Design & Build – “De Groeiplaneet – Populier” – Aanbestedingsnieuws

Design & Build – “De Groeiplaneet – Populier”

Projectlocatie met de te slopen sporthal. Foto: Google Streetview

De gemeente Krimpen aan den IJssel, Blick op Onderwijs, Synerkri en Kinderdam zijn van plan een nieuw multifunctioneel gebouw te realiseren, waarin een sportvoorziening, een openbare basisschool en een kinderdagverblijf zijn gehuisvest op de locatie “Populierenlaan 1” te Krimpen aan den IJssel en in het bestemmingsplangebied Langeland. De totale omvang van het te realiseren gebouw wordt tussen de 3000 en 3500m2 BVO. De gemeente Krimpen aan de IJssel is de aanbestedende dienst voor het project. De werknaam voor de nieuwbouw is ‘Design & Build Groeiplaneet – Populier’. De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft er voor gekozen het project gezien de complexiteit van de opgave via de procedure van de concurrentiegerichte dialoog aan te besteden.

Aan de Populierenlaan 1 te Krimpen aan den IJssel dient het huidige gebouw, sportzaal “de Populier” gesloopt te worden en zal een nieuw gebouw gerealiseerd worden waarin een nieuwe openbare basisschool: “de Groeiplaneet” (Stichting Blick op Onderwijs), een nieuwe sportzaal: “De Populier” (Synerkri) én een kinderdagverblijf (KindeRdam) gehuisvest zullen worden. Het nieuwe gebouw moet door de opdrachtnemer zowel worden ontworpen, als worden gerealiseerd. De ontwerpwerkzaamheden betreffen het ‘omzetten’ van de vraagspecificatie in een voorlopig ontwerp en het vervolgens vaststellen van het definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp. Het resultaat van de opdracht is een gebouw dat voldoet aan de eisen gesteld in het programma van eisen en de eisen voor BENG. De aanbestedende dienst treedt op als bouwheer. Het is de bedoeling dat school in gebruik genomen kan worden in het schooljaar 2023 – 2024. Voor de uitvoering van de opdracht zijn de definitieve vergunningen, waaronder de omgevingsvergunning, nog niet verleend. Omdat in ieder geval de omgevingsvergunning afhankelijk is van het door de opdrachtnemer op te stellen definitieve ontwerp, is ook de aanvraag van de vergunningen onderdeel van de opdracht. Een meer omvattende omschrijving van de werkzaamheden die onderwerp vormen van de opdracht alsmede de eisen die daaraan worden gesteld, wordt gegeven in de concept Vraagspecificatie en de concept DB-overeenkomst die bij de uitnodiging tot deelname aan de dialoog ter beschikking zullen worden gesteld.

De aanbestedingsprocedure kent drie fasen; de selectiefase, de dialoogfase en de gunningsfase. De selectiefase voor het project heeft tot doel te komen tot de keuze van maximaal drie gegadigden die worden uitgenodigd tot deelname aan de dialoog en uiteindelijk het doen van een inschrijving. Door het indienen van een aanmelding voor de selectie stemt een gegadigde in met alle bepalingen zoals opgenomen in de selectieleidraad.

Bron: Tenderned 8 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232501

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *