet over eigen containers. Containers dienen door de opdrachtnemer te worden geleverd en geplaatst op de diverse locaties waar afval, al dan niet gescheiden, zal worden ingezameld en afgevoerd. De huidige containers van de huidige leverancier zullen hieraan voorafgaand door de huidige leverancier worden opgehaald/verwijderd. Er zal een raamovereenkomst worden gesloten waarbij de dienstverlening tegen vooraf vastgestelde prijzen moet worden uitgevoerd. De gemeente streeft bij de aanbestedingsprocedure de volgende doelstellingen na:
Veiligheid en veilig werken,
het minimaliseren van risico’s,
een goede prijs-kwaliteitverhouding,
benutten van innovaties met betrekking tot inzameling, afvoer en verwerking vanuit de markt,
Ontzorging van de opdrachtgever en minimale onderbrekingen van de bedrijfsvoering,  

Voldoen aan wet- en regelgeving.
De opdracht omvat het gescheiden inzamelen van bedrijfsafval op de verschillende locaties van de gemeente Venlo en de afvoer en verwerking er van.

De activiteiten die de te contracteren opdrachtnemer moet gaan uitvoeren bestaat onder
andere uit:

  • Levering & plaatsing containers (eigendom opdrachtnemer) in diverse maatvoeringen op de locaties van de gemeente Venlo ten behoeve van de afvalstromen restafval / GFT / plastic / glas / karton / frituurvet / koffie bekers (op sommige locaties wordt afval gescheiden, en dienen dus verschillende containers te worden geplaatst.Op andere locaties wordt enkel restafval aangeboden, en hoeven dus enkel containers voor restafval te worden geplaatst;
  • Het afvoeren van de afvalstromen;
  • Het (laten) verwerken van de afvalstromen;
  • Twee keer per jaar reinigen of omruilen (voor schone) containers GFT / restafval;
  • Ledigen vet-opvangput (enkel bij stadskantoor)

In de praktijk zou het voor kunnen komen dat opdrachtnemer wordt gevraagd om aanvullende werkzaamheden uit te (laten) voeren die in het verlengde liggen van afvalinzameling/afvoering/verwerking, maar waarvoor nog geen prijzen of kortingen zijn overeengekomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan calamiteiten, storingen of de verwerking van afvalsoorten die niet zijn vermeld. De gemeente is gerechtigd om dit soort aanvullende werkzaamheden in voorkomend geval in opdracht te geven bij opdrachtnemer. In dat geval zal gebruik worden gemaakt van een nadere offerteaanvraag.

In 2017 is circa € 36.000,-, in 2018 circa € 36.000,- en in 2019 circa € 44.000,-  aan deze werkzaamheden besteed. Aan deze indicatieve bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Het maximumbedrag dat in het kader van deze raamovereenkomst gedurende de maximale
looptijd van de raamovereenkomst (max. vier jaar) door de gemeente kan worden besteed bedraagt € 200.000,- excl. BTW.

AN- in de inschrijvingsleidraad wordt gesproken van een maximale looptijd van de overeenkomst van 4 jaar. In de aankondiging staat iets andersDit lijkt meer op een maximale looptijd inclusief verlengingen van 6 jaar nl 48 maanden (vier jaar) en twee maal een verlenging met één jaar.

Bron: Tenderned 24 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198550

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *