Ontwerpen, construeren vangtuig voor rivierkreeften en uitvoeren afvangpilot Delfland – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpen, construeren vangtuig voor rivierkreeften en uitvoeren afvangpilot Delfland

Rivierkreeft.
Foto: Pixabay.com/Ylvers

Ergens in de jaren ’80 zijn in Nederland door de mens exotische rivierkreeften losgelaten. Uit aquaria en mogelijk uit keukens van restaurants. Dat lijkt onschuldig, maar deze diertjes voelen zich thuis in de Hollandse wateren. Hun aantal is in delen van Nederland enorm toegenomen tot een niveau waarbij de dieren een substantiële ecologische impact hebben, en
schade veroorzaken aan dijken, oevers en waternatuur. Oorspronkelijk horen deze exoten dus niet thuis in Nederlandse wateren en ze zijn om die reden ook opgenomen in de EU Exotenverordening. Ze zijn een bedreiging voor de biodiversiteit omdat ze andere waterdieren eten en waterplanten afknippen. Deze zijn nou juist zo belangrijk voor een goede waterkwaliteit. Ook zorgen ze voor een slechte waterkwaliteit door de bodem los te woelen waardoor het water troebel wordt. Reden genoeg dus om de populatie exotische rivierkreeften te willen terugdringen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er is in de afgelopen jaren weliswaar al veel onderzoek gedaan naar de wijze waarop de dieren door inzet van bestaande vistuigen als fuiken kunnen worden teruggedrongen. Maar tegelijk is er ook nog veel onduidelijkheid over
de wijze waarop de dieren het best kunnen worden gevangen en over hoe de populaties op langere termijn te beheersen. Delfland wil hier in de komende periode substantiële stappen in zetten en wil actief aan de slag met het terugdringen van de rivierkreeften, omdat deze een bedreiging voor de doelen van Delfland vormen. Daarom is Delfland, samen met het
Ministerie van LNV, het Innovatietraject Afvangen Rivierkreeften gestart.

Het Hoogheemraadschap van Delfland is vaan plan één overeenkomst af te sluiten met betrekking tot het ontwerpen en construeren van een vangtuig voor rivierkreeften en het uitvoeren van een afvangpilot in de wateren van Delfland. In december 2020 en januari 2021 organiseerden het Hoogheemraadschap van Delfland en het ministerie van LNV de rivierkreeften challenge. Tijdens deze online challenge konden breed ideeën worden ingediend voor een nieuw en innovatief vistuig om rivierkreeft te vangen. Aan de challenge was een prijsvraag verbonden waarbij door de drie beste ideeën
een prijs kon worden gewonnen. Het resultaat van deze prijsvraag is dat meer dan 100 ideeën voor een nieuw te ontwikkelen vangtuig voor de exotische rivierkreeft zijn ingediend. Alle deze ingediende ideeën zijn gebundeld in een inspiratieboek wat te downloaden is op de website van Delfland en voor iedereen vrij te gebruiken (https://lnkd.in/dQUzRFe). De rivierkreeften challenge was de aftrap van een groter opgezet innovatietraject met als doel de ontwikkeling van een nieuw, selectief en innovatief vangtuig waarmee effectief rivierkreeft kan worden gevangen, en daarna het uittesten, door-ontwikkelen en toepassen van dit vangtuig bij het afvangen van rivierkreeften. Delfland en het Ministerie van LNV gaan nu verder met de volgende stap in het innovatietraject. 

Deze volgende stap in het innovatietraject wordt vormgegeven via een hackathon (ontwerpwedstrijd). Hierin vragen wij aan partijen om een ontwerp voor een nieuw innovatief en selectief vangtuig voor rivierkreeft verder uit te werken en dit te presenteren. Maximaal 12 partijen krijgen de mogelijkheid om hun uitgewerkte en onderbouwde ontwerp toe te lichten
op de hackathon-dag. Indien meer dan 12 geldige aanmeldingen ontvangen worden, dan worden aan de hand van een selectie de beste 12 aanmelders uitgenodigd om deel te nemen. Na afloop van de Hackathon-dag worden de drie beste ontwerpen geselecteerd, deze aanbieders gaan de vervolgstappen van het traject in. Dit houdt in dat als eerste 12 (twaalf) testmodellen per ontwerp dienen te worden gemaakt. Hiervoor zal budget beschikbaar worden gesteld (€4.000,– inclusief BTW). Vervolgens worden de testmodellen van de drie best overgebleven ontwerpen getest op effectiviteit in proefsloten bij de WUR (Universiteit Wageningen)*. Daarna zal het beste overgebleven ontwerp in een grootschalige veldproef in het beheergebied van Delfland door de indiener van dat ontwerp worden toegepast en verder worden uitgetest. Dit houdt dus in dat na hackathon dus nog een constructiefase volgt, daarna een testfase van prototypes in de proefsloten van de WUR, en tot slot een (door de indiener uit te voeren) pilot met het intensief afvangen van exotische rivierkreeft op een aantal plekken in Delfland in 2021 (met mogelijk een vervolg in 2022 en 2023). Al deze processtappen zijn onderdeel van deze uitvraag. De testfase, waarin de ontwerpen op effectiviteit worden getest in de proefsloten bij de WUR, zal door de WUR worden uitgevoerd in een separate opdracht, waarbij uiteraard afstemming met de indiener van het ontwerp zal plaatsvinden. Van deelnemende partijen wordt dus nadrukkelijk verwacht dat zij het gehele traject kunnen uitvoeren, waarbij het uitvoeren van de afvangpilot dus uiteindelijk zal zijn voorbehouden aan de partij die uiteindelijk het beste ontwerp heeft na het doorlopen van de verschillende fases. Hiervoor is deelname aan de Hackathon dus een voorwaarde.

De aanbestedende dienst is heeft het voornemen om met één inschrijver een overeenkomst af te sluiten met betrekking tot het construeren van een vangtuig voor rivierkreeften ten behoeve van toepassing in de veldproef/afvangpilot1 in het beheergebied van Delfland en de uitvoering van deze afvangpilot. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver waarvan in de voorafgaande processtappen is vastgesteld dat deze het beste ontwerp heeft ingediend en die aan kan tonen op een goede en binnen het budget passende wijze uitvoering te kunnen geven aan de afvangpilot. 

In de voorbereiding op deze aanbesteding is door de aanbestedende dienst de inschatting gemaakt dat de opdracht die onderwerp is van deze aanbesteding een raming heeft van circa €150.000,- (inclusief BTW) voor het eerste jaar. Dit betreft de productie van een voldoende aantal van het vangtuig wat uiteindelijk na de testfase bij de WUR als beste is overgebleven,
en het uitvoeren van de intensieve afvangpilot in de 2
e helft van 2021 met dit geproduceerde vangmiddel en traditionele vangmiddelen. Optioneel wordt de pilot verlengd in 2022 en 2023. Hiervoor geldt ook een raming van €150.000,- inclusief BTW per jaar. Bovenstaande bedragen zijn exclusief de vergoeding van €4.000,- inclusief BTW voor het produceren van het prototype (12 stuks) t.b.v. de testfase bij de WUR. De genoemde bedragen zijn indicatief. U kunt aan deze raming van de hoeveelheden geen rechten ontlenen. 

De overeenkomst gaat vermoedelijk in op 1 juli 2021 en heeft een looptijd van één jaar met de mogelijkheid voor opdrachtgever om de overeenkomst met twee keer één jaar te verlengen. Deze aanbesteding betreft een Europese aanbesteding volgens de ARW 2016. Hierbij wordt de procedure van de concurrentie gerichte dialoog, conform hoofdstuk 4 gevolgd.

Deze aanbestedingsprocedure verloopt in drie fasen. In de eerste fase kan iedere ondernemer zich als gegadigde voor deelname aanmelden via TenderNed. Uit de gegadigden die voldoen aan de geschiktheids- en selectie-eisen, selecteert Delfland maximaal twaalf gegadigden die doorgaan naar de tweede fase (de 1e dialoogfase: Hackathon). Uit deze eerste
dialoogfase worden drie gegadigden geselecteerd die doorgaan naar de tweede dialoogfase (testfase bij de WUR, en opstellen aanbieding afvangpilot). Uiteindelijke gunning van de opdracht geschiedt op basis van de resultaten van de testfase, de gunningscriteria en de aanbieding voor uitvoering van de afvangpilot.

* WUR staat voor Wageningen University and Research. In dit artikel verklaren we het als Universiteit Wageningen. Dit omdat universiteit in Nederland een beschermde naam is terwijl university dit niet is en in Nederland dan ook volop wordt gebruikt door opleidingsinstituten en hogescholen.

Bron: Tenderned 18 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219979

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *