Entree West – gemeente Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Entree West – gemeente Amsterdam

Foto: © Gemeente Amsterdam

Amsterdam heeft bij het Centraal Station een nieuwe entree gekregen, die prettig, veilig en goed bereikbaar is voor reizigers, bezoekers en omwonenden. Een entree met meer water, minder auto’s en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Het project Entree – West zal hierop aansluiten en is gesitueerd in een complexe omgeving met monumentale panden, een primaire
waterkering en verschillende soorten vervoer over weg en spoor. Het projectgebied kent een grote diversiteit aan gebruikers: bewoners en daarnaast bedrijven zoals hotels en rederijen, enz. Het verkeer betreft vele modaliteiten waaronder tram, bus, enig
autoverkeer, langzaam verkeer en scheepvaart. Voor al deze partijen moet hinder zoveel mogelijk worden voorkomen en de ervaring van hinder worden geminimaliseerd.

In de directe omgeving worden diverse projecten opgestart of zijn reeds uitgevoerd. Zo sluit Entree West ter hoogte van de Martelaarsgracht aan op het in uitvoering zijnde project Oranje Loper, deelgebied Nieuwe Zijde Noord (NZN). De scope van de realisatie van het deelproject Entree-West is in hoofdlijnen te beschrijven als:

 •  het herinrichten maaiveld Prins Hendrikkade-west (inclusief groen en openbare verlichting);
 •  het herinrichten maaiveld Ibisstraat (inclusief groen en openbare verlichting);
 •  het herinrichten maaiveld langzaamverkeerpassage;
 •  het aanleggen c.q. verleggen van kabels en leidingen;
 •  het aanbrengen van tractiekabels voor traminfrastructuur;
 •  aanpassing van Droogbak;
 •  het hydrofoberen van brugdekken.

Onderstaande werkzaamheden worden mogelijk nog aan de scope toegevoegd:

 •  het langs de Ibisstraat vervangen van iepen die zijn gekapt vanwege iepziekte (alleen de
  groeiplaatsverbetering (het leveren en aanbrengen van de bomen zal via een lopende
  raamovereenkomst ingekocht worden);
 •  het opnemen van een restafvalcontainer (indien deze toegepast gaat worden in stadsdeel Centrum);
 •  het verwijderen van een fietspad en het aanleggen van extra trottoir voor Rederij Lovers;
 •  het aanbrengen van een bomenrij aan de noordzijde van de Prins Hendrikkade West (alleen de
  groeiplaatsverbetering; het leveren en aanbrengen bomen zal via een lopende
  raamovereenkomst ingekocht worden);
 •  het aanpassen van het maaiveldontwerp rondom Q-park garage Prins Hendrikkade;
 •  werkzaamheden aan de traminfrastructuur.

Het projectgebied van het project Entree West is gelegen in één van de drukste gebieden binnen de gemeente Amsterdam. Vanwege de complexiteit van alle verkeersbewegingen binnen het projectgebied en de aanwezigheid van vele stakeholders in en rondom het projectgebied, zal de gemeente Amsterdam de focus leggen op deze aspecten. Daarnaast hecht de opdrachtgever veel waarde aan een goede samenwerking met de markt, waardoor ook op dat aspect gefocust wordt.

Opdrachtgever heeft ervoor gekozen de opdracht door middel van een bouwteamovereenkomst in de markt te zetten. Daar is voor gekozen om zo samen met de opdrachtnemer het BLVC-kader en de fasering uit te werken in (een) BLVC-plan(nen) en te optimaliseren inclusief mogelijke mutaties vanuit aanvullende eisen en wensen vanuit raakvlakprojecten en de omgeving. Tevens kan de realisatiefase in meerdere bestekken uitgewerkt worden, afhankelijk van de fasering en beschikbaarheid van (deelgebieden van) het projectgebied. Zodra het project gereed is voor uitvoering, is aanbesteder voornemens de realisatie van de scope één op één uit te besteden aan de opdrachtnemer van de bouwteamfase. De basis van deze bouwteamovereenkomst is het model van Duurzaam Gebouwd 2020. Op de bouwteamfase zijn de Bepalingen Amsterdam van toepassing. Voor de realisatie van het project is gekozen voor een bestek op basis van de UAV 2012.

De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd volgens de Europese niet-openbare procedure. Na de aanmeldingsfase ontvangen de geselecteerde gegadigden via Tenderned een uitnodiging tot inschrijving vergezeld van de aanbestedingsdocumenten.
De economisch meest voordelige inschrijving zal worden vastgesteld op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding die betrekking heeft op (in afnemende volgorde van belang):
1. Plan van Aanpak Bouwteamfase;
2. Risicobeheersplan: ;
3. Kansendossier duurzaamheid;
4. De inschrijvingssom;
5. CO2-prestatieladder.

De aanbesteder hanteert een taakstellend budget voor de bouwteamfase van deze opdracht van maximaal €677.000,-  exclusief BTW. Voor de realisatiefase gaat aanbesteder vooralsnog uit van een taakstellend budget van €10.000.000,-  exclusief BTW met een nader te bepalen bandbreedte. In de gunningsleidraad wordt het uiteindelijke taakstellend budget medegedeeld.

Bron: Tenderned zaterdag 16 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267526

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *