Injecteren voedingstoffen bij bomen Leiden – Aanbestedingsnieuws

Injecteren voedingstoffen bij bomen Leiden

Foto: Pexels.com

De gemeente Leiden is trots op de bestaande bomen en doen er veel aan om de bomen te behouden. Een keerzijde hiervan is dat bomen soms lang in voedselarme plantvakken staan, waardoor de bomen met hun wortels op andere plekken voedsel proberen te vinden. De bomen vinden het voedsel aan de oppervlak, waardoor de wortels vlak onder de bestrating komen te liggen. Door de groei, gebruik en zetting ontstaat hierdoor wortelopdruk waardoor tegels scheef komen te liggen. Helaas kunnen de tegels niet terug gelegd worden, zonder de wortels te beschadigen. Om dit te minimaliseren wil de gemeente Leiden voor de wortelopdruk al voeding voor de boom ondergronds hebben aangebracht. Helaas is het op veel locaties al niet meer te voorkomen en zal er vooral voeding aangebracht moet worden om na een groeiseizoen boomwortels die problemen vormen zonder negatieve gevolgen voor de boom te kunnen verwijderen. 

Daarom wil de gemeente Leiden groeiplaatsverbetering toepassen bij met name bomen, maar het kan incidenteel ook toegepast worden bij grote heesters. De gemeente Leiden wil dit door middel van het pneumatisch losmaken van de groeiplaats en het tegelijkertijd injecteren van voedingstoffen laten plaatsvinden, zonder dat een grote zetting plaatsvindt
rondom de boom. Het injecteren van voedingstoffen bij bomen wil de gemeente Leiden frequenter gaan toepassen dan voorgaande jaren. Waar de voorgaande jaren vooral in het teken stonden van problemen oplossen, wil de gemeente Leiden dit ombuigen naar preventieve maatregelen om problemen met wortelopdruk te minimaliseren. Dit betekent dat er meer locaties dan voorgaande jaren bij bomen per jaar geïnjecteerd moeten worden. Om zowel problemen te kunnen oplossen als ze voor te zijn. Het injecteren moet dus een meerjarig effect hebben en niet alleen een groeischeut geven op de korte termijn.
De behandeling moet dusdanig uitgevoerd worden dat dit naast de korte termijn ook op langere termijn een aanzienlijk effect heeft. Hiermee wordt bedoeld dat het injecteren van voedingsstoffen, onder normaal gebruik van de openbare ruimte, minimaal acht jaar een positief effect moet hebben op de beworteling van bomen in diepere grondlagen. Door dit frequent te
herhalen zal de wortelopdruk geminimaliseerd moeten worden in de openbare ruimte van de gemeente Leiden.
Het zal voornamelijk gaan om bomen die al enige jaren in de verharding staan onder voedselarme omstandigheden. Leiden gaat er vanuit dat er ongeveer 1000 bomen per jaar de groeiplaats gaan verbeteren. Echter hangt dit aantal sterk af van de overige projecten in de stad en het budget dat hiervoor beschikbaar is. De opdrachten komen vanuit afdeling beheer waarbij zowel domein groen als domein wegen de (deel)opdrachten zullen verstrekken.

De aanbestedende dienst wenst namens de gemeente Leiden een (raam)overeenkomst af te sluiten met één inschrijver. De (raam)overeenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar, met de mogelijkheid om de overeenkomst twee keer met twee jaar te verlengen. De overeenkomst heeft hiermee een maximale looptijd van zes jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst ligt naar huidig inzicht op 3 mei 2021. De opdrachtgever wenst een langere looptijd van het contract om het gewenste effect van het pneumatisch losmaken van een groeiplaats en tegelijkertijd het inbrengen van voedingsstoffen bij
bomen op een langere termijn gezamenlijk te kunnen monitoren.

Deze Europese Aanbestedingsprocedure geschiedt op basis van de Aanbestedingswet 2012. Hierbij wordt de openbare procedure gevolgd. De aanbestedende dienst verlangt van de inschrijver de informatie die wordt gevraagd in de eisen en
gunningscriteria op het aanbestedingsplatform. Dit kan, naast het geven van een antwoord ook gaan om het uploaden van (een aantal) documenten. Het is van belang dat alle eisen en gunningscriteria worden beantwoord op de wijze waarop deze zijn gevraagd, hetzij in de vorm van een document, hetzij in de vorm van het aanklikken van het correcte antwoord. Indien een antwoord of document ontbreekt, is de inschrijving onvolledig en kan deze op grond hiervan worden afgewezen. Alle niet
gevraagde, maar wel ingediende informatie zal door de beoordelingscommissie niet in de beoordeling worden meegenomen.

Gegund wordt er op laagste prijs en mits aan alle gestelde eisen is voldaan.

Bron: Tenderned 18 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219976

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *