Groot onderhoud verhardingen 2021-2024 Valkenburg aan de Geul – Aanbestedingsnieuws

Groot onderhoud verhardingen 2021-2024 Valkenburg aan de Geul

Valkenburg a/d Geul
Foto: © Erven Ploeg

Deze aanbesteding behelst de procedure om tot gunning te komen van de opdracht ten behoeve van de aanbesteding ‘Raamovereenkomst Groot Onderhoud Verhardingen 2021-2024’ in de gemeente Valkenburg aan de Geul. De werkzaamheden volgens deze aanbesteding betreffen ten minste het uitvoeren van:

  • het aanbrengen van bitumineuze verhardingen in het kader van groot en / of klein onderhoud;
  • onderhoud elementenverharding zoals straatwerk (betonstraatstenen, straatbakstenen en natuursteenverharding), herstellen / aanbrengen trottoir- en opsluitbanden en aanbrengen grasbetonstenen;
  • op hoogte stellen putranden, kolken en/of straatpotten;
  • het verwijderen en aanbrengen bebording;
  • het aanbrengen van markering;
  • het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
  • het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

De gemeente Valkenburg aan de Geul is voor dit project de aanbestedende dienst. Op de af te sluiten overeenkomst zijn de “U.A.V. 2012” (Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012) van toepassing. De opdrachtgever organiseert een nationale openbare aanbesteding (als bedoeld in hoofdstuk 2 ARW 2016). Op deze aanbesteding is, voor zover daarvan in dit bestek niet van wordt afgeweken, het ARW 2016 van toepassing. In geval van tegenstrijdigheden tussen het ARW 2016 en de aanbestedingsstukken, inclusief de nota’s van inlichtingen, prevaleren de aanbestedingsstukken. Het gunningscriterium is de Beste Prijs-KwaliteitsVerhouding. Er wordt geen aanwijzing ter plaatse gehouden. 

Gunning vindt plaats aan de inschrijver met de Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding (hoogste evaluatiescore), gebaseerd op fictieve inschrijfprijs en verrekening nacht- en weekendwerk. De motivering voor het criterium:
De RAW-raamovereenkomst is opgesteld op basis van Standaard-RAW-bepalingen en is zodanig (technisch) gespecificeerd dat aanbesteder bij gunning kwaliteit van het werk heeft verzekerd.  Inschrijvers zouden vanwege deze verdiscontering van kwaliteit in de RAWraamovereenkomst bij het hanteren van een verdere verdeling van het criterium ‘Beste prijsKwaliteitsverhouding’ niet in de gelegenheid zijn zich van elkaar te onderscheiden. Door inschrijving stemt inschrijver in met het gunningscriterium, hiermee is het niet mogelijk om na inschrijving bezwaar in te dienen tegen dit gunningscriterium.

Bron: Tenderned 15 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216939

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *