GGD Groningen: Beveiligingsdiensten – Aanbestedingsnieuws

GGD Groningen: Beveiligingsdiensten

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: pexels.com

Toen COVID-19 uitbrak in Nederland, heeft het ministerie van VWS de plaatselijke GGD’en belast met het monitoren en bestrijden van de epidemie. Zodoende is er vanuit de GGD Groningen een projectorganisatie opgetuigd, welke belast is met het op afspraak afnemen van coronatesten bij burgers en het al dan niet op afspraak vaccineren van burgers, maar ook voor het voeren van Bron en Contact Onderzoek (BCO). Binnen dit project zijn verscheidene locaties opgezet door heel de provincie waar getest kon worden op en/of gevaccineerd kon worden tegen COVID. Voor nu lijkt de piek voorbij en op dit moment heeft de GGD nog 7 Covid combilocaties in de hele provincie in bedrijf, op deze locaties wordt zowel getest als gevaccineerd. In deze periode is gebleken dat er erg verschillend gereageerd werd vanuit de maatschappij op het beleid dat gevoerd werd en dat heeft
opdrachtgever gemerkt op haar locaties. Dermate zelfs dat beveiliging gewenst was, om te garanderen dat het proces goed zou verlopen. Zo heeft er elders in het land brandstichting plaatsgevonden op locaties. Behalve de maatschappelijke discussie, bleek de schaarste van het vaccin in eerste instantie extra reden om beveiliging in te zetten. De discussie lijkt nu wat te gaan liggen en de schaarste is niet meer van toepassing. Echter, een nieuwe opleving valt niet uit te sluiten en de toegenomen polarisering geeft sneller aanleiding tot beveiliging. De Osloweg 55 in Groningen is de hoofdlocatie van het covidteam, deze locatie is op dit moment zes dagen in de week (ma t/m za) geopend voor vaccineren. Alle buitenlocaties in de provincie zijn twee of drie dagen geopend voor vaccineren. Aan de Osloweg wordt op dit moment 24 uurs beveiliging ingezet, mede omdat daar de voorraad vaccins is opgeslagen. Op de buitenlocaties kan op sommige locaties beveiliging worden ingezet als er wordt gevaccineerd en/of er wordt beveiliging op afroep ingezet, bijv. bij vaccinatiecampagnes van de GGD anders dan covid. Op dit moment wordt er alleen op de Osloweg 24 uurs beveiliging ingezet en op de buitenlocaties niet meer. Gedurende de contractperiode kan het noodzakelijk worden geacht om op te schalen en ook op één of meerdere buitenlocaties weer beveiligingsmedewerkers in te zetten, of anderzijds nog verder af te schalen. Het doel van het inzetten van beveiliging is het waarborgen van de veiligheid op de locaties. Overdag als gastheer begeleiden van de bezoekersstromen. Voor de avond en nacht het voorkomen van ongeregeldheden rond de vaccinatielocatie (zoals op dit moment op de hoofdlocatie aan de Osloweg), het voorkomen van het binnendringen van ongewenste bezoekers en eventueel het controleren van de buitenlocaties middels een cameraverbinding.
De toekomst van het COVID-19 project is onzeker, de opdracht vanuit het ministerie is hierbij leidend. Zolang de opdracht er ligt om te testen en/of te vaccineren, zal er inzet benodigd blijven. De verwachting voor de komende periode is dat we de covidlocaties kritisch gaan bekijken en verder af gaan schalen. Echter, een nieuwe opleving van dit virus kan juist zorgen voor een opschaling van locaties en inzet. Behalve de inzet voor het COVID-19 project kunnen er vanuit de GGD Groningen ook evenementen worden georganiseerd, of kunnen nieuwe projecten ontstaan waar de inzet van beveiliging gewenst is. In de huidige maatschappij is het helaas geen vanzelfsprekendheid dat evenementen in het kader van de publieke gezondheid geen tegenstanders aantrekken en is beveiliging vaak gewenst.

Doel van deze aanbesteding is: het sluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor het leveren van Beveiligingsdiensten. De looptijd van de opdracht bedraagt twee jaar met een optionele verlenging van een periode van twee keer één jaar. Inschrijver kan geen rechten ontlenen aan de optionele verlenging. De opdracht bestaat uit het op afroep leveren van Beveiligingsdiensten op de locaties en/of evenementen van de GGD Groningen. De Beveiligingsmedewerkers worden ingezet door heel de provincie Groningen. Op dit moment wordt er op één locatie beveiliging ingezet. Het kan voorkomen dat er in de toekomst ook op pop-up locaties beveiliging ingezet moet worden. Opdrachtgever is een dynamische organisatie die locaties en/of activiteiten bij deze locaties afstoot en/of nieuwe locaties en/of activiteiten bij deze locaties in gebruik neemt. Opdrachtgever wenst derhalve een flexibele schil van beveiligingsmedewerkers waarbij een vaste pool van medewerkers
de voorkeur heeft.

De scope van de opdracht omvat:

Manbewaking:
Het creëren en waarborgen van een veilig gevoel bij de gebouwgebruiker door middel van het beveiligen van de gebouwen en terreinen door mensen. Zij moeten als het nodig is ongewenste gebeurtenissen voorkomen, signaleren, handelend optreden en rapporteren. Onder de dienstverlening van manbewaking vallen:
• Receptiediensten;
• Toezichthoudende diensten.

Objectbeveiliging:
• Leveren van Beveiligingsdiensten;
• Opdrachtnemer garandeert dat de door opdrachtnemer te leveren dienstverlening gedurende de looptijd van het contract van goede kwaliteit is en blijft en dat de dienstverlening in alle opzichten voldoet aan de gebruikelijke eisen van de wet- en
regelgeving, overheidsvoorschriften en milieubepalingen, en dat hij te allen tijde beschikt over voldoende gekwalificeerde medewerkers. Opdrachtnemer is daarnaast in het bezit van alle verplichte vergunningen (met name de vergunning van het Ministerie van Justitie in kader van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus, WPBR) voor de uitvoering van de te leveren dienstverlening. De opdrachtnemer verklaart zich bereid en in staat om opdrachtgever op reguliere basis en /of op eigen initiatief te informeren over voor opdrachtgever relevante product-, kennis-, en marktontwikkelingen op het gebied van de producten en diensten die deel uitmaken van deze aanbesteding (waaronder milieutechnische vernieuwingen, aanpassingen en wetgeving op dit gebied) en deze indien gewenst toe te passen.

Opdrachtgever heeft ervoor gekozen deze opdracht door middel van de openbare procedure in de markt te zetten. De opdracht zal worden gegund aan de inschrijver die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) heeft ingediend.

Bron: Tenderned woensdag 29 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/292842

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 30 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *