Ede houdt aanbesteding voor ontwikkeling 43 woningen – Aanbestedingsnieuws

Ede houdt aanbesteding voor ontwikkeling 43 woningen

De gemeente Ede heeft een aanbesteding uitgeschreven voor woningbouw. Het betreft 1 perceel 43 woningen

De inschrijver dient te beschikken over een Waarborgcertificaat dat is afgegeven door een instelling aan wie de Stichting GarantieWoning haar keurmerk heeft verleend.

De inschrijver beschikt over een referentieproject dat betrekking heeft op de ontwikkeling van ten minste 30 woningen, welk project inschrijver vanaf aanvang heeft ontwikkeld én voltooid. De referentie is niet ouder dan 5 jaar.
De inschrijver dient op het moment van inschrijving voor de uitgifte van de gronden minimaal 3 jaar te zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De activiteiten van de inschrijver zoals opgenomen in de KvK dienen als volgt te luiden: ‘Algemene burgerlijke en Utiliteitsbouw. Het uitoefenen van een bouwbedrijf, waaronder begrepen het aannemen en uitvoeren van werken op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, het uitvoeren van onderhoudswerken.

De tender bevat 30 documenten.

De selectieleidraad merkt nog de visie van Ede op op grondexploitatie en de aanbestedingsplicht.

De uitgifte van gronden is geen aanbestedingsplichtige overheidsopdracht. Het aanbestedingsrecht is dan ook niet van toepassing op de onderhavige selectieprocedure. Met deze selectieprocedure kiest de gemeente Ede ervoor deze verkoop in concurrentie op de markt te brengen. Hiermee beoogt zij op grond
van objectieve, toetsbare en redelijke criteria, waaronder een marktconforme koopsom, een koper te selecteren. Zodoende wordt door het doorlopen van deze selectieprocedure voldaan aan de op de gemeente rustende verplichting om in geval van verkoop van een onroerende zaak mededingingsruimte
te bieden aan potentiële gegadigden, zoals neergelegd in het zogenaamde ‘Didam-arrest’ d.d. 26 november 2021 van de Hoge Raad.

De locatie Weversteeg ligt aan de oostzijde van Otterlo en grenst direct aan het dorp. Aan de oostzijde van het gebied bevindt zich het Nationaal Park De

Hoge Veluwe, tevens Natura 2000 gebied. In het verleden is de locatie gebruikt als sportcomplex, bestaande uit de voormalige sportvelden met
bijbehorende voorzieningen. Het gebied is gelegen op een oude eng: een verhoogde akker die door het dorp gemeenschappelijk werd gebruikt. De locatie zelf en de omgeving kenmerken zich door bos en houtwallen om de open ruimte. Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door een ecologisch
waardevolle groenstructuur, met ten noorden daarvan een toekomstige (gedeeltelijk ingevulde)  bouwlocatie en een parkeerterrein behorend bij hotel De Sterrenberg. Aan de zuidkant wordt het gebied begrensd door de Zandingsweg en een akker. In de zuidwesthoek grenst de locatie aan een klein
woonwagenterrein en een bestaand openbaar speelterrein.

Bron: Tenderned, 28 februari 2024

Uitgifteprocedure 43 woningen ontwikkeling Weversteeg Ott… (tenderned.nl)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *