Herinrichting Kerkstraat – Kerkeveldstraat Brunssum – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Kerkstraat – Kerkeveldstraat Brunssum

Kerkeveldstraat Brunssum. Foto: Google Streetview

De gemeente Brunssum heeft het voornemen om in 2023 de realisatie van het werk: “Herinrichting Kerkstraat – Kerkeveldstraat” te Brunssum te verwezenlijken. Het uit te voeren werk bestaat voornamelijk uit:
a. Verwijderen van groen;
b. Verwijderen asfaltverhardingen;
c. Verwijderen elementverhardingen;
d. Verwijderen funderingslagen;
e. Grondwerkzaamheden en saneringswerkzaamheden;
f. Het aanbrengen en uitvoeren bijbehorende grond- en bemalingswerken en toepassen van hulpconstructies;
g. Verwijderen riolering;
h. Het leveren- en aanbrengen riolering;
i. Het relinen van een bestaande betonriool;
j. Het leveren- en aanbrengen funderingslagen;
k. Het leveren- en aanbrengen asfaltconstructies;
l. Het leveren- en aanbrengen elementverhardingen;
m. Verwijderen en aanbrengen markeringen;
n. Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen;
en het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

De start van het werk zal plaatvinden, maximaal twee maanden na gunning van de opdracht, afhankelijk van het door aannemer ingediende tijdsschema. De aannemer kan geen enkele aanspraak maken op enige schadevergoeding indien er om wat voor reden ook op de geplande datum niet gestart kan worden. Hiervoor eventueel te maken (extra) kosten worden geacht bij de aanneemsom te zijn inbegrepen. De daadwerkelijk start van het werk is voorzien na onderling overleg.  Het werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden. Doel van deze fasering is het goed bereikbaar houden van de woningen/ondernemingen en de bouwplaats voor de woningen in het plangebied en de overlast ten gevolge van de werkzaamheden zo veel als mogelijk te beperken. Er mag pas met een volgende deelfase worden gestart als de woningen en ondernemingen in de eerdere
deelfase(n) weer goed bereikbaar zijn met personenauto’s.
Na opdrachtverlening, voor de start van de werkzaamheden, zal op initiatief van de opdrachtnemer een startoverleg plaatsvinden m.b.t. de afstemming van de werkzaamheden en planning met alle betrokken partijen (nutsbedrijven, telecombedrijven, directie en gemeente). Voor en tijdens de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met werkzaamheden derden i.v.m. kabels- en leidingen, archeologisch onderzoek, OO, verwijderen en aanbrengen verlichting. De start van het werk zal medio januari 2022 plaatsvinden.

Het bestek zegt:

Het werk bestaat uit twee hoofdfases, namelijk:
– Fase 1: Kerkeveldstraat;
– Fase 2: Kerkstraat.
Het werk dient te zijn opgeleverd binnen honderd werkbare werkdagen. Fase1 dient voor 31 maart 2023 opgeleverd te worden.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 10 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/278913

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *