Inwinnen en verkrijgen luchtfoto’s en laseraltimetriedata – Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Inwinnen en verkrijgen luchtfoto’s en laseraltimetriedata – Rotterdam

Illustratie: © Gemeente Rotterdam

Het gaat hier om een herpublicatie van de ingetrokken aanbesteding met kenmerk 1-D-18839-21 en TED-nummer 2021/S 208-544803, bekendgemaakt op 21 oktober 2021. De herziene en wezenlijk gewijzigde opdracht met kenmerk 1-D-18839-21 die is beschreven in de aanbestedingsdocumenten gaat over het inwinnen en verkrijgen van verticale en oblieke luchtfoto’s alsmede het leveren van laseraltimetriedata. De opdracht biedt zowel in de omvang als in de reikwijdte voldoende mogelijkheden om de opdracht in twee percelen te verdelen, te weten: Perceel 1: Inwinnen en leveren verticale en oblieke luchtfoto’s. Perceel 2: Inwinnen en leveren laseraltimetriedata.

De afdeling Basisinformatie van het cluster Stadsbeheer (SB) houdt zich bezig met de gemeentebrede vaststelling van de onderhoudsbehoefte van diverse assets, zoals civiele kunstwerken, bomen, riolering, wegen en gebouwen. Ter ondersteuning van deze activiteiten heeft de afdeling behoefte aan actuele hoogwaardige geo-informatie. Deze informatie wordt beheerd in basis- en kernregistraties zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Leidingenverzamelkaart (LVZK). Deze basis- en kernregistraties in combinatie met andere datasets worden ontsloten met behulp van applicaties, die bijvoorbeeld slimme kaarten genereren voor specifieke toepassingen of specifieke data genereren ten behoeve van analyse- en/of publicatiedoeleinden. De opdracht inzake het inwinnen en leveren van verticale en oblieke luchtfoto’s alsmede het leveren van laseraltimetriedata is in 2021 door middel van een Europese openbare
aanbestedingsprocedure door de aanbestedende dienst aanbesteed. Echter, in de zogenoemde standstill-termijn is door belanghebbenden bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen gunningsbeslissingen. Naar aanleiding van deze bezwaren heeft de aanbestedende dienst onderzocht of het mogelijk was om tot rechtmatige gunning over te gaan. Dit bleek niet mogelijk. Daarop heeft de aanbestedende dienst besloten de gunningsbeslissing in te trekken en over te gaan tot een herpublicatie van de opdracht.

De scope van de opdracht bestaat uit het jaarlijks inwinnen en leveren van verticale en oblieke luchtfoto’s alsmede het leveren van laseraltimetriedata conform de eisen, voorwaarden en bepalingen. Verder bestaan de werkzaamheden binnen de scope van de opdracht uit:
a. het opstellen van een vliegplan, inclusief vlieglijnen en begrenzingen van hetgeen op elke luchtfoto of hoogtebestand is afgebeeld;
b. het opstellen van een paspuntenplan;
c. het inwinnen en leveren van verticale luchtfoto’s;
d. het inwinnen en leveren van oblieke luchtfoto’s;
e. het inwinnen en leveren van laseraltimetriedata;
f. het vervaardigen en leveren van (quick) orthofotomozaïeken;
g. het vervaardigen en leveren van aerotriangulatie- en blokvereffeningsbestanden;
h. het – indien van toepassing – leveren van een gekleurde (RGB) puntenwolk op basis van de verticale luchtfoto’s van het desbetreffende kalenderjaar.

De opdracht is verdeeld in twee percelen, te weten:
Perceel 1:  Inwinnen en leveren verticale en oblieke luchtfoto’s
Perceel 2: Inwinnen en leveren laseraltimetriedata
Let wel, indien één inschrijver zowel perceel 1 als perceel 2 gegund krijgt, behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor een combinatievlucht toe te staan, waarbij de gegunde inschrijver de fotovlucht(en) en laseraltimetrievlucht(en) combineert en de fotobeelden en laserpunten tegelijkertijd inwint.

Het te fotograferen gebied is voor beide percelen gelijk en bestaat uit het grondgebied van de gemeente Rotterdam, inclusief de pier bij Hoek van Holland (Noorderhoofd). De totale oppervlakte van het te fotograferen gebied is circa 320 km2. De totale omvang van de opdracht bedraagt ca. €220.000,- exclusief btw per jaar. Daarin kan onderscheid worden gemaakt tussen de omvang van perceel 1, te weten ca. €125.000,- exclusief btw per jaar en perceel 2, te weten ca. €95.000,- exclusief btw per jaar.
De omvang is gebaseerd op historische cijfers over de afgelopen contractjaren. Bovengenoemde bedragen en/of aantallen zijn slechts ter indicatie. De begindatum van de overeenkomst ligt naar verwachting op 1 januari 2023. De initiële looptijd van de overeenkomst is twee jaar, waarna de overeenkomst maximaal tweemaal verlengd kan worden voor de duur van één jaar. Na afloop van deze looptijd eindigt de overeenkomst van rechtswege. Per perceel worden de inschrijvingen door de aanbestedende dienst beoordeeld op basis van het gunningscriterium ‘de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV)’.

Bron: Tenderned dinsdag 23 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/270125

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *