Een e-HRM voor Het Waterschapshuis – Aanbestedingsnieuws

Een e-HRM voor Het Waterschapshuis

Illustratie: pixabay.com

Het Waterschapshuis, tevens aanbestedende dienst, treedt op als formele opdrachtgever en penvoerder namens de andere aanbestedende diensten. Aanbestedende diensten worden in deze aanbesteding gezamenlijk deelnemers genoemd. Het Waterschapshuis zal namens de deelnemers een raamovereenkomst sluiten. Vervolgens wordt er per deelnemer een nadere overeenkomst gesloten. Deelnemers zijn gerechtigd zelf hun ingangsdatum van de nadere overeenkomst te bepalen. Aan deze aanbesteding nemen, in ieder geval, de volgende organisaties deel:
1. Waterschap Vallei & Veluwe
2. Waterschap Hollandse Delta
3. Hoogheemraadschap van Rijnland
4. Waterschap Scheldestromen
5. Hoogheemraadschap van Delfland
6. Waterschap Aa en Maas
7. Waterschap Brabantse Delta
8. Waterschap Vechtstromen
9. Waterschap Noorderzijlvest
10. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
11. Waterschap Drents Overijsselse Delta
12. Waterschap de Dommel
13. Waterschap Rijn en IJssel
14. Unie van Waterschappen

Deze organisatieonderdelen en instellingen hebben opdrachtgever gemachtigd namens hen deze aanbesteding uit te voeren. Deze deelnemers voeren in een aantal gevallen ook HR taken uit voor andere organisaties. Een voorbeeld hiervan is de personeels- en salarisadministratie van het Waterschapshuis die wordt uitgevoerd door Waterschap de Dommel.

De aanbesteding heeft betrekking op het beschikbaar stellen van een e-HRM SaaS-oplossing. Het e-HRM systeem dient ter ondersteuning van de human resource management-processen. Een human resource managementsysteem dat digitaal de administratieve processen behorend bij het voeren van een personeels- en salarisadministratie ondersteunt bij de deelnemers.
De deelnemers leggen daarbij de focus op de basisfunctionaliteit van een e-HRM systeem. Bovenop het beschikbaar stellen van de standaard software (SaaS-oplossing) aan de deelnemende partijen wordt de volgende dienstverlening onderkend:
• Implementatie

a. eenmalige generieke systeeminrichting;
b. eenmalige generieke koppelingen inrichting;
c. eenmalige specifieke koppelingen inrichting t.b.v. respectievelijke waterschap(-pen)

• Service Level Agreement – ‘SLA’.

Leverancier levert minimaal de onderstaande onderdelen in haar standaard SLA:
a. Beheer en onderhoud van de opgeleverde inrichting, alsmede de toekomstig opgeleverde
inrichting tbv later ingestapte partijen. Hieronder valt (o.a.) te denken aan;
i. Het actueel houden van het systeem o.b.v. de actuele/nieuwe CAO’s Waterschappen;
ii. (algemene) systeem-updates;
iii. Het koppelvlak, minimaal up-to-date overeenkomstig het N-2 principe op
opgeleverde koppelingen;
iv. Etc, etc.
b. Voor wat betreft het overige, zoals mimimale (IT) Service- Standaard[1](-en), Levels, Windows,
Rapportage(s), Tooling, Responsetijden, wordt verwezen naar het PvE.

• Contract governance

a. Algemene contractbesturing door leverancier, conform standaard governance van leverancier,
als onderdeel van de inschrijving.
i. Onder de governance worden zaken als overlegstructuren, zoals op strategisch,
tactisch en operationeel niveau, deelnemers, frequenties en verslaglegging van e.e.a. vastgelegd. Ook valt te denken aan escalatieprocedures, overlegdoelstellingen, overlegagenda’s.

• Consultancy

a. Overige, additionele personele diensten. Deze kunnen door partijen, na accordering van
daartoe uitgebrachte respectievelijke offerte(s), worden verleend en afgenomen conform
vastgelegde uurtarieven als opgenomen in het prijsblad, per inschrijving door leverancier.

Het doel van de aanbesteding is te komen tot een raamovereenkomst met één opdrachtnemer. De raamovereenkomst heeft een looptijd van vijf jaar met de mogelijkheid voor de aanbestedende dienst om eenzijdig tegen gelijkblijvende voorwaarden vier  keer te verlengen voor een duur van maximaal één jaar per verlengingsperiode. Aanbesteder volgt de openbare procedure. De aanbestedende dienst gunt de opdracht op grond van de naar het oordeel van de aanbestedende dienst economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned vrijdag 16 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/282742

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *