Green Deal voor de Tweede Kamer nog mistig – Aanbestedingsnieuws

Green Deal voor de Tweede Kamer nog mistig

Een kamermeerderheid reageert terughoudend op de EGDIP, dat is het kersverse acroniem van de eersgisteren gepresenteerde European Green Deal Investment Plan. Daarover is een kort fiche van Buitenlandse Zaken verschenen, daarmee worden de Europese voorstellen altijd begeleid. De fiches worden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Het is de leden niet op hoofdlijnen duidelijk wat het programma inhoudt. Maar dat programma is deels ook pas afgelopen maandag gepresenteerd. Daardoor wordt het een beetje ingewikkeld omdat de publicatiedata van de Mededeling, de Green Deal zelf en het Actieplan van deze week, door elkaar lopen. De kamerleden reageren dus nog niet op het Actieplan van Timmermans dat nu net deze week gepresenteerd is.Terwijl dat nu een groot onderdeel van de Green Deal uitmaakt, zo beweert tenminste Frans Timmermans zelf.

Vooral jammer omdat het Actieplan alweer een stuk concreter is en de belangrijkste reacties van de kamerleden slaan op de algehele vaagheid van de genomen maatregelen; iets wat ook logisch is want ze reageren niet op de Green Deal zelf maar op de Mededeling dat de Green Deal eraan komt, terwijl de Green Deal er nu op de belangrijkste onderdelen ook is. Zodat alles zich afspeelt in een vertrouwde Haagse Kaasstolp. Een gemiste kans om spijkers op koppen te slaan.

Renovatie van het Amsterdamse Oosterpark, een duurzame aanbesteding?
©ZaZ, 2016

Het Actieplan Circulaire Economie als belangrijkste onderdeel van de Green Deal zelf verscheen dus formeel op 13 maart 2020. De fiches over de Mededeling over de Green Deal  verschenen al eerder op 14 februari 2020 naar aanleiding van een mededeling over de Green Deal en zijn te vinden onder Kamerstuk 22 112, nr. 2844 . Die Mededeling dat is de Roadmap COM (2019) 640 en die heet 2019, omdat dat dus alweer van vorig jaar was, een thing of the past. Ok, het is ook een beetje ingewikkeld want alleen al de website van de Europese Unie is een kriem, hier staat alles enigszins orderlijk onder elkaar; behoorlijk wat:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#timeline

 De leden van de VVD-fractie betreuren het dat de duidelijkheid van het EGDIP te wensen over laat, omdat het zo lastig is om een standpunt te bepalen. Wat wordt er nu eigenlijk vastgelegd c.q. bepaald met deze mededeling? Hoe voorkomt het kabinet dat het EGDIP een fuik is waar we in zwemmen?

[… red An, de Mededeling is geen beoogde beleidsbeslissing, dat zijn de proposals en amendments]

De leden van de VVD-fractie lezen dat er nationale cofinanciering nodig is om Europese investeringen te ontvangen. Het gaat dan om een bedrag van 114 miljard euro aan additionele investeringen. Waarop is dit bedrag gebaseerd?

De PVV fractie viel op dat lidstaten om eigenaarschap te bevorderen voor veel fondsen geld moeten bijleggen om Europese investeringen te ontvangen. Dit zou tot 114 miljard euro aan aanvullende investeringen moeten leiden. De leden van de PVV-fractie willen weten hoeveel geld Nederland van plan is bij te leggen en welke fondsen dit precies betreft (s.v.p. per fonds uitsplitsen).

Voorts merken de leden van de PVV-fractie op dat in het EGDIP eerdere voorstellen van de Commissie opnieuw worden aangehaald voor nieuwe (groene) grondslagen voor nationale afdrachten ter financiering van de EU-begroting onder het volgende MFK (niet-gerecycled plastic verpakkingsafval en een deel van de ETS-veilingopbrengst).

Het CDA vindt dat er draagvlak moet zijn, ook bij de burgers voor de maatregelen van de Green Deal en houidt daarvoor de Minister verantwoordelijk .

. De leden van de CDA-fractie vragen de Minister in de eerste plaats in te gaan op de vraag hoe hij de Nederlandse burgers denkt mee te krijgen in de doelen en verplichtingen die voortvloeien uit de Green Deal. Deze leden zijn van mening dat iedereen, groot- en kleinbedrijf en alle burgers, nadrukkelijk moeten worden meegenomen in de uitvoering van de ambitieuze plannen. Daarom vragen deze leden de Minister om aan te geven welke strategie het kabinet daarbij hanteert en, wanneer daar nog geen strategie voor is opgesteld, of de Minister bereid is een dergelijke communicatiestrategie omtrent de Green Deal vorm te geven.

De leden van de SGP-fractie hebben een vraag over de subsidiariteit van het voorstel. Is het kabinet van mening dat bij alle afzonderlijke maatregelen uit de mededeling de subsidiariteit voldoende geborgd is? Ook gezien het toepassingsbereik voor de inzet van middelen vanuit het voorgestelde JTF?

De leden van de D66-fractie juichen het toe dat de Europese Investeringsbank (EIB) tot doel heeft om 50% van het leenvolume in te zetten voor klimaatinvesteringen. De leden van de voornoemde fractie vragen daarbij wel aandacht voor het do-no-harmprincipe voor het complete leenvolume.

De SP heeft als enige ook inhoudelijke opmerkingen over het Just Transition Fund.

De leden van de fractie van de SP zijn kritisch op de wijze waarop het JTF wordt vormgegeven. Zij vrezen dat de werknemers in de fossiele sectoren hier niets van terug zien. Hoe wordt voorkomen dat het geld rechtstreeks de zakken invloeit van regiobestuurders en kolenbonzen, willen zij weten.
[…]
De leden van de SP-fractie vragen de Minister of hij zich ten aanzien van het Green Deal Investment Plan ervoor zou kunnen inzetten dat de fossiele industrie voor geen cent wordt gesteund in investeringen die schadelijk zijn voor het milieu, in lijn met aanbevelingen van CAN Europe en andere ngo’s.

Wat GroenLinks vindt, is een beetje vaag. Dat plakken we maar het laatst. Het eerste deel van hun vragen gaat over InvestEU, daar had de VVD ook vragen over. Er gaat volgens de VVD 279 miljard in geinvesteerd, te verdelen over de 4 groepen duurzame infrastructuur, onderzoek/innovatie/ digitalisering, mkb en sociale investeringen en vaardigheden. Hoe is de verdeling over deze vier beleidsterreinen? Wat zijn de gevolgen voor het besteden van 30% van de InvestEU-investeringen aan klimaat? Wat zijn de gevolgen voor de verdeling over de beleidsterreinen? Wat zijn de gevolgen voor het mkb?

De leden van de fractie van GroenLinks hebben een vraag met betrekking tot InvestEU. Zij lezen dat de Europese Commissie de EU-taxonomie wil gebruiken onder het InvestEU-programma om duurzaamheidstoetsing te verbeteren, in lijn met de inzet van het kabinet op dit punt. Zij lezen ook de inzet van het kabinet voor de bijdrage van InvestEU (30%) aan Europese klimaatdoelstellingen. De leden van de fractie van GroenLinks vragen of het kabinet zich er hard voor wil maken dat onder klimaat gealloceerde investeringen ook daadwerkelijk een substantiële bijdrage leveren aan de in de taxonomie uiteengezette criteria.
Met betrekking tot InvestEU vragen de leden van de fractie van GroenLinks bovendien of, wat het kabinet betreft, binnen InvestEU alle of alleen als klimaat geoormerkte investeringen getoetst worden aan de taxonomie, om zo inzicht te krijgen in de impact van alle investeringen. Zij vragen in aanvulling hierop of het kabinet van mening is dat het verkrijgen van inzicht in de impact van alle investeringen als belangrijk mechanisme kan dienen om te voorkomen dat onder InvestEU investeringen gedaan worden die een negatieve impact hebben op duurzaamheid.

Nou ontbreekt het bij Europese subsidies voor duurzame maatregelen nogal eens aan dat het daadwerkelijk duurzaam is. We vonden een klein voorbeeld in de ” duurzame subsidie”  met een EU Interreg-bijdrage van €1.604.280,-. , om met biodiesel tanks het strand om te ploegen en op te ruimen, waarbij het bodemleven en de aanblik van het strand aanzienlijk wordt verstoord. Terwijl daarvoor het strand handmatig al wandelend gejut werd door een eenmanszaak die nu via een aanbesteding zijn opdracht kwijt raakte aan de grote subsidieslurper.

Van de gekke, maar niet vreemd. Hoe had het ooit gekund, als het de Europese Commissie compleet ontbreekt aan handhavingsmogelijkheden; terwijl de nationale overheid per se ” geen nationale koppen op Europese regelgeving wil”. Dan wil de overheid kennelijk een wilde weldoener die geld uitgeeft zonder te kijken of het ook het beoogde doel of uberhaupt iets oplevert en dan nog verrast is dat de boeven ermee vandoor lopen.

We hebben een Suske & Wiske thuis die ook zo gaat. Wilde Weldoener Lambik ontsnapt dan door een heilige koe voor de uitgang te leggen. Misschien is dat nog van praktisch nut voor Frans Timmermans.

Zie ook: Aanbesteden Strandbeheer Vlissingen rommeltje  Het zou dus mooi zijn als dat “daadwerkelijk leveren” enige handen en voeten zou krijgen.

 

De Green Deal bestaat dus tot nog toe, zie de Timeline  uit

Communication and roadmap on the European Green Deal

Proposal for a regulation establishing the Just Transition Fund

Commission Communication on the Sustainable Europe Investment Plan 

Amendments to the Common Provisions Regulation

Die laatste twee zijn dus van Frans Timmermans van 13 maart en daar gaan de fiches van Buza niet over, die gaan alleen over de mededeling.

De Fiches BNC

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/02/14/fiche-bnc-over-mededeling-european-green-deal-investment-plan/200214-fiche-1-mededeling-european-green-deal-investment-plan.pdf

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/02/14/fiche-bnc-over-just-transition-mechanism

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *