Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat – Aanbestedingsnieuws

Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat

De op te hogen dijk.
Foto: Google Streetview
53.410212, 6.213951

Het project Dijkverbetering Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat omvat in beginsel de verbetering van de zeedijk tussen de R.J. Cleveringsluizen in Lauwersoog en het dijkmagazijn van waterschap Noorderzijlvest ter hoogte van Westpolder (ca. 9,1km zeedijk). Het project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HBWP). Momenteel bevindt het project zich in de verkenningsfase. Als onderdeel van de verkenningsfase wordt onderzocht in hoeverre regionale ontwikkelingen (koppelkansen) en ecologische plussen kunnen worden gecombineerd met de uitvoering van de dijkverbetering. De definitieve scope,Hoogwateropgave + koppelkansen, hangt hiermee samen. Scope van het project: Hoogwateropgave + koppelkansen

Het  projectdoel  is  het  realiseren  van  een  veilige  en  toekomstbestendige  dijk.  De  dijk  wordt
gerealiseerd op basis van een bestuurlijk en maatschappelijk gedragen voorkeursalternatief (VKA).
De  nieuwe  dijk  wordt  goed  ingepast  in  de  omgeving  en  waar  mogelijk  worden  kansen  voor
innovatieve  en  duurzame  oplossingen  en  koppelkansen  (wensen  of  projecten  van  anderen
meenemen) benut.

Op hoofdlijnen gelden de volgende doelstellingen voor het project: Veilig en toekomstbestendig, bestuurlijk en maatschappelijk gedragen plan en goed ingepast in de omgeving.

Er wordt specifieke aandacht besteed aan de natuurwaarden zowel binnendijks als buitendijks; een goede inpassing in het Waddenzeegebied, dat onderdeel is van Natura2000. Bestaande functies worden zoveel als mogelijk en gewenst gehandhaafd of verbeterd.
Benutten innovatieve en duurzame oplossingen en koppelkansen, koppelkansen worden benut waar mogelijk, deze worden beschouwd op hun
haalbaarheid en nut (bijvoorbeeld het bewerkstelligen van een kostenverlaging, meer draagvlak, minder hinder). Een goed te koppelen initiatief mag effect hebben op de uitgangspunten van het project.
Innovatie is geen doel op zich maar wordt wel wenselijk geacht om de kans op een ingepast ontwerp met meerwaarde voor de projectomgeving te vergroten.

Bron: Tenderned 16 september 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/175216

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *