Herinrichting Voerendaal Oost – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Voerendaal Oost

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Deze niet-openbare aanbesteding is opgedeeld in een tweetal fasen. In de eerste fase, de selectiefase, mogen alle gegadigden zich aanmelden voor deelname aan de aanbesteding, waarna er een selectie plaatsvindt op basis van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria en eventueel loting. De gemeente selecteert de gegadigden, die in de tweede fase, de gunningsfase, een uitnodiging ontvangen tot het indienen van een inschrijving. De gemeente heeft het voornemen om uiteindelijk met één inschrijver een overeenkomst te sluiten.

Het project maakt onderdeel uit van het strategisch investeringsprogramma 2020-2025 (STRIP) van de gemeente Voerendaal. De volgende doelstellingen worden in het project nagestreefd;

 • Aanleg nieuw RWA-riool en verzwaring bestaand riool
 • Volledig afkoppelen hemelwater van verhard oppervlak.
 • Herinrichting wegen en kruisingen
 • Optimaliseren verkeersafwikkeling
 • Structureel duurzaam vergroenen ten koste van verhard oppervlak.
 • Daar waar mogelijk doorgaande bomenrijen en/of pleksgewijs bomen planten.

De Gemeente heeft gekozen voor een bouworganisatievorm waarbij de opdracht opgedeeld is in twee fasen:

Fase 1: Bouwteamfase. De geselecteerde opdrachtnemer neemt, samen met zijn adviseurs, vanaf initiatieffase deel aan een bouwteam. Het bouwteam bestaat verder uit de Gemeente en haar adviseurs. De opdrachtnemer zal voor haar inbreng en rol in het bouwteam een daarop afgestemde en nog nader te bepalen bijdrage in de kosten krijgen.

Fase 2: Uitvoeringsfase. De opdrachtnemer is na overeenstemming over de aanneemsom en bij een getekende aannemingsovereenkomst (UAV-2012) verantwoordelijk voor de bouwvoorbereiding, uitvoering, oplevering en nazorg gedurende de onderhouds- en garantieperiode. De uitvoeringswerkzaamheden worden opgesplitst in meerdere deelopdrachten. Dit wordt nader uitgewerkt in de aannemingsovereenkomst.

Gedurende Fase 1 (Bouwteamfase) wordt het ontwerpteam in opdracht van de gemeente verantwoordelijk voor het maken van de relevante stukken (Schetsontwerp (SO), Definitief ontwerp (DO) en Uitvoerend Ontwerp (UO) en contractstukken). In de geest van het bouwteam werken opdrachtnemer en gemeente gezamenlijk het ontwerp nader uit. Hierbij draagt de gemeente de ontwerpverantwoordelijkheid. De gemeente maakt met  de geselecteerde opdrachtnemer concrete afspraken over de te leveren prestaties c.q. te verrichten werkzaamheden. Deze afspraken worden verankerd in de bouwteamovereenkomst, waaronder inbegrepen een beheersplan. In dat beheersplan is eveneens de wijze van toetsing van de afspraken geregeld.

Tot de taken en verantwoordelijkheden van de gegunde partij in Fase 1 (Bouwteamfase) behoren onder meer de volgende zaken.

 • Opstellen SO (inclusief variantenstudie).
 • Ter optimalisering van het Schetsontwerp het opstellen van VO, DO + UO , inclusief onderliggende onderzoeken en stukken (civieltechnisch en cultuurtechnisch) uit het oogpunt van uitvoeringsaspecten, bouwkosten, maakbaarheid, onderhoud en duurzaamheid, door hier pro-actief over te adviseren.
 • Het adviseren over het inhoudelijk volledig, juist en eenduidig vastgelegd ontwerp (civieltechnisch en cultuurtechnisch) zoals beschreven in de contractstukken.
 • Het integraal bewaken van het vastgelegde en overeengekomen bouwkostenbudget (civieltechnisch en cultuurtechnisch).
 • Het integraal beoordelen van in het bouwteam aangedragen voorstellen op financiële haalbaarheid, planning en maakbaarheid.
 • Het opstellen van een gedetailleerde aannemersbegroting voor alle uitvoeringsdisciplines (civieltechnisch en cultuurtechnisch) o.b.v. het TO/contractstukken.
 • Het mede bewaken van de overeengekomen (overall)planning.
 • Verantwoordelijkheid voor het dynamische risicodossier. Initiator van periodieke risicosessies, in aanwezigheid van het gehele bouwteam met wederzijdse adviseurs. Waarna verwerking van beheersmaatregelen in faseproducten.
 • Het opstellen van een plan van aanpak (draaiboek uitvoering), met o.a. een uitvoeringsplanning, voorbereidings- en inkoopschema, bouwplaatsinrichting en -logistiek, project- en overlegstructuur, kwaliteits- en risicomanagement en kwaliteitscontrole.
 • Voorbereiden en deelnemen aan de participatie. Niet alleen met betrekking tot het ontwerp van de openbare ruimte maar ook ten aanzien van het stimuleren van duurzaamheid/ klimaatmaatregelen op particulier terrein.
 • Vergunning aanvragen. (oa. Stikstofberekening).
 • Communicatie naar derden. (omgevingsmanagement).

De uit te voeren werkzaamheden in Fase 2 (Uitvoeringsfase) omvatten onder meer:

 • Herinrichting van de openbare ruimte.
 • Afkoppelen hemelwater:
  • Aanleg hemelwaterriool.
  • Afkoppelen openbare ruimte van het huidige gemengde stelsel.
  • Stimuleren en faciliteren afkoppelen particulier terrein.
  • Realiseren berging hemelwater.
  • Doorrekenen effecten nieuw riool/watersysteem.
 • Vervangen rioolhuisaansluitingen.
 • Vergroenen van de openbare ruimte.
 • Verbeteren verkeersveiligheid schoolroutes.
 • Coordinatie overige werkzaamheden:
  • Aanleg glasvel (afhankelijk van moment van aanleg).
  • Verplaatsen openbare verlichting (in samenwerking met beheerder gemeente).

De taken zijn niet gelimiteerd en worden in de bouwteamovereenkomst nader omschreven. Voorgaande opsomming is niet uitputtend. Voor realisatie van het gehele werk is voorlopig een indicatieve opdrachtwaarde vastgesteld van afgerond €9.000.000,- exclusief BTW.

Bron: Tenderned donderdag 30 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/292991

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 31 maart 2023

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *