EURegioRail congres Enschede gegund aan Bijl Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

EURegioRail congres Enschede gegund aan Bijl Rotterdam

Een opdracht voor het organiseren van een EU Regiorail congres is na twee inschrijvingen te hebben ontvangen gegund aan Bijl PR B.V. in Rotterdam. De opdrachtwaarde is geraamd op 110.000 en gegund voor 99.650,-  wat er uit ziet als een aardig inkoopvoordeel. De aanbesteding is uitgevoerd door de gemeente Enschede namens de EUregio.

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten. Die stonden alleen op Negometrix. Opmerkelijk is dat uit de tekst van de tender alleen bleek dat het ging om een opdracht voor PR en Communicatie. Pas bij het gunningsbericht staat in de opdrachtomschrijving dat het gaat om het opstellen van een communicatieplan, uitvoeringsagenda en lobbyagenda en tertiair het organiseren van een eendaags congres in september 2021.

De markt voor congressen is lucratief, met name voor commerciële partijen. Dat er maar 2 inschrijvingen zijn ontvangen, vindt Aanbestedingsnieuws dan ook opvallend. Door aanbestedingen is het aannemelijk dat de professionele congresbranche niet snel geïnteresseerd is in een aanbesteding. Mogelijk is ook dat het vooral onbekend blijft door publicaties op communicatiekanalen die alleen met inlog toegankelijk zijn.

De tender-werving luidde als volgt:

Met name de grensoverschrijdende ambities op het gebied van spoormobiliteit liggen hoog. De wens en urgentie om een structurele, effectieve Nederlands-Duitse samenwerkingsstructuur op te bouwen is daarom groot. Ondanks het feit dat er binnen het Euregio -gebied reeds geruime tijd wordt samengewerkt als het gaat om grensoverschrijdende (spoor-)mobiliteit, moet worden geconstateerd dat er nog geen sprake is van breed gedeelde beleidsuitgangspunten, gestructureerde inhoudelijke afstemming of van een gecoördineerde lobby. Een eerste analyse leert dat Nederlandse en Duitse partijen elkaar nog in onvoldoende mate op eigen initiatief vinden. Daarnaast is sprake van een fragmentatie van initiatieven en onderlinge afspraken die een effectieve en efficiënte omzetting van de ambities in de weg staan. Het project EuregioRail beoogt deze efficiëntieslag te slaan. De ambitie om een gezamenlijke Euregionale uitvoeringsagenda voor grensoverschrijdende spoorverbindingen op te stellen met een bijbehorend lobbyplan en communicatiestrategie staat daarbij op de eerste plaats.

Pas in het gunningsbericht staat het organiseren van een congres vermeld:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

• 1. Het opstellen van een strategisch communicatieplan plan gebaseerd op de uitvoeringsagenda en de lobbyagenda.

2. Het opstellen en uitvoeren van dit strategisch communicatieplan met bijbehorende communicatie middelen.

3. Het organiseren van een ééndaags EuregioRail congres tijdens de Enschedese “Tolle Woche” in september 2021 met:

4. De strategische advisering gedurende de projectperiode.

5. Het ter beschikking stellen van operationele capaciteit gedurende de project periode.

 

Over de plannen en het samenwerkingsverband meldt de website van EUREGIORAIL :

Het grensoverschrijdende stedennetwerk MONT en de EUREGIO ondertekenden op 16 november 2017 een Letter of Intent en stelden zich daarmee tot doel de Duits-Nederlandse bereikbaarheid van de grensregio op alle modaliteiten te verbeteren. Met name de grensoverschrijdende ambities op het gebied van spoormobiliteit liggen hoog.

De wens en urgentie om een structurele, effectieve Nederlands-Duitse samenwerkingsstructuur op te bouwen is daarom groot. Ondanks het feit dat er binnen het EUREGIO-gebied reeds geruime tijd wordt samengewerkt als het gaat om grensoverschrijdende (spoor-)mobiliteit, moet worden geconstateerd dat er nog geen sprake is van breed gedeelde beleidsuitgangspunten, gestructureerde inhoudelijke afstemming of van een gecoördineerde lobby.

Een eerste analyse leert dat Nederlandse en Duitse partijen elkaar nog in onvoldoende mate op eigen initiatief vinden. Daarnaast is sprake van een fragmentatie van initiatieven en onderlinge afspraken die een effectieve en efficiënte omzetting van de ambities in de weg staan. Het project EuregioRail beoogt deze efficiëntieslag te slaan. De ambitie om een gezamenlijke Euregionale uitvoeringsagenda voor grensoverschrijdende spoorverbindingen op te stellen met een bijbehorend lobbyplan en communicatiestrategie staat daarbij op de eerste plaats.

Concreet gaat het in dit project onder meer erom de kansen van een directe treinverbinding tussen Zwolle en Münster te bevorderen.

Het project EuregioRail wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie, de provincie Overijssel en het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie (MWIDE) van Noordrijn-Westfalen financieel ondersteund. Daarnaast dragen gemeente Enschede, Kreis Coesfeld, Kreis Steinfurt, Kreis Borken, Regio Achterhoek, Regio Twente, Regio Zwolle, Stadt Osnabrück en Stadt Münster.

Daar was het nog indirect uit op te maken geweest dat er een congres moest komen, als je het hele pdf erbij had gelezen.

 

Dat is BIJL PR, aan wie de opdracht gegund is, allemaal gelukt. Bijl PR levert ook communicatiediensten voor de Veteranenlezing en Pleegzorg Nederland en raakte bekend met de campagne Pikpraat moet van de straat, tegen seksuele intimidatie op straat in Rotterdam.

https://www.bijlpr.nl/

Bij Bijl PR kunt u terecht wanneer u op zoek bent naar een creatief en professioneel PR bureau in Rotterdam voor structurele PR-activiteiten. Naast deze structurele PR-activiteiten bedenken wij ook PR-campagnes. Wanneer wij aan de slag gaan om voor uw bedrijf of organisatie een PR-campagne te ontwikkelen, dan staat hierbij creativiteit, opvallend anders zijn en uiteraard nieuwswaardige onderdelen altijd centraal. Op deze manier kunt u rekenen op een zeer unieke PR-campagne, die opvalt én de juiste informatie bevat.

en even verderop op dezelfde site.

Bij Bijl PR geloven we dat bedrijven en organisaties succesvoller zijn wanneer zij midden in de maatschappij staan en op een transparante manier de dialoog aangaan met stakeholders. Altijd met een boodschap die relevant is. Onze adviseurs hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en helpen klanten door te luisteren naar stakeholders om vervolgens de boodschap terug te brengen tot de essentie. Steeds met het doel om in gesprek te komen en te blijven met de juiste doelgroep. Zo brengen we mensen in beweging, geven we organisaties een eigen karakter en bouwen, bewaken en verstevigen we reputaties. Altijd alert en altijd scherper. Hiermee boeken we mooie resultaten voor een serie prachtige klanten waar we trots op zijn.

 

Bron: www.EUregio.EU /Tenderned / BijlPR.

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/195455

©Eurregio 2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *