Digitalisering parkeervergunningen Katwijk – Aanbestedingsnieuws

Digitalisering parkeervergunningen Katwijk

Laatst geupdate op augustus 13, 2021 door redactie

Foto: © Gemeente Katwijk

De opdrachtgever van de opdracht is de gemeente Katwijk. De opdracht betreft de uitvoering van digitalisering parkeerparkeervergunningen. Deze aanbesteding vindt plaats op basis van de geldende Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012). De aanbestedende dienst handelt tijdens de aanbestedingsprocedure onder het voorbehoud van goedkeuring door of namens eindverantwoordelijke: het college burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk. De eindverantwoordelijke moet instemmen met de conceptovereenkomst tussen de aanbestedende dienst en de opdrachtnemer. Pas nadat deze instemming is verkregen en de bezwaartermijn is verlopen, kan de opdracht definitief gegund worden.  De gemeente Katwijk is op 1 januari 2006 ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Met ruim 64.000 inwoners is de gemeente Katwijk een middelgrote gemeente. Meer informatie is te vinden op www.katwijk.nl. 

De opdracht betreft het leveren van een parkeervergunningenapplicatie en inrichten digitaal bezoekers parkeren, in de vorm van een Saas oplossing. Eén van de primaire doelstellingen is dat burgers, ondernemers en andere doelgroepen hun parkeerproducten online moeten kunnen
verkrijgen. Dat houdt in dat een systeem een aanvraag moet kunnen beoordelen en vast kan stellen of een aanvraag tot een uitgifte van een parkeerrecht kan leiden. Hiervoor is een vergunningenapplicatie nodig. Deze applicatie moet in staat zijn om op basis van externe
gegevensbronnen (onder andere de RDW, de BAG, en de BRP) een aanvraag te toetsen. Een parkeerproduct leidt uiteindelijk tot vastleggen van het parkeerrecht (lees kenteken) in het NPR (Nationaal Parkeer Register). 

De parkeervergunningenapplicatie ondersteunt op een gebruiksvriendelijke manier de aanschaf en verlenging van alle huidige en toekomstige types parkeervergunningen en ontheffingen en bevat minimaal de volgende onderdelen:
1. Een backoffice functionaliteit voor tenminste de volgende functies:

 • Verificatie op rechtmatigheid
 • Vergunningen activeren of deactiveren
 • Betalingen en terug stortingen
 • Rapporteren

2. Een midoffice functionaliteit (Publieksbalie) waarmee de publieksbalie vergunningen kan uitgeven en laten betalen (via pin-transactie en contant). Dit is met name bedoeld voor personen met enige afstand tot de digitale wereld.
3. Een online frontoffice functionaliteit voor de eindgebruiker (particulier en zakelijk), waarbij vergunningen, ontheffingen en bezoekersregelingen gebruiksvriendelijk kunnen worden aangeschaft en betaald waarbij meerdere digitale betalingsvormen mogelijk zijn. Ook het bezoekers parkeren en de mantelzorgregeling moet via de frontoffice volledig bediend en beheerd kunnen worden door de burger.
4. Een App voor de eindgebruiker (particulier en zakelijk), waarmee parkeerrechten voor derden (bezoekers) kunnen worden uitgegeven, al dan niet via machtiging, en wijzigingen van kentekens gekoppeld aan parkeerrechten eenvoudig kunnen worden aangepast. Met deze app
dient ook invulling gegeven te worden aan bijzondere bezoekersrechten, zoals mantelzorg.

Opdrachtgever heeft de volgende doelstellingen:

 • Het efficiënt en effectief verlenen van parkeerproducten en -diensten.
 • Beproefd, gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig product (vergunningenapplicatie), inclusief bijbehorende dienstverlening.
 • Het benutten van technische mogelijkheden voor uitgifte, afhandeling en rapportage ten behoeve van parkeerproducten.
 • Aansluiten op landelijke voorzieningen, waaronder het NPR.
 • Flexibiliteit qua uitbreiding van producten en diensten en oplossen van knelpunten.
 • Goede (technische) ondersteuning door de leverancier, ook buiten kantoortijden.
 • Transparantie over het datamodel en volledige dataexport richting rapportage tooling.

Deze opdracht betreft een overheidsopdracht met een geraamde waarde van €380.000,-. De opdracht gaat in na de definitieve gunning, de inwerkingtreding van de dienstverleningsovereenkomst is (onder voorbehoud van acceptatie van de implementatie) gepland op 01 mei 2021 en heeft een looptijd tot en met 30 april 2025, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van twee-maal één jaar.

Met het oog op politieke, economische, budgettaire, bestuurlijke of organisatorische ontwikkelingen en de hiermee samenhangende krimp of groei van opdrachtgever, dan wel de positie van opdrachtgever binnen de gemeentelijke taakstellingen, is het mogelijk dat de omvang van de
overeenkomst wijzigt. Voorbeelden van mogelijke veranderingen en/of uitbreidingen kunnen zijn:

 • Wijzigingen in parkeerproducten;
 • Wijzigingen in fiscaal gebied;
 • Wijziging reguleringstijden;
 • Uitbreiding koppelvlakken voor automatische gegevensuitwisseling met o.a. Djuma (DMS).

Opdrachtgever heeft als uitgangspunt dat veranderingen in de organisatie binnen bestaande overeenkomsten op een soepele manier vertaald worden in de dienstverlening. Meedenken door opdrachtnemer en daarbij opdrachtgever tijdig attenderen op en adequaat informeren over nieuwe ontwikkelingen, vormen daarbij belangrijke voorwaarden.

Bron: Tenderned 27 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/212905

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *